فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال منطقه شمال

مدیرمنطقه : امیرحسین میرزائی

شـــــماره تماس : 88860435-88860436
شـــــماره فکس : 88860446
پست الکترونیک : shomal@sabteahvale-tehran.ir

آدرس محـــــــل : خیابان میرزای شیرازی- خیابان شهید خدری- پلاک 66
 

نقشه: 
 
دسترسی