فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال فیروزکوه

رئیــــــــس اداره : نادر بختیاری

شـــــماره تماس : 6226888 ,6222009
شـــــماره فکس : 6228455
پست الکترونیک : firoozkooh@sabteahvale-tehran.ir
آدرس محـــــــل : خ فرمانداري سايت اداري ، اداره ثبت احوال فیروزکوه کد پستی: 17684-39818
 

نقشه: 
 
دسترسی