فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال شهریار

رئیــــــــس اداره : سعید یارقلی

شـــــماره تماس : 3222366 , 3254647
شـــــماره فکس : 3254646
پست الکترونیک : shahriar@sabteahvalel-tehran.ir
آدرس محـــــــل : شهرك اداري-فلكه دوم ، اداره ثبت احوال شهریار کد پستی: 93411-33517
 

نقشه: 
 
دسترسی