فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اسناد سجل احوال در قانون مدنی

کتاب سوم در اسناد سجل احوال

ماده ۹۹۲ - سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امرمقرر است معین می‌شود.

ماده ۹۹۳ - امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:

۱ - ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین که بعدازماه ششم ازتاریخ حمل واقع شود.

۲ - ازدواج اعم ازدائم ومنقطع.

۳ - طلاق اعم ازبائن ورجعی وهمچنین بذل مدت.

۴ - وفات هرشخص.

ماده ۹۹۴ - حکم فوت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۹۵ - تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه.

ماده ۹۹۶ - اگرعدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهارشده است درمحکمه ثابت گرددیاهویت کسی که دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحکم فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود.

ماده ۹۹۷ - هرکسی بایددارای نام خانوادگی باشد.

اتخاذنامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود، ممنوع است.

ماده ۹۹۸ - هرکس که اسم خانوادگی اورادیگری بدون حق اتخاذکرده باشد می‌توانداقامه دعوی کرده ودرحدودقوانین مربوطه تغییرنام خانوادگی غاصب رابخواهد.

اگرکسی نام خانوادگی خودراکه دردفاترسجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امرتغییردهدهرذی نفع می‌توانددرظرف مدت و به طریقی که درقوانین یانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض کند.

ماده ۹۹۹ - سندولادت اشخاصی که ولادت آنهادرمدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده است سندرسمی محسوب خواهدبود.

ماده ۱۰۰۰ - سایرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرراست.

ماده ۱۰۰۱ - مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خودوظایفی راکه بموجب قوانین ونظامات جاریه به عهده دوایرسجل احوال مقرراست انجام دهند. 

rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1127/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C" typeof="foaf:Document">

اسناد سجل احوال در قانون مدنی

کتاب سوم در اسناد سجل احوال

ماده ۹۹۲ - سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امرمقرر است معین می‌شود.

ماده ۹۹۳ - امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:

۱ - ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین که بعدازماه ششم ازتاریخ حمل واقع شود.

۲ - ازدواج اعم ازدائم ومنقطع.

۳ - طلاق اعم ازبائن ورجعی وهمچنین بذل مدت.

۴ - وفات هرشخص.

ماده ۹۹۴ - حکم فوت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۹۵ - تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه.

ماده ۹۹۶ - اگرعدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهارشده است درمحکمه ثابت گرددیاهویت کسی که دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحکم فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود.

ماده ۹۹۷ - هرکسی بایددارای نام خانوادگی باشد.

اتخاذنامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود، ممنوع است.

ماده ۹۹۸ - هرکس که اسم خانوادگی اورادیگری بدون حق اتخاذکرده باشد می‌توانداقامه دعوی کرده ودرحدودقوانین مربوطه تغییرنام خانوادگی غاصب رابخواهد.

اگرکسی نام خانوادگی خودراکه دردفاترسجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امرتغییردهدهرذی نفع می‌توانددرظرف مدت و به طریقی که درقوانین یانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض کند.

ماده ۹۹۹ - سندولادت اشخاصی که ولادت آنهادرمدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده است سندرسمی محسوب خواهدبود.

ماده ۱۰۰۰ - سایرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرراست.

ماده ۱۰۰۱ - مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خودوظایفی راکه بموجب قوانین ونظامات جاریه به عهده دوایرسجل احوال مقرراست انجام دهند. 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

اسناد سجل احوال در قانون مدنی

کتاب سوم در اسناد سجل احوال

ماده ۹۹۲ - سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امرمقرر است معین می‌شود.

ماده ۹۹۳ - امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:

۱ - ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین که بعدازماه ششم ازتاریخ حمل واقع شود.

۲ - ازدواج اعم ازدائم ومنقطع.

۳ - طلاق اعم ازبائن ورجعی وهمچنین بذل مدت.

۴ - وفات هرشخص.

ماده ۹۹۴ - حکم فوت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۹۵ - تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه.

ماده ۹۹۶ - اگرعدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهارشده است درمحکمه ثابت گرددیاهویت کسی که دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحکم فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود.

ماده ۹۹۷ - هرکسی بایددارای نام خانوادگی باشد.

اتخاذنامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود، ممنوع است.

ماده ۹۹۸ - هرکس که اسم خانوادگی اورادیگری بدون حق اتخاذکرده باشد می‌توانداقامه دعوی کرده ودرحدودقوانین مربوطه تغییرنام خانوادگی غاصب رابخواهد.

اگرکسی نام خانوادگی خودراکه دردفاترسجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امرتغییردهدهرذی نفع می‌توانددرظرف مدت و به طریقی که درقوانین یانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض کند.

ماده ۹۹۹ - سندولادت اشخاصی که ولادت آنهادرمدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده است سندرسمی محسوب خواهدبود.

ماده ۱۰۰۰ - سایرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرراست.

ماده ۱۰۰۱ - مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خودوظایفی راکه بموجب قوانین ونظامات جاریه به عهده دوایرسجل احوال مقرراست انجام دهند. 

rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1127/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C" typeof="foaf:Document">

اسناد سجل احوال در قانون مدنی

کتاب سوم در اسناد سجل احوال

ماده ۹۹۲ - سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امرمقرر است معین می‌شود.

ماده ۹۹۳ - امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:

۱ - ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین که بعدازماه ششم ازتاریخ حمل واقع شود.

۲ - ازدواج اعم ازدائم ومنقطع.

۳ - طلاق اعم ازبائن ورجعی وهمچنین بذل مدت.

۴ - وفات هرشخص.

ماده ۹۹۴ - حکم فوت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۹۵ - تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه.

ماده ۹۹۶ - اگرعدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهارشده است درمحکمه ثابت گرددیاهویت کسی که دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحکم فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود.

ماده ۹۹۷ - هرکسی بایددارای نام خانوادگی باشد.

اتخاذنامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود، ممنوع است.

ماده ۹۹۸ - هرکس که اسم خانوادگی اورادیگری بدون حق اتخاذکرده باشد می‌توانداقامه دعوی کرده ودرحدودقوانین مربوطه تغییرنام خانوادگی غاصب رابخواهد.

اگرکسی نام خانوادگی خودراکه دردفاترسجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امرتغییردهدهرذی نفع می‌توانددرظرف مدت و به طریقی که درقوانین یانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض کند.

ماده ۹۹۹ - سندولادت اشخاصی که ولادت آنهادرمدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده است سندرسمی محسوب خواهدبود.

ماده ۱۰۰۰ - سایرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرراست.

ماده ۱۰۰۱ - مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خودوظایفی راکه بموجب قوانین ونظامات جاریه به عهده دوایرسجل احوال مقرراست انجام دهند. 

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی اسناد سجل احوال در قانون مدنی | اداره کل ثبت احوال استان تهران

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اسناد سجل احوال در قانون مدنی

کتاب سوم در اسناد سجل احوال

ماده ۹۹۲ - سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امرمقرر است معین می‌شود.

ماده ۹۹۳ - امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:

۱ - ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین که بعدازماه ششم ازتاریخ حمل واقع شود.

۲ - ازدواج اعم ازدائم ومنقطع.

۳ - طلاق اعم ازبائن ورجعی وهمچنین بذل مدت.

۴ - وفات هرشخص.

ماده ۹۹۴ - حکم فوت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۹۵ - تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه.

ماده ۹۹۶ - اگرعدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهارشده است درمحکمه ثابت گرددیاهویت کسی که دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحکم فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود.

ماده ۹۹۷ - هرکسی بایددارای نام خانوادگی باشد.

اتخاذنامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود، ممنوع است.

ماده ۹۹۸ - هرکس که اسم خانوادگی اورادیگری بدون حق اتخاذکرده باشد می‌توانداقامه دعوی کرده ودرحدودقوانین مربوطه تغییرنام خانوادگی غاصب رابخواهد.

اگرکسی نام خانوادگی خودراکه دردفاترسجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امرتغییردهدهرذی نفع می‌توانددرظرف مدت و به طریقی که درقوانین یانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض کند.

ماده ۹۹۹ - سندولادت اشخاصی که ولادت آنهادرمدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده است سندرسمی محسوب خواهدبود.

ماده ۱۰۰۰ - سایرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرراست.

ماده ۱۰۰۱ - مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خودوظایفی راکه بموجب قوانین ونظامات جاریه به عهده دوایرسجل احوال مقرراست انجام دهند. 

rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1127/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C" typeof="foaf:Document">

اسناد سجل احوال در قانون مدنی

کتاب سوم در اسناد سجل احوال

ماده ۹۹۲ - سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امرمقرر است معین می‌شود.

ماده ۹۹۳ - امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:

۱ - ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین که بعدازماه ششم ازتاریخ حمل واقع شود.

۲ - ازدواج اعم ازدائم ومنقطع.

۳ - طلاق اعم ازبائن ورجعی وهمچنین بذل مدت.

۴ - وفات هرشخص.

ماده ۹۹۴ - حکم فوت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۹۵ - تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه.

ماده ۹۹۶ - اگرعدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهارشده است درمحکمه ثابت گرددیاهویت کسی که دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحکم فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود.

ماده ۹۹۷ - هرکسی بایددارای نام خانوادگی باشد.

اتخاذنامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود، ممنوع است.

ماده ۹۹۸ - هرکس که اسم خانوادگی اورادیگری بدون حق اتخاذکرده باشد می‌توانداقامه دعوی کرده ودرحدودقوانین مربوطه تغییرنام خانوادگی غاصب رابخواهد.

اگرکسی نام خانوادگی خودراکه دردفاترسجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امرتغییردهدهرذی نفع می‌توانددرظرف مدت و به طریقی که درقوانین یانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض کند.

ماده ۹۹۹ - سندولادت اشخاصی که ولادت آنهادرمدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده است سندرسمی محسوب خواهدبود.

ماده ۱۰۰۰ - سایرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرراست.

ماده ۱۰۰۱ - مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خودوظایفی راکه بموجب قوانین ونظامات جاریه به عهده دوایرسجل احوال مقرراست انجام دهند. 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

اسناد سجل احوال در قانون مدنی

کتاب سوم در اسناد سجل احوال

ماده ۹۹۲ - سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امرمقرر است معین می‌شود.

ماده ۹۹۳ - امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:

۱ - ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین که بعدازماه ششم ازتاریخ حمل واقع شود.

۲ - ازدواج اعم ازدائم ومنقطع.

۳ - طلاق اعم ازبائن ورجعی وهمچنین بذل مدت.

۴ - وفات هرشخص.

ماده ۹۹۴ - حکم فوت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۹۵ - تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه.

ماده ۹۹۶ - اگرعدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهارشده است درمحکمه ثابت گرددیاهویت کسی که دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحکم فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود.

ماده ۹۹۷ - هرکسی بایددارای نام خانوادگی باشد.

اتخاذنامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود، ممنوع است.

ماده ۹۹۸ - هرکس که اسم خانوادگی اورادیگری بدون حق اتخاذکرده باشد می‌توانداقامه دعوی کرده ودرحدودقوانین مربوطه تغییرنام خانوادگی غاصب رابخواهد.

اگرکسی نام خانوادگی خودراکه دردفاترسجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امرتغییردهدهرذی نفع می‌توانددرظرف مدت و به طریقی که درقوانین یانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض کند.

ماده ۹۹۹ - سندولادت اشخاصی که ولادت آنهادرمدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده است سندرسمی محسوب خواهدبود.

ماده ۱۰۰۰ - سایرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرراست.

ماده ۱۰۰۱ - مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خودوظایفی راکه بموجب قوانین ونظامات جاریه به عهده دوایرسجل احوال مقرراست انجام دهند. 

rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1127/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C" typeof="foaf:Document">

اسناد سجل احوال در قانون مدنی

کتاب سوم در اسناد سجل احوال

ماده ۹۹۲ - سجل احوال هرکس به موجب دفاتری که برای این امرمقرر است معین می‌شود.

ماده ۹۹۳ - امورذیل بایددرظرف مدت وبه طریقی که بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:

۱ - ولادت هرطفل وهمچنین سقط هرجنین که بعدازماه ششم ازتاریخ حمل واقع شود.

۲ - ازدواج اعم ازدائم ومنقطع.

۳ - طلاق اعم ازبائن ورجعی وهمچنین بذل مدت.

۴ - وفات هرشخص.

ماده ۹۹۴ - حکم فوت فرضی غایب که برطبق مقررات کتاب پنجم ازجلددوم این قانون صادرمی شودبایددردفترسجل احوال ثبت شود.

ماده ۹۹۵ - تغییرمطالبی که دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگربموجب حکم محکمه.

ماده ۹۹۶ - اگرعدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهارشده است درمحکمه ثابت گرددیاهویت کسی که دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهویه قیدشده است معین شودویاحکم فوت فرضی غایب ابطال گرددمراتب بایددر دفاترمربوطه سجل احوال قیدشود.

ماده ۹۹۷ - هرکسی بایددارای نام خانوادگی باشد.

اتخاذنامهای مخصوصی که بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود، ممنوع است.

ماده ۹۹۸ - هرکس که اسم خانوادگی اورادیگری بدون حق اتخاذکرده باشد می‌توانداقامه دعوی کرده ودرحدودقوانین مربوطه تغییرنام خانوادگی غاصب رابخواهد.

اگرکسی نام خانوادگی خودراکه دردفاترسجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امرتغییردهدهرذی نفع می‌توانددرظرف مدت و به طریقی که درقوانین یانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض کند.

ماده ۹۹۹ - سندولادت اشخاصی که ولادت آنهادرمدت قانونی به دایره سجل احوال اظهارشده است سندرسمی محسوب خواهدبود.

ماده ۱۰۰۰ - سایرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرراست.

ماده ۱۰۰۱ - مامورین قونسولی ایران درخارجه بایدنسبت به ایرانیان مقیم حوزه ماموریت خودوظایفی راکه بموجب قوانین ونظامات جاریه به عهده دوایرسجل احوال مقرراست انجام دهند. 

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی