فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

تابعیت در قانون مدنی

 

 

کتاب - 2 در تابعیت

ماده 976

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند :

 -1 کلیه ساکنین ایران به استثناي اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت

خارجی کسانی مسلم است که مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

 2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده

باشند؛

3 - کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛

4 - کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به

وجود آمده اند؛

5 - کسانی که در ایران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از

رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول

شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون براي تحصیل

تابعیت ایران مقرر است؛

 6- هر زن تبعۀ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛

7 - هر تبعۀ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد .

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند

بود .

ماده 977

الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمهي

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمۀ

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ماده 978

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شدهاند که در مملکت متبوع آنها

اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها

را به تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد .

ماده 979

اشخاصی که داراي شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند :

 -1 به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛

 -2 پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛

3 - فراري از خدمت نظامی نباشند؛

4 - در هیچ مملکتی به جنحۀ مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند .

در مورد فقرۀ دوم این ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ایران در حکم

اقامت در خاك ایران است .

ماده 980

کسانی که به امور عام المنفعۀ ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین 

اشخاصی که داراي عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا داراي مقامات عالی علمی و

متخصص در امور عام المنفعه میباشند و تقاضاي ورود به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت

ایران قبول شوند .

ماده 981

حذف شده است .

ماده 982

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که براي ایرانیان

مقرر است بهره مند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند :

 -1 ریاست جمهوري و معاونین او

 -2 عضویت در شوراي نگهبان و ریاست قوه قضاییه

3 - وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري

4 - عضویت در مجلس شوراي اسلامی

5 - عضویت شوراهاي استان و شهرستان و شهر

 -6 استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی

7 - قضاوت

8 - عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروي انتظامی

 -9 تصدي پستهاي مهم اطلاعاتی و امنیتی

ماده 983

درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم

شده و داراي منضمات ذیل باشد :

 -1 سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛

 -2 تصدیق نامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن

سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین براي تأمین معاش. وزارت امور خارجه در

صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال

خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول

شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد .

ماده 984

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه 

دولت ایران شناخته میشوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت ١١٤

شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام میتوانند

اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول

کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه

شود .

ماده 985

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده

سال تمام رسیده اند مؤثر نمیباشد .

ماده 986

زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج، ایرانی میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر

ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع

کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او

به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این

ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي

که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غیرمنقول بیش از آن

چه که براي اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش

از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن

ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ایران منتقل کند والا اموال

مزبور با نظارت مدعی العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به

 آنها داده خواهد شد .

ماده 987

زن ایرانی که با تبعهي خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند

مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به

زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم

درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق،

تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت .

تبصره : 1 هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج

مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل

موجهی هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به

وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد .

تبصره :2 زنهاي ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن

اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با 

کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه هاي امور خارجه، کشور و اطلاعات است .

مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترك نمودهاند

شامل زنان مزبور نخواهد بود .

ماده 988

اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترك کنند مگر به شرایط ذیل :

 -1 به سن 25 سال تمام رسیده باشند؛

 -2 هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

3 - قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترك تابعیت،حقوق خود را بر اموال

غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران

اجازه تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند.

زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترك تابعیت مینماید اعم از این که اطفال مزبور

صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر این که اجازهي هیأت وزرا

شامل آنها هم باشد؛

4 - خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند .

تبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضاي ترکت ابعیت ایران و قبول

تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجراي مقرراتی که ضمن بند ( 3) از این ماده درباره

آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیت، از ایران خارج

شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آنها و فروش

اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقررهي فوق حداکثر تا یک سال موکول به

موافقت وزارت امور خارجه میباشد .

تبصره ب: هیأت وزیران میتواند ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانی بیشوهر ترك

تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و

یا به جهات دیگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام

نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعیت نمایند .

ماده 989

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی

تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود

ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش

رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال

به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهاي ایالتی و ولایتی و بلدي و

هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود .١١٦

تبصره: هیأت وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت

خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت

 امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد .

ماده 990

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و

بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول

خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند .

ماده 991

تکالیف مربوط به اجراي قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتري در مورد کسانی که تقاضاي

تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران و تقاضاي بقا بر تابعیت اصلی را دارند

به موجب آیین نامه اي که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد

 

 

rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1128/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C" typeof="foaf:Document">

تابعیت در قانون مدنی

 

 

کتاب - 2 در تابعیت

ماده 976

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند :

 -1 کلیه ساکنین ایران به استثناي اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت

خارجی کسانی مسلم است که مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

 2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده

باشند؛

3 - کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛

4 - کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به

وجود آمده اند؛

5 - کسانی که در ایران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از

رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول

شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون براي تحصیل

تابعیت ایران مقرر است؛

 6- هر زن تبعۀ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛

7 - هر تبعۀ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد .

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند

بود .

ماده 977

الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمهي

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمۀ

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ماده 978

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شدهاند که در مملکت متبوع آنها

اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها

را به تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد .

ماده 979

اشخاصی که داراي شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند :

 -1 به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛

 -2 پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛

3 - فراري از خدمت نظامی نباشند؛

4 - در هیچ مملکتی به جنحۀ مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند .

در مورد فقرۀ دوم این ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ایران در حکم

اقامت در خاك ایران است .

ماده 980

کسانی که به امور عام المنفعۀ ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین 

اشخاصی که داراي عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا داراي مقامات عالی علمی و

متخصص در امور عام المنفعه میباشند و تقاضاي ورود به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت

ایران قبول شوند .

ماده 981

حذف شده است .

ماده 982

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که براي ایرانیان

مقرر است بهره مند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند :

 -1 ریاست جمهوري و معاونین او

 -2 عضویت در شوراي نگهبان و ریاست قوه قضاییه

3 - وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري

4 - عضویت در مجلس شوراي اسلامی

5 - عضویت شوراهاي استان و شهرستان و شهر

 -6 استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی

7 - قضاوت

8 - عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروي انتظامی

 -9 تصدي پستهاي مهم اطلاعاتی و امنیتی

ماده 983

درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم

شده و داراي منضمات ذیل باشد :

 -1 سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛

 -2 تصدیق نامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن

سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین براي تأمین معاش. وزارت امور خارجه در

صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال

خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول

شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد .

ماده 984

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه 

دولت ایران شناخته میشوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت ١١٤

شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام میتوانند

اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول

کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه

شود .

ماده 985

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده

سال تمام رسیده اند مؤثر نمیباشد .

ماده 986

زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج، ایرانی میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر

ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع

کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او

به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این

ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي

که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غیرمنقول بیش از آن

چه که براي اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش

از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن

ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ایران منتقل کند والا اموال

مزبور با نظارت مدعی العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به

 آنها داده خواهد شد .

ماده 987

زن ایرانی که با تبعهي خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند

مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به

زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم

درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق،

تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت .

تبصره : 1 هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج

مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل

موجهی هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به

وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد .

تبصره :2 زنهاي ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن

اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با 

کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه هاي امور خارجه، کشور و اطلاعات است .

مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترك نمودهاند

شامل زنان مزبور نخواهد بود .

ماده 988

اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترك کنند مگر به شرایط ذیل :

 -1 به سن 25 سال تمام رسیده باشند؛

 -2 هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

3 - قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترك تابعیت،حقوق خود را بر اموال

غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران

اجازه تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند.

زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترك تابعیت مینماید اعم از این که اطفال مزبور

صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر این که اجازهي هیأت وزرا

شامل آنها هم باشد؛

4 - خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند .

تبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضاي ترکت ابعیت ایران و قبول

تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجراي مقرراتی که ضمن بند ( 3) از این ماده درباره

آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیت، از ایران خارج

شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آنها و فروش

اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقررهي فوق حداکثر تا یک سال موکول به

موافقت وزارت امور خارجه میباشد .

تبصره ب: هیأت وزیران میتواند ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانی بیشوهر ترك

تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و

یا به جهات دیگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام

نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعیت نمایند .

ماده 989

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی

تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود

ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش

رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال

به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهاي ایالتی و ولایتی و بلدي و

هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود .١١٦

تبصره: هیأت وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت

خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت

 امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد .

ماده 990

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و

بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول

خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند .

ماده 991

تکالیف مربوط به اجراي قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتري در مورد کسانی که تقاضاي

تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران و تقاضاي بقا بر تابعیت اصلی را دارند

به موجب آیین نامه اي که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد

 

 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

تابعیت در قانون مدنی

 

 

کتاب - 2 در تابعیت

ماده 976

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند :

 -1 کلیه ساکنین ایران به استثناي اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت

خارجی کسانی مسلم است که مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

 2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده

باشند؛

3 - کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛

4 - کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به

وجود آمده اند؛

5 - کسانی که در ایران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از

رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول

شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون براي تحصیل

تابعیت ایران مقرر است؛

 6- هر زن تبعۀ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛

7 - هر تبعۀ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد .

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند

بود .

ماده 977

الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمهي

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمۀ

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ماده 978

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شدهاند که در مملکت متبوع آنها

اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها

را به تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد .

ماده 979

اشخاصی که داراي شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند :

 -1 به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛

 -2 پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛

3 - فراري از خدمت نظامی نباشند؛

4 - در هیچ مملکتی به جنحۀ مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند .

در مورد فقرۀ دوم این ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ایران در حکم

اقامت در خاك ایران است .

ماده 980

کسانی که به امور عام المنفعۀ ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین 

اشخاصی که داراي عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا داراي مقامات عالی علمی و

متخصص در امور عام المنفعه میباشند و تقاضاي ورود به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت

ایران قبول شوند .

ماده 981

حذف شده است .

ماده 982

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که براي ایرانیان

مقرر است بهره مند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند :

 -1 ریاست جمهوري و معاونین او

 -2 عضویت در شوراي نگهبان و ریاست قوه قضاییه

3 - وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري

4 - عضویت در مجلس شوراي اسلامی

5 - عضویت شوراهاي استان و شهرستان و شهر

 -6 استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی

7 - قضاوت

8 - عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروي انتظامی

 -9 تصدي پستهاي مهم اطلاعاتی و امنیتی

ماده 983

درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم

شده و داراي منضمات ذیل باشد :

 -1 سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛

 -2 تصدیق نامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن

سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین براي تأمین معاش. وزارت امور خارجه در

صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال

خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول

شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد .

ماده 984

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه 

دولت ایران شناخته میشوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت ١١٤

شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام میتوانند

اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول

کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه

شود .

ماده 985

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده

سال تمام رسیده اند مؤثر نمیباشد .

ماده 986

زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج، ایرانی میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر

ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع

کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او

به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این

ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي

که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غیرمنقول بیش از آن

چه که براي اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش

از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن

ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ایران منتقل کند والا اموال

مزبور با نظارت مدعی العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به

 آنها داده خواهد شد .

ماده 987

زن ایرانی که با تبعهي خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند

مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به

زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم

درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق،

تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت .

تبصره : 1 هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج

مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل

موجهی هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به

وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد .

تبصره :2 زنهاي ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن

اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با 

کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه هاي امور خارجه، کشور و اطلاعات است .

مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترك نمودهاند

شامل زنان مزبور نخواهد بود .

ماده 988

اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترك کنند مگر به شرایط ذیل :

 -1 به سن 25 سال تمام رسیده باشند؛

 -2 هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

3 - قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترك تابعیت،حقوق خود را بر اموال

غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران

اجازه تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند.

زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترك تابعیت مینماید اعم از این که اطفال مزبور

صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر این که اجازهي هیأت وزرا

شامل آنها هم باشد؛

4 - خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند .

تبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضاي ترکت ابعیت ایران و قبول

تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجراي مقرراتی که ضمن بند ( 3) از این ماده درباره

آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیت، از ایران خارج

شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آنها و فروش

اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقررهي فوق حداکثر تا یک سال موکول به

موافقت وزارت امور خارجه میباشد .

تبصره ب: هیأت وزیران میتواند ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانی بیشوهر ترك

تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و

یا به جهات دیگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام

نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعیت نمایند .

ماده 989

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی

تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود

ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش

رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال

به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهاي ایالتی و ولایتی و بلدي و

هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود .١١٦

تبصره: هیأت وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت

خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت

 امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد .

ماده 990

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و

بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول

خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند .

ماده 991

تکالیف مربوط به اجراي قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتري در مورد کسانی که تقاضاي

تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران و تقاضاي بقا بر تابعیت اصلی را دارند

به موجب آیین نامه اي که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد

 

 

rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1128/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C" typeof="foaf:Document">

تابعیت در قانون مدنی

 

 

کتاب - 2 در تابعیت

ماده 976

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند :

 -1 کلیه ساکنین ایران به استثناي اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت

خارجی کسانی مسلم است که مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

 2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده

باشند؛

3 - کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛

4 - کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به

وجود آمده اند؛

5 - کسانی که در ایران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از

رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول

شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون براي تحصیل

تابعیت ایران مقرر است؛

 6- هر زن تبعۀ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛

7 - هر تبعۀ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد .

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند

بود .

ماده 977

الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمهي

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمۀ

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ماده 978

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شدهاند که در مملکت متبوع آنها

اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها

را به تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد .

ماده 979

اشخاصی که داراي شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند :

 -1 به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛

 -2 پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛

3 - فراري از خدمت نظامی نباشند؛

4 - در هیچ مملکتی به جنحۀ مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند .

در مورد فقرۀ دوم این ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ایران در حکم

اقامت در خاك ایران است .

ماده 980

کسانی که به امور عام المنفعۀ ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین 

اشخاصی که داراي عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا داراي مقامات عالی علمی و

متخصص در امور عام المنفعه میباشند و تقاضاي ورود به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت

ایران قبول شوند .

ماده 981

حذف شده است .

ماده 982

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که براي ایرانیان

مقرر است بهره مند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند :

 -1 ریاست جمهوري و معاونین او

 -2 عضویت در شوراي نگهبان و ریاست قوه قضاییه

3 - وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري

4 - عضویت در مجلس شوراي اسلامی

5 - عضویت شوراهاي استان و شهرستان و شهر

 -6 استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی

7 - قضاوت

8 - عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروي انتظامی

 -9 تصدي پستهاي مهم اطلاعاتی و امنیتی

ماده 983

درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم

شده و داراي منضمات ذیل باشد :

 -1 سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛

 -2 تصدیق نامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن

سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین براي تأمین معاش. وزارت امور خارجه در

صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال

خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول

شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد .

ماده 984

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه 

دولت ایران شناخته میشوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت ١١٤

شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام میتوانند

اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول

کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه

شود .

ماده 985

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده

سال تمام رسیده اند مؤثر نمیباشد .

ماده 986

زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج، ایرانی میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر

ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع

کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او

به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این

ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي

که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غیرمنقول بیش از آن

چه که براي اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش

از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن

ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ایران منتقل کند والا اموال

مزبور با نظارت مدعی العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به

 آنها داده خواهد شد .

ماده 987

زن ایرانی که با تبعهي خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند

مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به

زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم

درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق،

تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت .

تبصره : 1 هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج

مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل

موجهی هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به

وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد .

تبصره :2 زنهاي ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن

اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با 

کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه هاي امور خارجه، کشور و اطلاعات است .

مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترك نمودهاند

شامل زنان مزبور نخواهد بود .

ماده 988

اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترك کنند مگر به شرایط ذیل :

 -1 به سن 25 سال تمام رسیده باشند؛

 -2 هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

3 - قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترك تابعیت،حقوق خود را بر اموال

غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران

اجازه تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند.

زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترك تابعیت مینماید اعم از این که اطفال مزبور

صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر این که اجازهي هیأت وزرا

شامل آنها هم باشد؛

4 - خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند .

تبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضاي ترکت ابعیت ایران و قبول

تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجراي مقرراتی که ضمن بند ( 3) از این ماده درباره

آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیت، از ایران خارج

شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آنها و فروش

اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقررهي فوق حداکثر تا یک سال موکول به

موافقت وزارت امور خارجه میباشد .

تبصره ب: هیأت وزیران میتواند ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانی بیشوهر ترك

تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و

یا به جهات دیگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام

نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعیت نمایند .

ماده 989

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی

تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود

ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش

رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال

به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهاي ایالتی و ولایتی و بلدي و

هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود .١١٦

تبصره: هیأت وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت

خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت

 امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد .

ماده 990

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و

بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول

خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند .

ماده 991

تکالیف مربوط به اجراي قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتري در مورد کسانی که تقاضاي

تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران و تقاضاي بقا بر تابعیت اصلی را دارند

به موجب آیین نامه اي که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد

 

 

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی تابعیت در قانون مدنی | اداره کل ثبت احوال استان تهران

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

تابعیت در قانون مدنی

 

 

کتاب - 2 در تابعیت

ماده 976

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند :

 -1 کلیه ساکنین ایران به استثناي اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت

خارجی کسانی مسلم است که مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

 2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده

باشند؛

3 - کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛

4 - کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به

وجود آمده اند؛

5 - کسانی که در ایران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از

رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول

شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون براي تحصیل

تابعیت ایران مقرر است؛

 6- هر زن تبعۀ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛

7 - هر تبعۀ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد .

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند

بود .

ماده 977

الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمهي

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمۀ

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ماده 978

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شدهاند که در مملکت متبوع آنها

اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها

را به تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد .

ماده 979

اشخاصی که داراي شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند :

 -1 به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛

 -2 پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛

3 - فراري از خدمت نظامی نباشند؛

4 - در هیچ مملکتی به جنحۀ مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند .

در مورد فقرۀ دوم این ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ایران در حکم

اقامت در خاك ایران است .

ماده 980

کسانی که به امور عام المنفعۀ ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین 

اشخاصی که داراي عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا داراي مقامات عالی علمی و

متخصص در امور عام المنفعه میباشند و تقاضاي ورود به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت

ایران قبول شوند .

ماده 981

حذف شده است .

ماده 982

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که براي ایرانیان

مقرر است بهره مند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند :

 -1 ریاست جمهوري و معاونین او

 -2 عضویت در شوراي نگهبان و ریاست قوه قضاییه

3 - وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري

4 - عضویت در مجلس شوراي اسلامی

5 - عضویت شوراهاي استان و شهرستان و شهر

 -6 استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی

7 - قضاوت

8 - عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروي انتظامی

 -9 تصدي پستهاي مهم اطلاعاتی و امنیتی

ماده 983

درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم

شده و داراي منضمات ذیل باشد :

 -1 سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛

 -2 تصدیق نامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن

سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین براي تأمین معاش. وزارت امور خارجه در

صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال

خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول

شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد .

ماده 984

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه 

دولت ایران شناخته میشوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت ١١٤

شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام میتوانند

اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول

کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه

شود .

ماده 985

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده

سال تمام رسیده اند مؤثر نمیباشد .

ماده 986

زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج، ایرانی میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر

ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع

کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او

به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این

ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي

که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غیرمنقول بیش از آن

چه که براي اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش

از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن

ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ایران منتقل کند والا اموال

مزبور با نظارت مدعی العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به

 آنها داده خواهد شد .

ماده 987

زن ایرانی که با تبعهي خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند

مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به

زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم

درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق،

تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت .

تبصره : 1 هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج

مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل

موجهی هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به

وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد .

تبصره :2 زنهاي ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن

اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با 

کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه هاي امور خارجه، کشور و اطلاعات است .

مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترك نمودهاند

شامل زنان مزبور نخواهد بود .

ماده 988

اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترك کنند مگر به شرایط ذیل :

 -1 به سن 25 سال تمام رسیده باشند؛

 -2 هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

3 - قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترك تابعیت،حقوق خود را بر اموال

غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران

اجازه تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند.

زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترك تابعیت مینماید اعم از این که اطفال مزبور

صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر این که اجازهي هیأت وزرا

شامل آنها هم باشد؛

4 - خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند .

تبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضاي ترکت ابعیت ایران و قبول

تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجراي مقرراتی که ضمن بند ( 3) از این ماده درباره

آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیت، از ایران خارج

شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آنها و فروش

اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقررهي فوق حداکثر تا یک سال موکول به

موافقت وزارت امور خارجه میباشد .

تبصره ب: هیأت وزیران میتواند ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانی بیشوهر ترك

تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و

یا به جهات دیگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام

نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعیت نمایند .

ماده 989

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی

تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود

ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش

رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال

به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهاي ایالتی و ولایتی و بلدي و

هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود .١١٦

تبصره: هیأت وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت

خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت

 امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد .

ماده 990

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و

بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول

خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند .

ماده 991

تکالیف مربوط به اجراي قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتري در مورد کسانی که تقاضاي

تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران و تقاضاي بقا بر تابعیت اصلی را دارند

به موجب آیین نامه اي که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد

 

 

rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1128/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C" typeof="foaf:Document">

تابعیت در قانون مدنی

 

 

کتاب - 2 در تابعیت

ماده 976

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند :

 -1 کلیه ساکنین ایران به استثناي اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت

خارجی کسانی مسلم است که مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

 2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده

باشند؛

3 - کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛

4 - کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به

وجود آمده اند؛

5 - کسانی که در ایران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از

رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول

شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون براي تحصیل

تابعیت ایران مقرر است؛

 6- هر زن تبعۀ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛

7 - هر تبعۀ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد .

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند

بود .

ماده 977

الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمهي

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمۀ

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ماده 978

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شدهاند که در مملکت متبوع آنها

اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها

را به تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد .

ماده 979

اشخاصی که داراي شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند :

 -1 به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛

 -2 پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛

3 - فراري از خدمت نظامی نباشند؛

4 - در هیچ مملکتی به جنحۀ مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند .

در مورد فقرۀ دوم این ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ایران در حکم

اقامت در خاك ایران است .

ماده 980

کسانی که به امور عام المنفعۀ ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین 

اشخاصی که داراي عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا داراي مقامات عالی علمی و

متخصص در امور عام المنفعه میباشند و تقاضاي ورود به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت

ایران قبول شوند .

ماده 981

حذف شده است .

ماده 982

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که براي ایرانیان

مقرر است بهره مند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند :

 -1 ریاست جمهوري و معاونین او

 -2 عضویت در شوراي نگهبان و ریاست قوه قضاییه

3 - وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري

4 - عضویت در مجلس شوراي اسلامی

5 - عضویت شوراهاي استان و شهرستان و شهر

 -6 استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی

7 - قضاوت

8 - عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروي انتظامی

 -9 تصدي پستهاي مهم اطلاعاتی و امنیتی

ماده 983

درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم

شده و داراي منضمات ذیل باشد :

 -1 سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛

 -2 تصدیق نامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن

سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین براي تأمین معاش. وزارت امور خارجه در

صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال

خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول

شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد .

ماده 984

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه 

دولت ایران شناخته میشوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت ١١٤

شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام میتوانند

اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول

کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه

شود .

ماده 985

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده

سال تمام رسیده اند مؤثر نمیباشد .

ماده 986

زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج، ایرانی میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر

ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع

کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او

به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این

ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي

که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غیرمنقول بیش از آن

چه که براي اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش

از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن

ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ایران منتقل کند والا اموال

مزبور با نظارت مدعی العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به

 آنها داده خواهد شد .

ماده 987

زن ایرانی که با تبعهي خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند

مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به

زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم

درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق،

تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت .

تبصره : 1 هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج

مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل

موجهی هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به

وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد .

تبصره :2 زنهاي ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن

اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با 

کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه هاي امور خارجه، کشور و اطلاعات است .

مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترك نمودهاند

شامل زنان مزبور نخواهد بود .

ماده 988

اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترك کنند مگر به شرایط ذیل :

 -1 به سن 25 سال تمام رسیده باشند؛

 -2 هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

3 - قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترك تابعیت،حقوق خود را بر اموال

غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران

اجازه تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند.

زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترك تابعیت مینماید اعم از این که اطفال مزبور

صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر این که اجازهي هیأت وزرا

شامل آنها هم باشد؛

4 - خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند .

تبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضاي ترکت ابعیت ایران و قبول

تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجراي مقرراتی که ضمن بند ( 3) از این ماده درباره

آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیت، از ایران خارج

شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آنها و فروش

اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقررهي فوق حداکثر تا یک سال موکول به

موافقت وزارت امور خارجه میباشد .

تبصره ب: هیأت وزیران میتواند ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانی بیشوهر ترك

تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و

یا به جهات دیگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام

نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعیت نمایند .

ماده 989

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی

تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود

ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش

رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال

به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهاي ایالتی و ولایتی و بلدي و

هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود .١١٦

تبصره: هیأت وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت

خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت

 امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد .

ماده 990

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و

بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول

خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند .

ماده 991

تکالیف مربوط به اجراي قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتري در مورد کسانی که تقاضاي

تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران و تقاضاي بقا بر تابعیت اصلی را دارند

به موجب آیین نامه اي که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد

 

 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

تابعیت در قانون مدنی

 

 

کتاب - 2 در تابعیت

ماده 976

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند :

 -1 کلیه ساکنین ایران به استثناي اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت

خارجی کسانی مسلم است که مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

 2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده

باشند؛

3 - کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛

4 - کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به

وجود آمده اند؛

5 - کسانی که در ایران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از

رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول

شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون براي تحصیل

تابعیت ایران مقرر است؛

 6- هر زن تبعۀ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛

7 - هر تبعۀ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد .

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند

بود .

ماده 977

الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمهي

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمۀ

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ماده 978

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شدهاند که در مملکت متبوع آنها

اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها

را به تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد .

ماده 979

اشخاصی که داراي شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند :

 -1 به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛

 -2 پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛

3 - فراري از خدمت نظامی نباشند؛

4 - در هیچ مملکتی به جنحۀ مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند .

در مورد فقرۀ دوم این ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ایران در حکم

اقامت در خاك ایران است .

ماده 980

کسانی که به امور عام المنفعۀ ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین 

اشخاصی که داراي عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا داراي مقامات عالی علمی و

متخصص در امور عام المنفعه میباشند و تقاضاي ورود به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت

ایران قبول شوند .

ماده 981

حذف شده است .

ماده 982

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که براي ایرانیان

مقرر است بهره مند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند :

 -1 ریاست جمهوري و معاونین او

 -2 عضویت در شوراي نگهبان و ریاست قوه قضاییه

3 - وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري

4 - عضویت در مجلس شوراي اسلامی

5 - عضویت شوراهاي استان و شهرستان و شهر

 -6 استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی

7 - قضاوت

8 - عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروي انتظامی

 -9 تصدي پستهاي مهم اطلاعاتی و امنیتی

ماده 983

درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم

شده و داراي منضمات ذیل باشد :

 -1 سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛

 -2 تصدیق نامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن

سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین براي تأمین معاش. وزارت امور خارجه در

صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال

خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول

شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد .

ماده 984

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه 

دولت ایران شناخته میشوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت ١١٤

شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام میتوانند

اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول

کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه

شود .

ماده 985

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده

سال تمام رسیده اند مؤثر نمیباشد .

ماده 986

زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج، ایرانی میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر

ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع

کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او

به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این

ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي

که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غیرمنقول بیش از آن

چه که براي اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش

از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن

ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ایران منتقل کند والا اموال

مزبور با نظارت مدعی العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به

 آنها داده خواهد شد .

ماده 987

زن ایرانی که با تبعهي خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند

مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به

زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم

درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق،

تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت .

تبصره : 1 هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج

مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل

موجهی هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به

وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد .

تبصره :2 زنهاي ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن

اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با 

کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه هاي امور خارجه، کشور و اطلاعات است .

مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترك نمودهاند

شامل زنان مزبور نخواهد بود .

ماده 988

اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترك کنند مگر به شرایط ذیل :

 -1 به سن 25 سال تمام رسیده باشند؛

 -2 هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

3 - قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترك تابعیت،حقوق خود را بر اموال

غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران

اجازه تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند.

زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترك تابعیت مینماید اعم از این که اطفال مزبور

صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر این که اجازهي هیأت وزرا

شامل آنها هم باشد؛

4 - خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند .

تبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضاي ترکت ابعیت ایران و قبول

تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجراي مقرراتی که ضمن بند ( 3) از این ماده درباره

آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیت، از ایران خارج

شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آنها و فروش

اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقررهي فوق حداکثر تا یک سال موکول به

موافقت وزارت امور خارجه میباشد .

تبصره ب: هیأت وزیران میتواند ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانی بیشوهر ترك

تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و

یا به جهات دیگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام

نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعیت نمایند .

ماده 989

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی

تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود

ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش

رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال

به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهاي ایالتی و ولایتی و بلدي و

هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود .١١٦

تبصره: هیأت وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت

خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت

 امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد .

ماده 990

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و

بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول

خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند .

ماده 991

تکالیف مربوط به اجراي قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتري در مورد کسانی که تقاضاي

تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران و تقاضاي بقا بر تابعیت اصلی را دارند

به موجب آیین نامه اي که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد

 

 

rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1128/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C" typeof="foaf:Document">

تابعیت در قانون مدنی

 

 

کتاب - 2 در تابعیت

ماده 976

اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند :

 -1 کلیه ساکنین ایران به استثناي اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد. تبعیت

خارجی کسانی مسلم است که مدارك تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛

 2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا درخارجه متولد شده

باشند؛

3 - کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛

4 - کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به

وجود آمده اند؛

5 - کسانی که در ایران از پدري که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از

رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول

شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون براي تحصیل

تابعیت ایران مقرر است؛

 6- هر زن تبعۀ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛

7 - هر تبعۀ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد .

تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند

بود .

ماده 977

الف- هر گاه اشخاص مذکور در بند 4 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمهي

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ب- هر گاه اشخاص مذکور در بند 5 ماده 976 پس از رسیدن به سن 18 سال تمام

بخواهند به تابعیت پدر خود باقی بمانند باید ظرف یک سال درخواست کتبی به ضمیمۀ

تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت

امور خارجه تسلیم نمایند .

ماده 978

نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شدهاند که در مملکت متبوع آنها

اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه خود محسوب داشته و رجوع آنها

را به تبعیت ایران منوط به اجازه میکنند معامله متقابله خواهد شد .

ماده 979

اشخاصی که داراي شرایط ذیل باشند میتوانند تابعیت ایران را تحصیل کنند :

 -1 به سن هجده سال تمام رسیده باشند؛

 -2 پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند؛

3 - فراري از خدمت نظامی نباشند؛

4 - در هیچ مملکتی به جنحۀ مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند .

در مورد فقرۀ دوم این ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ایران در حکم

اقامت در خاك ایران است .

ماده 980

کسانی که به امور عام المنفعۀ ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین 

اشخاصی که داراي عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا داراي مقامات عالی علمی و

متخصص در امور عام المنفعه میباشند و تقاضاي ورود به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوري اسلامی

ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت

ایران قبول شوند .

ماده 981

حذف شده است .

ماده 982

اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که براي ایرانیان

مقرر است بهره مند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نائل گردند :

 -1 ریاست جمهوري و معاونین او

 -2 عضویت در شوراي نگهبان و ریاست قوه قضاییه

3 - وزارت و کفالت وزارت و استانداري و فرمانداري

4 - عضویت در مجلس شوراي اسلامی

5 - عضویت شوراهاي استان و شهرستان و شهر

 -6 استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و مأموریت سیاسی

7 - قضاوت

8 - عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروي انتظامی

 -9 تصدي پستهاي مهم اطلاعاتی و امنیتی

ماده 983

درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم

شده و داراي منضمات ذیل باشد :

 -1 سواد مصدق اسناد هویت تقاضاکننده و عیال و اولاد او؛

 -2 تصدیق نامه نظمیه دایر به تعیین مدت اقامت تقاضاکننده در ایران و نداشتن

سوءسابقه و داشتن مکنت کافی یا شغل معین براي تأمین معاش. وزارت امور خارجه در

صورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاکننده را تکمیل و آن را به هیأت وزرا ارسال

خواهد نمود تا هیأت مزبور در قبول یا رد آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. در صورت قبول

شدن تقاضا، سند تابعیت به درخواست کننده تسلیم خواهد شد .

ماده 984

زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران مینمایند تبعه 

دولت ایران شناخته میشوند ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت ١١٤

شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هجده سال تمام میتوانند

اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده و تابعیت مملکت سابق شوهر و یا پدر را قبول

کند لیکن به اظهاریه اولاد اعم از ذکور و اناث باید تصدیق مذکور در ماده 977 ضمیمه

شود .

ماده 985

تحصیل تابعیت ایرانی پدر به هیچ وجه درباره اولاد او که در تاریخ تقاضانامه به سن هجده

سال تمام رسیده اند مؤثر نمیباشد .

ماده 986

زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج، ایرانی میشود میتواند بعد از طلاق یا فوت شوهر

ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع

کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمیتواند مادام که اولاد او

به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این

ماده تبعه خارجه میشود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودي

که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه داراي اموال غیرمنقول بیش از آن

چه که براي اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش

از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن

ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوي از انحا به اتباع ایران منتقل کند والا اموال

مزبور با نظارت مدعی العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به

 آنها داده خواهد شد .

ماده 987

زن ایرانی که با تبعهي خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند

مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به

زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم

درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق،

تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت .

تبصره : 1 هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج

مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل

موجهی هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به

وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضاي او موافقت گردد .

تبصره :2 زنهاي ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن

اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با 

کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه هاي امور خارجه، کشور و اطلاعات است .

مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترك نمودهاند

شامل زنان مزبور نخواهد بود .

ماده 988

اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترك کنند مگر به شرایط ذیل :

 -1 به سن 25 سال تمام رسیده باشند؛

 -2 هیأت وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد؛

3 - قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترك تابعیت،حقوق خود را بر اموال

غیرمنقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران

اجازه تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحا به اتباع ایرانی منتقل کنند.

زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترك تابعیت مینماید اعم از این که اطفال مزبور

صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردند مگر این که اجازهي هیأت وزرا

شامل آنها هم باشد؛

4 - خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند .

تبصره الف: کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضاي ترکت ابعیت ایران و قبول

تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجراي مقرراتی که ضمن بند ( 3) از این ماده درباره

آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترك تابعیت، از ایران خارج

شوند. چنان چه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه، امر به اخراج آنها و فروش

اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقررهي فوق حداکثر تا یک سال موکول به

موافقت وزارت امور خارجه میباشد .

تبصره ب: هیأت وزیران میتواند ضمن تصویب ترك تابعیت زن ایرانی بیشوهر ترك

تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدري هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند و

یا به جهات دیگري محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام

نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضاي ترك تابعیت نمایند .

ماده 989

هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی

تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود

ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش

رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال

به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهاي ایالتی و ولایتی و بلدي و

هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود .١١٦

تبصره: هیأت وزیران میتواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت

خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت

 امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت میتوان داد .

ماده 990

از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و

بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول

خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند .

ماده 991

تکالیف مربوط به اجراي قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتري در مورد کسانی که تقاضاي

تابعیت یا ترك تابعیت دولت جمهوري اسلامی ایران و تقاضاي بقا بر تابعیت اصلی را دارند

به موجب آیین نامه اي که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین خواهد شد

 

 

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی