فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال اسلامشهر

رئیــــــــس اداره : علی آقائی نژاد

ثشـــــماره تماس : 56360498و56360499
شـــــماره فکس : 56351600
پست الکترونیک : eslamshahr@sabteahvale-tehran.ir
آدرس محـــــــل : میدان نماز-خ صیاد شیرازی-کدپستی:65333-33147

 

نقشه: 
 
دسترسی