فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال بوستان

 ئیــــــــس اداره : فرزاد بی پروا 

شـــــماره تماس : 56774336 
شـــــماره فکس : 56774336 
پست الکترونیک : boostan@sabteahvale-tehran.ir
آدرس محـــــــل : بهارستان - نسیم شهر - اسماعیل آباد - جنب مسجد امیرالمومنین

نقشه: 
 
دسترسی