فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال ورامین

رئیــــــــس اداره : حسن شيخي

شـــــماره تماس : 2253040 , 2253115
شـــــماره فکس : 2253840
پست الکترونیک : varamin@sabteahvale-tehran.ir
آدرس محـــــــل : مجتمع ادارات ، خیابان كار ، اداره ثبت احوال ورامین کد پستی:13333-33718

نقشه: 
 
دسترسی