فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

نمودار سازمانی

سطر

تصویر

نام و نام خانوادگی

پست

 

1

 

عبداله مقصودی فر

مدیرکل

 

2

حسن تقی پور سراجی

 سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و آمارجمعیتی

 

3

مهدی یوسفی مقدم

 سرپرست معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

 

4

 

حسین معینی

معاون اسناد هویتی

 

5

داود کاظمی

رئیس اداره حقوقی

 

6

 

اعظم سیدین

 مسئول روابط عمومی

 

7

محسن خواجه پور

ذیحساب

 

8

سید رضا ناظمیان

مدیر منطقه غرب تهران

 

9

عزت الله اسپنانی

مدیر منطقه جنوب تهران

 

10

مسعود شیخ خطیبی

مدیر منطقه جنوب تهران

 

11

 

ابوالفضل نصیری

مدیر منطقه شرق  تهران

 

12

 

غلامرضا نیک رای

مدیر منطقه شمال تهران

 

13

مرتضی کشاورزی

رئیس اداره شمیران

 

14

 

زهرا شیبانی

رئیس اداره شهر ری

 
15

سعید یارقلی

رئیس اداره شهریار

 

16

حسن شیخی

رئیس اداره ورامین

 

17

 

بابک اشرفی

سرپرست اداره اسلامشهر

 

18

 

سید مهدی طاهری

 رئیس اداره رباط کریم

 

19

نادر بختیاری

رئیس اداره فیروزکوه

 

20

امیرملک

رئیس اداره دماوند

 

21

قاسم صالح مقدم

رئیس اداره کهریزک

 

22

حسن اصلانی منش

رئیس اداره بهشت زهرا

 

23

سیدنجات موسوی

رئیس اداره شهر قدس

 

24

 

حسن  محمد پرتوی حلاج

 سرپرست اداره ملارد

 

25

حسن تقی پور

سرپرست داره پاکدشت

 

26

یحیی حاجی پور

 سرپرست اداره بهارستان

 

 

 

rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1068/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C" typeof="foaf:Document">

نمودار سازمانی

سطر

تصویر

نام و نام خانوادگی

پست

 

1

 

عبداله مقصودی فر

مدیرکل

 

2

حسن تقی پور سراجی

 سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و آمارجمعیتی

 

3

مهدی یوسفی مقدم

 سرپرست معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

 

4

 

حسین معینی

معاون اسناد هویتی

 

5

داود کاظمی

رئیس اداره حقوقی

 

6

 

اعظم سیدین

 مسئول روابط عمومی

 

7

محسن خواجه پور

ذیحساب

 

8

سید رضا ناظمیان

مدیر منطقه غرب تهران

 

9

عزت الله اسپنانی

مدیر منطقه جنوب تهران

 

10

مسعود شیخ خطیبی

مدیر منطقه جنوب تهران

 

11

 

ابوالفضل نصیری

مدیر منطقه شرق  تهران

 

12

 

غلامرضا نیک رای

مدیر منطقه شمال تهران

 

13

مرتضی کشاورزی

رئیس اداره شمیران

 

14

 

زهرا شیبانی

رئیس اداره شهر ری

 
15

سعید یارقلی

رئیس اداره شهریار

 

16

حسن شیخی

رئیس اداره ورامین

 

17

 

بابک اشرفی

سرپرست اداره اسلامشهر

 

18

 

سید مهدی طاهری

 رئیس اداره رباط کریم

 

19

نادر بختیاری

رئیس اداره فیروزکوه

 

20

امیرملک

رئیس اداره دماوند

 

21

قاسم صالح مقدم

رئیس اداره کهریزک

 

22

حسن اصلانی منش

رئیس اداره بهشت زهرا

 

23

سیدنجات موسوی

رئیس اداره شهر قدس

 

24

 

حسن  محمد پرتوی حلاج

 سرپرست اداره ملارد

 

25

حسن تقی پور

سرپرست داره پاکدشت

 

26

یحیی حاجی پور

 سرپرست اداره بهارستان

 

 

 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

نمودار سازمانی

سطر

تصویر

نام و نام خانوادگی

پست

 

1

 

عبداله مقصودی فر

مدیرکل

 

2

حسن تقی پور سراجی

 سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و آمارجمعیتی

 

3

مهدی یوسفی مقدم

 سرپرست معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

 

4

 

حسین معینی

معاون اسناد هویتی

 

5

داود کاظمی

رئیس اداره حقوقی

 

6

 

اعظم سیدین

 مسئول روابط عمومی

 

7

محسن خواجه پور

ذیحساب

 

8

سید رضا ناظمیان

مدیر منطقه غرب تهران

 

9

عزت الله اسپنانی

مدیر منطقه جنوب تهران

 

10

مسعود شیخ خطیبی

مدیر منطقه جنوب تهران

 

11

 

ابوالفضل نصیری

مدیر منطقه شرق  تهران

 

12

 

غلامرضا نیک رای

مدیر منطقه شمال تهران

 

13

مرتضی کشاورزی

رئیس اداره شمیران

 

14

 

زهرا شیبانی

رئیس اداره شهر ری

 
15

سعید یارقلی

رئیس اداره شهریار

 

16

حسن شیخی

رئیس اداره ورامین

 

17

 

بابک اشرفی

سرپرست اداره اسلامشهر

 

18

 

سید مهدی طاهری

 رئیس اداره رباط کریم

 

19

نادر بختیاری

رئیس اداره فیروزکوه

 

20

امیرملک

رئیس اداره دماوند

 

21

قاسم صالح مقدم

رئیس اداره کهریزک

 

22

حسن اصلانی منش

رئیس اداره بهشت زهرا

 

23

سیدنجات موسوی

رئیس اداره شهر قدس

 

24

 

حسن  محمد پرتوی حلاج

 سرپرست اداره ملارد

 

25

حسن تقی پور

سرپرست داره پاکدشت

 

26

یحیی حاجی پور

 سرپرست اداره بهارستان

 

 

 

rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1068/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C" typeof="foaf:Document">

نمودار سازمانی

سطر

تصویر

نام و نام خانوادگی

پست

 

1

 

عبداله مقصودی فر

مدیرکل

 

2

حسن تقی پور سراجی

 سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و آمارجمعیتی

 

3

مهدی یوسفی مقدم

 سرپرست معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

 

4

 

حسین معینی

معاون اسناد هویتی

 

5

داود کاظمی

رئیس اداره حقوقی

 

6

 

اعظم سیدین

 مسئول روابط عمومی

 

7

محسن خواجه پور

ذیحساب

 

8

سید رضا ناظمیان

مدیر منطقه غرب تهران

 

9

عزت الله اسپنانی

مدیر منطقه جنوب تهران

 

10

مسعود شیخ خطیبی

مدیر منطقه جنوب تهران

 

11

 

ابوالفضل نصیری

مدیر منطقه شرق  تهران

 

12

 

غلامرضا نیک رای

مدیر منطقه شمال تهران

 

13

مرتضی کشاورزی

رئیس اداره شمیران

 

14

 

زهرا شیبانی

رئیس اداره شهر ری

 
15

سعید یارقلی

رئیس اداره شهریار

 

16

حسن شیخی

رئیس اداره ورامین

 

17

 

بابک اشرفی

سرپرست اداره اسلامشهر

 

18

 

سید مهدی طاهری

 رئیس اداره رباط کریم

 

19

نادر بختیاری

رئیس اداره فیروزکوه

 

20

امیرملک

رئیس اداره دماوند

 

21

قاسم صالح مقدم

رئیس اداره کهریزک

 

22

حسن اصلانی منش

رئیس اداره بهشت زهرا

 

23

سیدنجات موسوی

رئیس اداره شهر قدس

 

24

 

حسن  محمد پرتوی حلاج

 سرپرست اداره ملارد

 

25

حسن تقی پور

سرپرست داره پاکدشت

 

26

یحیی حاجی پور

 سرپرست اداره بهارستان

 

 

 

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی نمودار سازمانی | اداره کل ثبت احوال استان تهران

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

نمودار سازمانی

سطر

تصویر

نام و نام خانوادگی

پست

 

1

 

عبداله مقصودی فر

مدیرکل

 

2

حسن تقی پور سراجی

 سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و آمارجمعیتی

 

3

مهدی یوسفی مقدم

 سرپرست معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

 

4

 

حسین معینی

معاون اسناد هویتی

 

5

داود کاظمی

رئیس اداره حقوقی

 

6

 

اعظم سیدین

 مسئول روابط عمومی

 

7

محسن خواجه پور

ذیحساب

 

8

سید رضا ناظمیان

مدیر منطقه غرب تهران

 

9

عزت الله اسپنانی

مدیر منطقه جنوب تهران

 

10

مسعود شیخ خطیبی

مدیر منطقه جنوب تهران

 

11

 

ابوالفضل نصیری

مدیر منطقه شرق  تهران

 

12

 

غلامرضا نیک رای

مدیر منطقه شمال تهران

 

13

مرتضی کشاورزی

رئیس اداره شمیران

 

14

 

زهرا شیبانی

رئیس اداره شهر ری

 
15

سعید یارقلی

رئیس اداره شهریار

 

16

حسن شیخی

رئیس اداره ورامین

 

17

 

بابک اشرفی

سرپرست اداره اسلامشهر

 

18

 

سید مهدی طاهری

 رئیس اداره رباط کریم

 

19

نادر بختیاری

رئیس اداره فیروزکوه

 

20

امیرملک

رئیس اداره دماوند

 

21

قاسم صالح مقدم

رئیس اداره کهریزک

 

22

حسن اصلانی منش

رئیس اداره بهشت زهرا

 

23

سیدنجات موسوی

رئیس اداره شهر قدس

 

24

 

حسن  محمد پرتوی حلاج

 سرپرست اداره ملارد

 

25

حسن تقی پور

سرپرست داره پاکدشت

 

26

یحیی حاجی پور

 سرپرست اداره بهارستان

 

 

 

rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1068/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C" typeof="foaf:Document">

نمودار سازمانی

سطر

تصویر

نام و نام خانوادگی

پست

 

1

 

عبداله مقصودی فر

مدیرکل

 

2

حسن تقی پور سراجی

 سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و آمارجمعیتی

 

3

مهدی یوسفی مقدم

 سرپرست معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

 

4

 

حسین معینی

معاون اسناد هویتی

 

5

داود کاظمی

رئیس اداره حقوقی

 

6

 

اعظم سیدین

 مسئول روابط عمومی

 

7

محسن خواجه پور

ذیحساب

 

8

سید رضا ناظمیان

مدیر منطقه غرب تهران

 

9

عزت الله اسپنانی

مدیر منطقه جنوب تهران

 

10

مسعود شیخ خطیبی

مدیر منطقه جنوب تهران

 

11

 

ابوالفضل نصیری

مدیر منطقه شرق  تهران

 

12

 

غلامرضا نیک رای

مدیر منطقه شمال تهران

 

13

مرتضی کشاورزی

رئیس اداره شمیران

 

14

 

زهرا شیبانی

رئیس اداره شهر ری

 
15

سعید یارقلی

رئیس اداره شهریار

 

16

حسن شیخی

رئیس اداره ورامین

 

17

 

بابک اشرفی

سرپرست اداره اسلامشهر

 

18

 

سید مهدی طاهری

 رئیس اداره رباط کریم

 

19

نادر بختیاری

رئیس اداره فیروزکوه

 

20

امیرملک

رئیس اداره دماوند

 

21

قاسم صالح مقدم

رئیس اداره کهریزک

 

22

حسن اصلانی منش

رئیس اداره بهشت زهرا

 

23

سیدنجات موسوی

رئیس اداره شهر قدس

 

24

 

حسن  محمد پرتوی حلاج

 سرپرست اداره ملارد

 

25

حسن تقی پور

سرپرست داره پاکدشت

 

26

یحیی حاجی پور

 سرپرست اداره بهارستان

 

 

 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

نمودار سازمانی

سطر

تصویر

نام و نام خانوادگی

پست

 

1

 

عبداله مقصودی فر

مدیرکل

 

2

حسن تقی پور سراجی

 سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و آمارجمعیتی

 

3

مهدی یوسفی مقدم

 سرپرست معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

 

4

 

حسین معینی

معاون اسناد هویتی

 

5

داود کاظمی

رئیس اداره حقوقی

 

6

 

اعظم سیدین

 مسئول روابط عمومی

 

7

محسن خواجه پور

ذیحساب

 

8

سید رضا ناظمیان

مدیر منطقه غرب تهران

 

9

عزت الله اسپنانی

مدیر منطقه جنوب تهران

 

10

مسعود شیخ خطیبی

مدیر منطقه جنوب تهران

 

11

 

ابوالفضل نصیری

مدیر منطقه شرق  تهران

 

12

 

غلامرضا نیک رای

مدیر منطقه شمال تهران

 

13

مرتضی کشاورزی

رئیس اداره شمیران

 

14

 

زهرا شیبانی

رئیس اداره شهر ری

 
15

سعید یارقلی

رئیس اداره شهریار

 

16

حسن شیخی

رئیس اداره ورامین

 

17

 

بابک اشرفی

سرپرست اداره اسلامشهر

 

18

 

سید مهدی طاهری

 رئیس اداره رباط کریم

 

19

نادر بختیاری

رئیس اداره فیروزکوه

 

20

امیرملک

رئیس اداره دماوند

 

21

قاسم صالح مقدم

رئیس اداره کهریزک

 

22

حسن اصلانی منش

رئیس اداره بهشت زهرا

 

23

سیدنجات موسوی

رئیس اداره شهر قدس

 

24

 

حسن  محمد پرتوی حلاج

 سرپرست اداره ملارد

 

25

حسن تقی پور

سرپرست داره پاکدشت

 

26

یحیی حاجی پور

 سرپرست اداره بهارستان

 

 

 

rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1068/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C" typeof="foaf:Document">

نمودار سازمانی

سطر

تصویر

نام و نام خانوادگی

پست

 

1

 

عبداله مقصودی فر

مدیرکل

 

2

حسن تقی پور سراجی

 سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و آمارجمعیتی

 

3

مهدی یوسفی مقدم

 سرپرست معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

 

4

 

حسین معینی

معاون اسناد هویتی

 

5

داود کاظمی

رئیس اداره حقوقی

 

6

 

اعظم سیدین

 مسئول روابط عمومی

 

7

محسن خواجه پور

ذیحساب

 

8

سید رضا ناظمیان

مدیر منطقه غرب تهران

 

9

عزت الله اسپنانی

مدیر منطقه جنوب تهران

 

10

مسعود شیخ خطیبی

مدیر منطقه جنوب تهران

 

11

 

ابوالفضل نصیری

مدیر منطقه شرق  تهران

 

12

 

غلامرضا نیک رای

مدیر منطقه شمال تهران

 

13

مرتضی کشاورزی

رئیس اداره شمیران

 

14

 

زهرا شیبانی

رئیس اداره شهر ری

 
15

سعید یارقلی

رئیس اداره شهریار

 

16

حسن شیخی

رئیس اداره ورامین

 

17

 

بابک اشرفی

سرپرست اداره اسلامشهر

 

18

 

سید مهدی طاهری

 رئیس اداره رباط کریم

 

19

نادر بختیاری

رئیس اداره فیروزکوه

 

20

امیرملک

رئیس اداره دماوند

 

21

قاسم صالح مقدم

رئیس اداره کهریزک

 

22

حسن اصلانی منش

رئیس اداره بهشت زهرا

 

23

سیدنجات موسوی

رئیس اداره شهر قدس

 

24

 

حسن  محمد پرتوی حلاج

 سرپرست اداره ملارد

 

25

حسن تقی پور

سرپرست داره پاکدشت

 

26

یحیی حاجی پور

 سرپرست اداره بهارستان

 

 

 

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی