فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

دستورالعمل نام خانوادگی

1) بر اساس ماده 997 قانون مدني مصوّب سال 1313 هركس بايد داراي نام خانوادگي باشد.

2) نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود حتي اگر محل صدور سند سجلي در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري باشد.

3) هر اداره داراي دفاتر نام خانوادگي مختص به خود ميباشد.

 1ـ3)دفتر نام خانوادگي از اسناد رسمي است و واحدهاي ثبت احوال مكلفند نسبت به تنظيم دفاتر مذكور از لحاظ استخراج واژه هاي نام خانوادگي اقدام نمايند . اين دفاتر به ترتيب حروف الفبا تا دو حرف نوشته مي‌شود.

 2ـ3) مجموع مناطق يا نواحي متشكله در مراكز شهرهاي بزرگ مانند مناطق تٓان يك اداره محسوب شده داراي يك دفتر نام خانوادگي خواهند بود.

4) دارنده حق تقدّم نام‌ خانوادگي كسي است كه براي اولين بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال نام‌خانوادگي خاصي به نام او ثبت شده باشد . ملاك تشخيص ، تاريخ صدور سند سجلي خواهد بود.

1ـ4) مشخصات دارنده حق تقدم نام خانوادگي در دفاتر نام خانوادگي ثبت و آن واژه مختص او شناخته مي‌شود.

2ـ4) نام خانوادگي فرزند در غير محل صدور سند پدر حتي اگر بلا معارض باشد ايجاد حق نميكند ، همچنين در مواردي كه نام خانوادگي مادر به فرزند داده شده باشد.

3ـ4) هرگاه يك نام خانوادگي در محدوده اداره ثبت احوال به بيش از يك نفر تعلق داشته باشد و به هيچ وجه ثابت نشود كه سند سجلي كداميك از آنها زودتر تنظيم گرديده است ، آنها مشتركاً دارندة حق تقدّم آن نام خانوادگي خواهند بود.

  4ـ4) حق تقدم نام خانوادگي كساني كه اسـناد سجلي آنان در گذشته از اداره‌اي منتـزع و به اداره ديگري ملحق شده است ، ماداميكه نام خانوادگي هاي مزبور از اسناد سجلي شهرستان قبلي استخراج نشده ، در اداره مذكور بلا معارض نخواهد بود.

  5ـ4) حق تقدم نام خانوادگي هائي كه اسناد سجلي آنان از اداره اي منتزع و به اداره ديگري ملحق شده است بايد از روي اسناد انتزاعي استخراج و با دارندگان حق تقدم در دفتر موجود در آن اداره مقايسه و سپس در صورتيكه به شخص يا اشخاص ديگر تعلق نداشته باشد به نام صاحب سند انتزاعي در دفتر نام خانوادگي ثبت شود.

5) حق تقدم نام‌ خانوادگي پس از فوت دارندگان آن به وراث قانوني آنها كه داراي همان نام‌ خانوادگي هستند منتقل مي‌شود ملاك تشخيص وراث دادنامه حصر وراثت خواهد بود.

  1ـ5) در صورتيكه دارنده حق تقدم ، نام خانوادگي خود را تغيير دهد نام خانوادگي قبلي او در قلمرو آن اداره بلامعارض خواهد بود.

6) هر كس مي‌تواند پس از رسيدن به سن قانوني (18 سال تمام) با رعايت مفاد اين دستورالعمل نام خانوادگي خود را از طريق انتخاب واژه بلامعارض يا با اجازه از دارنده حق تقدم براي يكبار تغيير دهد.

تبصره ـ در موارد استثنائي و با ارائه دلايل موجه ، رئيس سازمان ثبت احوال مي‌تواند با رعايت مقررات ، با تقاضاي تغيير نام خانوادگي براي بار دوم موافقت نمايد.

1ـ6) تغييرنام خانوادگي و ايجادحق نسبت به آن از تاريخ اجراي آن در سند سجلي محقق مي‌شود.

2ـ6) چنانچه متقاضي يا وراث قانوني او ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب نام خانوادگي پيشنهادي، درخواست اجرا به اداره ثبت احوال تسليم ننمايند واژة تصويب شده بلامعارض تلقي مي‌گردد.

3ـ6) برگشت به نام خانوادگي قبلي تا وقتي ممكن است كه شناسنامه با واژة تصويبي صادر و تحويل متقاضي نشده باشد.

4ـ6) افراديكه قبل از 18 سالگي نام خانوادگي آنان تغيير يافته است مي توانند پس از رسيدن به سن مزبور به نام خانوادگي قبلي خود برگردند.

7) در صورتي‌كه نام خانوادگي پـدر تغيير يابـد تغيير نام‌ خانوادگـي فـرزندان كمتـر از 18 سال با درخواست كتبي پدر خواهد بود . فرزندان كبير مي‌توانند با اخذ اجازه نامه از پدر ، از نام‌خانوادگي جديد وي استفاده كنند. (اجازه نامه حذف گردیده است)

  1ـ7) هرگاه نام خانوادگي پدري تغيير كرده و در سند سجلي وي اجرا شده باشد در صورت فوت پدر ، هريك از فرزندان مي توانند (بدون كسب اجازه از نام خانوادگي جديد پدر استفاده نمايند)

2ـ7) هرگاه نام خانوادگي پدر و جد پدري متفاوت باشد فرزندان كبير ميتوانند بدون در نظر گرفتن حق تقدم و محل صدور شناسنامه با اخذ اجازه نامه از جد پدري از نام خانوادگي وي استفاده نمايند.

8) قيم يا وصي مي‌تواند براي تغيير نام خانوادگي اطفال تحت سرپرستي خود تغيير نام خانوادگي آنان را درخواست نمايد.

9) دارنده حق تقدم نام خانوادگي = ‌تواند اجازه استفاده از نام خانوادگي خود را به ساير اشخاص بدهد اين حق پس از فوت دارنده حق تقدم در همان محل به وراث او تعلق خواهد داشت.

10) دارنده يا دارندگان حق تقدم مي‌توانند به طور فردي يا جمعي عليه كسي كه نام خانوادگي آنان را بدون اجازه اتّخاذ كرده است در دادگاه اقامه دعوي نموده و در حدود قوانين مربوط ، تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهند.

11) استفاده از نام خانوادگي زوج براي زوجه در زمان زوجيت با ارائه اجازه نامه از زوج بدون رعايت حق تقدم بلامانع است در صورت انصراف  زوجه و درخواست وي به نام خانوادگي قبلي برگشت داده مي‌شود.

  1ـ11) پس از وقوع طلاق يا فسخ نكاح ، در صورت درخواست يكي از زوجين ، نام خانوادگي زوجه به نام خانوادگي قبلي خود برگشت داده مي‌شود.

  2ـ11) پس از فوت زوج ، چنانچه زوجه از نام خانوادگي همسر استفاده مي‌كرده است مي‌تواند كماكان از نام خانوادگي همسر متوفايش استفاده نمايد يا به نام خانوادگي خود برگردد.

12) براي فاقدين اسناد سجلي كه نتوانند اثبات نسب نمايند ، با مراجعه به دفاتر نام خانوادگي و رعايت مفاد اين دستور‌العمل ، واژه بلامعارض يا واژة ديگري با اجازه دارنده حق تقدم به انتخاب آنان تعيين و اختصاص داده خواهد شد.

 1ـ12) به هنگام تنظيم اسناد ثبت كل وقايع جهت فرزندان ايراني اتباع خارجه كه فاقد نام خانوادگي مي‌باشند ، سند با نام خانوادگي مادر و يا واژه بلامعارض به انتخاب اعلام كننده تنظيم خواهد شد.

 2ـ12) هرگاه بموجب رأي دادگاه و بر طبق قانون حمايت از اطفال بدون سرپرست (مصوب1353) سرپرستي طفل به خانواده اي واگذار شده باشد ، براي طفل شناسنامه جديد با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد.

 13) اشخاص مي‌توانند در موارد ذيل تغيير نام خانوادگي خود را درخواست نمايند.

 1ـ13)نام خانوادگي از واژه‌هاي نامناسب باشد مانند : پالاني ، بيچاره ، گدا ، آشوغ ، درويزه و غير آن

 2ـ13) نام خانوادگي بيش از دو كلمه باشد مانند : خنجري برار عزيزي ، فلاح ناگزير لنگرودي ، قره خاني علي آباد ، اميري پور مقدم و غير آن

تبصره ـ كلماتي كه به (ياء نسبت) بصورت مفرد يا جمع ختم مي‌شوند يك كلمه محسوب مي‌گردند مانند : حسيني ، حسينيان و غيره

 3ـ13) نام خانوادگي از واژه هاي خارجي بوده يا با آن تركيب شده باشد مانند : علي اُف ، چارلتون ، جانسون و غيره

  4ـ13)نام خانوادگي از كلمات مذموم يا مغاير با ارزشهاي فرهنگ اسلامي باشد مانند : بي دين، شيطان پرست ، شاه پرست و غيره

  5ـ13) نام خانوادگي از واژه هاي منسوب به مناصب يا القاب و عناوين باشد مانند : سرهنگ ، خان ، مهندس و غيره

  6ـ13) نام خانوادگي از اسامي محل يا منسوب به محل و نامناسب باشد.

  7ـ13) هرگاه محكوميت جزائي مؤثّر براي يكي از افراد خانواده (موضوع بند 8-13 همين دستورالعمل) پيش بيايد و داشتن آن نام خانوادگي موجب ننگ و سرافكندگي باشد ( ارائه رونوشت مصدق دادنامه قطعي الزامي است)

 8ـ13) هرگاه تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي پدر ، جدّ پدري ، فرزند ، برادر ، خواهر و عمو باشد.

تبصره ـ تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي مردي كه مـادر پس از فوت پدر طفل با وي مزاوجت مي نمايد با رعايت ساير مقررات مربوطه بلا اشكال است.

14) اشخاص ميتوانند در موارد ذيل حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگي خود را درخواست نمايند.

1ـ14) نـام خانـوادگـي تركيبـي از يك واژه و نام محـل يا منسوب به محل باشد ماننـد : افتـخاري علـي آبادي ، تبريزي رادمنش و غيره

2ـ14) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك ايل يا طايفه باشد مانند : زراسوند احمدي ، محسني قشقائي و غيره

3ـ14) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يكي از حرف و مشاغل باشد مانند : بنكدار قاسمي ، مجيدي سقطچي و غيره

4ـ14) هرگاه پيشوند يا پسوند نام خانوادگي ، حرف ، عدد يا كلمه زائد باشد مانند : م قاسمي ، شكوهي هفت ، مرحومة حسني و غيره

  تبصره 1ـ هرگاه نام خانوادگي تركيبي از دو نام محل يا منسوب به محل ، دو شغل يا دو ايل و طايفه يا تركيبي از آنها باشد ، به انتخـاب متقـاضي يكي از دو جـزء قابل حذف است ، مانند شيرازي مشهدي ، قنّاد زرگر ، موگوئي بختياري و غيره

  تبصره 2ـ چنانچه نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام محل يا منسوب به محل به همراه يك كلمه يا پسوند بعد از نام محل باشد به هنگام حذف نام محل ، كلمه مزبور نيزحذف مي‌گردد : اميري دزفولي زاده

  15) تغييرنام خانوادگي از طريق وحدت (بند 8 ـ 13) از شمول بندهاي فوق مستثني خواهد بود.

  16) انتخاب واژه هاي زير براي نام خانوادگي ممنوع است.

  1ـ16) واژه هائي كه در محل صدور سند متقاضي معارض دارد.

2ـ16) موارد مذكور در بندهاي 1ـ13 الي 6 ـ13

  تبصره ـ مشمولين بندهاي4 الي7 ماده 976 قانون مدني ميتوانند نام خانوادگي قبلي خود را حفظ نمايند.

 17) كليه بخشنامه ها و دستور العمل هائي كه مغاير با مفاد اين دستورالعمل مي‌باشند ملغي و بلا اثر است.

 

rfix" about="/fa/1132/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C" typeof="foaf:Document">

دستورالعمل نام خانوادگی

1) بر اساس ماده 997 قانون مدني مصوّب سال 1313 هركس بايد داراي نام خانوادگي باشد.

2) نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود حتي اگر محل صدور سند سجلي در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري باشد.

3) هر اداره داراي دفاتر نام خانوادگي مختص به خود ميباشد.

 1ـ3)دفتر نام خانوادگي از اسناد رسمي است و واحدهاي ثبت احوال مكلفند نسبت به تنظيم دفاتر مذكور از لحاظ استخراج واژه هاي نام خانوادگي اقدام نمايند . اين دفاتر به ترتيب حروف الفبا تا دو حرف نوشته مي‌شود.

 2ـ3) مجموع مناطق يا نواحي متشكله در مراكز شهرهاي بزرگ مانند مناطق تٓان يك اداره محسوب شده داراي يك دفتر نام خانوادگي خواهند بود.

4) دارنده حق تقدّم نام‌ خانوادگي كسي است كه براي اولين بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال نام‌خانوادگي خاصي به نام او ثبت شده باشد . ملاك تشخيص ، تاريخ صدور سند سجلي خواهد بود.

1ـ4) مشخصات دارنده حق تقدم نام خانوادگي در دفاتر نام خانوادگي ثبت و آن واژه مختص او شناخته مي‌شود.

2ـ4) نام خانوادگي فرزند در غير محل صدور سند پدر حتي اگر بلا معارض باشد ايجاد حق نميكند ، همچنين در مواردي كه نام خانوادگي مادر به فرزند داده شده باشد.

3ـ4) هرگاه يك نام خانوادگي در محدوده اداره ثبت احوال به بيش از يك نفر تعلق داشته باشد و به هيچ وجه ثابت نشود كه سند سجلي كداميك از آنها زودتر تنظيم گرديده است ، آنها مشتركاً دارندة حق تقدّم آن نام خانوادگي خواهند بود.

  4ـ4) حق تقدم نام خانوادگي كساني كه اسـناد سجلي آنان در گذشته از اداره‌اي منتـزع و به اداره ديگري ملحق شده است ، ماداميكه نام خانوادگي هاي مزبور از اسناد سجلي شهرستان قبلي استخراج نشده ، در اداره مذكور بلا معارض نخواهد بود.

  5ـ4) حق تقدم نام خانوادگي هائي كه اسناد سجلي آنان از اداره اي منتزع و به اداره ديگري ملحق شده است بايد از روي اسناد انتزاعي استخراج و با دارندگان حق تقدم در دفتر موجود در آن اداره مقايسه و سپس در صورتيكه به شخص يا اشخاص ديگر تعلق نداشته باشد به نام صاحب سند انتزاعي در دفتر نام خانوادگي ثبت شود.

5) حق تقدم نام‌ خانوادگي پس از فوت دارندگان آن به وراث قانوني آنها كه داراي همان نام‌ خانوادگي هستند منتقل مي‌شود ملاك تشخيص وراث دادنامه حصر وراثت خواهد بود.

  1ـ5) در صورتيكه دارنده حق تقدم ، نام خانوادگي خود را تغيير دهد نام خانوادگي قبلي او در قلمرو آن اداره بلامعارض خواهد بود.

6) هر كس مي‌تواند پس از رسيدن به سن قانوني (18 سال تمام) با رعايت مفاد اين دستورالعمل نام خانوادگي خود را از طريق انتخاب واژه بلامعارض يا با اجازه از دارنده حق تقدم براي يكبار تغيير دهد.

تبصره ـ در موارد استثنائي و با ارائه دلايل موجه ، رئيس سازمان ثبت احوال مي‌تواند با رعايت مقررات ، با تقاضاي تغيير نام خانوادگي براي بار دوم موافقت نمايد.

1ـ6) تغييرنام خانوادگي و ايجادحق نسبت به آن از تاريخ اجراي آن در سند سجلي محقق مي‌شود.

2ـ6) چنانچه متقاضي يا وراث قانوني او ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب نام خانوادگي پيشنهادي، درخواست اجرا به اداره ثبت احوال تسليم ننمايند واژة تصويب شده بلامعارض تلقي مي‌گردد.

3ـ6) برگشت به نام خانوادگي قبلي تا وقتي ممكن است كه شناسنامه با واژة تصويبي صادر و تحويل متقاضي نشده باشد.

4ـ6) افراديكه قبل از 18 سالگي نام خانوادگي آنان تغيير يافته است مي توانند پس از رسيدن به سن مزبور به نام خانوادگي قبلي خود برگردند.

7) در صورتي‌كه نام خانوادگي پـدر تغيير يابـد تغيير نام‌ خانوادگـي فـرزندان كمتـر از 18 سال با درخواست كتبي پدر خواهد بود . فرزندان كبير مي‌توانند با اخذ اجازه نامه از پدر ، از نام‌خانوادگي جديد وي استفاده كنند. (اجازه نامه حذف گردیده است)

  1ـ7) هرگاه نام خانوادگي پدري تغيير كرده و در سند سجلي وي اجرا شده باشد در صورت فوت پدر ، هريك از فرزندان مي توانند (بدون كسب اجازه از نام خانوادگي جديد پدر استفاده نمايند)

2ـ7) هرگاه نام خانوادگي پدر و جد پدري متفاوت باشد فرزندان كبير ميتوانند بدون در نظر گرفتن حق تقدم و محل صدور شناسنامه با اخذ اجازه نامه از جد پدري از نام خانوادگي وي استفاده نمايند.

8) قيم يا وصي مي‌تواند براي تغيير نام خانوادگي اطفال تحت سرپرستي خود تغيير نام خانوادگي آنان را درخواست نمايد.

9) دارنده حق تقدم نام خانوادگي = ‌تواند اجازه استفاده از نام خانوادگي خود را به ساير اشخاص بدهد اين حق پس از فوت دارنده حق تقدم در همان محل به وراث او تعلق خواهد داشت.

10) دارنده يا دارندگان حق تقدم مي‌توانند به طور فردي يا جمعي عليه كسي كه نام خانوادگي آنان را بدون اجازه اتّخاذ كرده است در دادگاه اقامه دعوي نموده و در حدود قوانين مربوط ، تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهند.

11) استفاده از نام خانوادگي زوج براي زوجه در زمان زوجيت با ارائه اجازه نامه از زوج بدون رعايت حق تقدم بلامانع است در صورت انصراف  زوجه و درخواست وي به نام خانوادگي قبلي برگشت داده مي‌شود.

  1ـ11) پس از وقوع طلاق يا فسخ نكاح ، در صورت درخواست يكي از زوجين ، نام خانوادگي زوجه به نام خانوادگي قبلي خود برگشت داده مي‌شود.

  2ـ11) پس از فوت زوج ، چنانچه زوجه از نام خانوادگي همسر استفاده مي‌كرده است مي‌تواند كماكان از نام خانوادگي همسر متوفايش استفاده نمايد يا به نام خانوادگي خود برگردد.

12) براي فاقدين اسناد سجلي كه نتوانند اثبات نسب نمايند ، با مراجعه به دفاتر نام خانوادگي و رعايت مفاد اين دستور‌العمل ، واژه بلامعارض يا واژة ديگري با اجازه دارنده حق تقدم به انتخاب آنان تعيين و اختصاص داده خواهد شد.

 1ـ12) به هنگام تنظيم اسناد ثبت كل وقايع جهت فرزندان ايراني اتباع خارجه كه فاقد نام خانوادگي مي‌باشند ، سند با نام خانوادگي مادر و يا واژه بلامعارض به انتخاب اعلام كننده تنظيم خواهد شد.

 2ـ12) هرگاه بموجب رأي دادگاه و بر طبق قانون حمايت از اطفال بدون سرپرست (مصوب1353) سرپرستي طفل به خانواده اي واگذار شده باشد ، براي طفل شناسنامه جديد با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد.

 13) اشخاص مي‌توانند در موارد ذيل تغيير نام خانوادگي خود را درخواست نمايند.

 1ـ13)نام خانوادگي از واژه‌هاي نامناسب باشد مانند : پالاني ، بيچاره ، گدا ، آشوغ ، درويزه و غير آن

 2ـ13) نام خانوادگي بيش از دو كلمه باشد مانند : خنجري برار عزيزي ، فلاح ناگزير لنگرودي ، قره خاني علي آباد ، اميري پور مقدم و غير آن

تبصره ـ كلماتي كه به (ياء نسبت) بصورت مفرد يا جمع ختم مي‌شوند يك كلمه محسوب مي‌گردند مانند : حسيني ، حسينيان و غيره

 3ـ13) نام خانوادگي از واژه هاي خارجي بوده يا با آن تركيب شده باشد مانند : علي اُف ، چارلتون ، جانسون و غيره

  4ـ13)نام خانوادگي از كلمات مذموم يا مغاير با ارزشهاي فرهنگ اسلامي باشد مانند : بي دين، شيطان پرست ، شاه پرست و غيره

  5ـ13) نام خانوادگي از واژه هاي منسوب به مناصب يا القاب و عناوين باشد مانند : سرهنگ ، خان ، مهندس و غيره

  6ـ13) نام خانوادگي از اسامي محل يا منسوب به محل و نامناسب باشد.

  7ـ13) هرگاه محكوميت جزائي مؤثّر براي يكي از افراد خانواده (موضوع بند 8-13 همين دستورالعمل) پيش بيايد و داشتن آن نام خانوادگي موجب ننگ و سرافكندگي باشد ( ارائه رونوشت مصدق دادنامه قطعي الزامي است)

 8ـ13) هرگاه تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي پدر ، جدّ پدري ، فرزند ، برادر ، خواهر و عمو باشد.

تبصره ـ تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي مردي كه مـادر پس از فوت پدر طفل با وي مزاوجت مي نمايد با رعايت ساير مقررات مربوطه بلا اشكال است.

14) اشخاص ميتوانند در موارد ذيل حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگي خود را درخواست نمايند.

1ـ14) نـام خانـوادگـي تركيبـي از يك واژه و نام محـل يا منسوب به محل باشد ماننـد : افتـخاري علـي آبادي ، تبريزي رادمنش و غيره

2ـ14) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك ايل يا طايفه باشد مانند : زراسوند احمدي ، محسني قشقائي و غيره

3ـ14) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يكي از حرف و مشاغل باشد مانند : بنكدار قاسمي ، مجيدي سقطچي و غيره

4ـ14) هرگاه پيشوند يا پسوند نام خانوادگي ، حرف ، عدد يا كلمه زائد باشد مانند : م قاسمي ، شكوهي هفت ، مرحومة حسني و غيره

  تبصره 1ـ هرگاه نام خانوادگي تركيبي از دو نام محل يا منسوب به محل ، دو شغل يا دو ايل و طايفه يا تركيبي از آنها باشد ، به انتخـاب متقـاضي يكي از دو جـزء قابل حذف است ، مانند شيرازي مشهدي ، قنّاد زرگر ، موگوئي بختياري و غيره

  تبصره 2ـ چنانچه نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام محل يا منسوب به محل به همراه يك كلمه يا پسوند بعد از نام محل باشد به هنگام حذف نام محل ، كلمه مزبور نيزحذف مي‌گردد : اميري دزفولي زاده

  15) تغييرنام خانوادگي از طريق وحدت (بند 8 ـ 13) از شمول بندهاي فوق مستثني خواهد بود.

  16) انتخاب واژه هاي زير براي نام خانوادگي ممنوع است.

  1ـ16) واژه هائي كه در محل صدور سند متقاضي معارض دارد.

2ـ16) موارد مذكور در بندهاي 1ـ13 الي 6 ـ13

  تبصره ـ مشمولين بندهاي4 الي7 ماده 976 قانون مدني ميتوانند نام خانوادگي قبلي خود را حفظ نمايند.

 17) كليه بخشنامه ها و دستور العمل هائي كه مغاير با مفاد اين دستورالعمل مي‌باشند ملغي و بلا اثر است.

 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

دستورالعمل نام خانوادگی

1) بر اساس ماده 997 قانون مدني مصوّب سال 1313 هركس بايد داراي نام خانوادگي باشد.

2) نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود حتي اگر محل صدور سند سجلي در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري باشد.

3) هر اداره داراي دفاتر نام خانوادگي مختص به خود ميباشد.

 1ـ3)دفتر نام خانوادگي از اسناد رسمي است و واحدهاي ثبت احوال مكلفند نسبت به تنظيم دفاتر مذكور از لحاظ استخراج واژه هاي نام خانوادگي اقدام نمايند . اين دفاتر به ترتيب حروف الفبا تا دو حرف نوشته مي‌شود.

 2ـ3) مجموع مناطق يا نواحي متشكله در مراكز شهرهاي بزرگ مانند مناطق تٓان يك اداره محسوب شده داراي يك دفتر نام خانوادگي خواهند بود.

4) دارنده حق تقدّم نام‌ خانوادگي كسي است كه براي اولين بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال نام‌خانوادگي خاصي به نام او ثبت شده باشد . ملاك تشخيص ، تاريخ صدور سند سجلي خواهد بود.

1ـ4) مشخصات دارنده حق تقدم نام خانوادگي در دفاتر نام خانوادگي ثبت و آن واژه مختص او شناخته مي‌شود.

2ـ4) نام خانوادگي فرزند در غير محل صدور سند پدر حتي اگر بلا معارض باشد ايجاد حق نميكند ، همچنين در مواردي كه نام خانوادگي مادر به فرزند داده شده باشد.

3ـ4) هرگاه يك نام خانوادگي در محدوده اداره ثبت احوال به بيش از يك نفر تعلق داشته باشد و به هيچ وجه ثابت نشود كه سند سجلي كداميك از آنها زودتر تنظيم گرديده است ، آنها مشتركاً دارندة حق تقدّم آن نام خانوادگي خواهند بود.

  4ـ4) حق تقدم نام خانوادگي كساني كه اسـناد سجلي آنان در گذشته از اداره‌اي منتـزع و به اداره ديگري ملحق شده است ، ماداميكه نام خانوادگي هاي مزبور از اسناد سجلي شهرستان قبلي استخراج نشده ، در اداره مذكور بلا معارض نخواهد بود.

  5ـ4) حق تقدم نام خانوادگي هائي كه اسناد سجلي آنان از اداره اي منتزع و به اداره ديگري ملحق شده است بايد از روي اسناد انتزاعي استخراج و با دارندگان حق تقدم در دفتر موجود در آن اداره مقايسه و سپس در صورتيكه به شخص يا اشخاص ديگر تعلق نداشته باشد به نام صاحب سند انتزاعي در دفتر نام خانوادگي ثبت شود.

5) حق تقدم نام‌ خانوادگي پس از فوت دارندگان آن به وراث قانوني آنها كه داراي همان نام‌ خانوادگي هستند منتقل مي‌شود ملاك تشخيص وراث دادنامه حصر وراثت خواهد بود.

  1ـ5) در صورتيكه دارنده حق تقدم ، نام خانوادگي خود را تغيير دهد نام خانوادگي قبلي او در قلمرو آن اداره بلامعارض خواهد بود.

6) هر كس مي‌تواند پس از رسيدن به سن قانوني (18 سال تمام) با رعايت مفاد اين دستورالعمل نام خانوادگي خود را از طريق انتخاب واژه بلامعارض يا با اجازه از دارنده حق تقدم براي يكبار تغيير دهد.

تبصره ـ در موارد استثنائي و با ارائه دلايل موجه ، رئيس سازمان ثبت احوال مي‌تواند با رعايت مقررات ، با تقاضاي تغيير نام خانوادگي براي بار دوم موافقت نمايد.

1ـ6) تغييرنام خانوادگي و ايجادحق نسبت به آن از تاريخ اجراي آن در سند سجلي محقق مي‌شود.

2ـ6) چنانچه متقاضي يا وراث قانوني او ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب نام خانوادگي پيشنهادي، درخواست اجرا به اداره ثبت احوال تسليم ننمايند واژة تصويب شده بلامعارض تلقي مي‌گردد.

3ـ6) برگشت به نام خانوادگي قبلي تا وقتي ممكن است كه شناسنامه با واژة تصويبي صادر و تحويل متقاضي نشده باشد.

4ـ6) افراديكه قبل از 18 سالگي نام خانوادگي آنان تغيير يافته است مي توانند پس از رسيدن به سن مزبور به نام خانوادگي قبلي خود برگردند.

7) در صورتي‌كه نام خانوادگي پـدر تغيير يابـد تغيير نام‌ خانوادگـي فـرزندان كمتـر از 18 سال با درخواست كتبي پدر خواهد بود . فرزندان كبير مي‌توانند با اخذ اجازه نامه از پدر ، از نام‌خانوادگي جديد وي استفاده كنند. (اجازه نامه حذف گردیده است)

  1ـ7) هرگاه نام خانوادگي پدري تغيير كرده و در سند سجلي وي اجرا شده باشد در صورت فوت پدر ، هريك از فرزندان مي توانند (بدون كسب اجازه از نام خانوادگي جديد پدر استفاده نمايند)

2ـ7) هرگاه نام خانوادگي پدر و جد پدري متفاوت باشد فرزندان كبير ميتوانند بدون در نظر گرفتن حق تقدم و محل صدور شناسنامه با اخذ اجازه نامه از جد پدري از نام خانوادگي وي استفاده نمايند.

8) قيم يا وصي مي‌تواند براي تغيير نام خانوادگي اطفال تحت سرپرستي خود تغيير نام خانوادگي آنان را درخواست نمايد.

9) دارنده حق تقدم نام خانوادگي = ‌تواند اجازه استفاده از نام خانوادگي خود را به ساير اشخاص بدهد اين حق پس از فوت دارنده حق تقدم در همان محل به وراث او تعلق خواهد داشت.

10) دارنده يا دارندگان حق تقدم مي‌توانند به طور فردي يا جمعي عليه كسي كه نام خانوادگي آنان را بدون اجازه اتّخاذ كرده است در دادگاه اقامه دعوي نموده و در حدود قوانين مربوط ، تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهند.

11) استفاده از نام خانوادگي زوج براي زوجه در زمان زوجيت با ارائه اجازه نامه از زوج بدون رعايت حق تقدم بلامانع است در صورت انصراف  زوجه و درخواست وي به نام خانوادگي قبلي برگشت داده مي‌شود.

  1ـ11) پس از وقوع طلاق يا فسخ نكاح ، در صورت درخواست يكي از زوجين ، نام خانوادگي زوجه به نام خانوادگي قبلي خود برگشت داده مي‌شود.

  2ـ11) پس از فوت زوج ، چنانچه زوجه از نام خانوادگي همسر استفاده مي‌كرده است مي‌تواند كماكان از نام خانوادگي همسر متوفايش استفاده نمايد يا به نام خانوادگي خود برگردد.

12) براي فاقدين اسناد سجلي كه نتوانند اثبات نسب نمايند ، با مراجعه به دفاتر نام خانوادگي و رعايت مفاد اين دستور‌العمل ، واژه بلامعارض يا واژة ديگري با اجازه دارنده حق تقدم به انتخاب آنان تعيين و اختصاص داده خواهد شد.

 1ـ12) به هنگام تنظيم اسناد ثبت كل وقايع جهت فرزندان ايراني اتباع خارجه كه فاقد نام خانوادگي مي‌باشند ، سند با نام خانوادگي مادر و يا واژه بلامعارض به انتخاب اعلام كننده تنظيم خواهد شد.

 2ـ12) هرگاه بموجب رأي دادگاه و بر طبق قانون حمايت از اطفال بدون سرپرست (مصوب1353) سرپرستي طفل به خانواده اي واگذار شده باشد ، براي طفل شناسنامه جديد با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد.

 13) اشخاص مي‌توانند در موارد ذيل تغيير نام خانوادگي خود را درخواست نمايند.

 1ـ13)نام خانوادگي از واژه‌هاي نامناسب باشد مانند : پالاني ، بيچاره ، گدا ، آشوغ ، درويزه و غير آن

 2ـ13) نام خانوادگي بيش از دو كلمه باشد مانند : خنجري برار عزيزي ، فلاح ناگزير لنگرودي ، قره خاني علي آباد ، اميري پور مقدم و غير آن

تبصره ـ كلماتي كه به (ياء نسبت) بصورت مفرد يا جمع ختم مي‌شوند يك كلمه محسوب مي‌گردند مانند : حسيني ، حسينيان و غيره

 3ـ13) نام خانوادگي از واژه هاي خارجي بوده يا با آن تركيب شده باشد مانند : علي اُف ، چارلتون ، جانسون و غيره

  4ـ13)نام خانوادگي از كلمات مذموم يا مغاير با ارزشهاي فرهنگ اسلامي باشد مانند : بي دين، شيطان پرست ، شاه پرست و غيره

  5ـ13) نام خانوادگي از واژه هاي منسوب به مناصب يا القاب و عناوين باشد مانند : سرهنگ ، خان ، مهندس و غيره

  6ـ13) نام خانوادگي از اسامي محل يا منسوب به محل و نامناسب باشد.

  7ـ13) هرگاه محكوميت جزائي مؤثّر براي يكي از افراد خانواده (موضوع بند 8-13 همين دستورالعمل) پيش بيايد و داشتن آن نام خانوادگي موجب ننگ و سرافكندگي باشد ( ارائه رونوشت مصدق دادنامه قطعي الزامي است)

 8ـ13) هرگاه تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي پدر ، جدّ پدري ، فرزند ، برادر ، خواهر و عمو باشد.

تبصره ـ تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي مردي كه مـادر پس از فوت پدر طفل با وي مزاوجت مي نمايد با رعايت ساير مقررات مربوطه بلا اشكال است.

14) اشخاص ميتوانند در موارد ذيل حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگي خود را درخواست نمايند.

1ـ14) نـام خانـوادگـي تركيبـي از يك واژه و نام محـل يا منسوب به محل باشد ماننـد : افتـخاري علـي آبادي ، تبريزي رادمنش و غيره

2ـ14) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك ايل يا طايفه باشد مانند : زراسوند احمدي ، محسني قشقائي و غيره

3ـ14) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يكي از حرف و مشاغل باشد مانند : بنكدار قاسمي ، مجيدي سقطچي و غيره

4ـ14) هرگاه پيشوند يا پسوند نام خانوادگي ، حرف ، عدد يا كلمه زائد باشد مانند : م قاسمي ، شكوهي هفت ، مرحومة حسني و غيره

  تبصره 1ـ هرگاه نام خانوادگي تركيبي از دو نام محل يا منسوب به محل ، دو شغل يا دو ايل و طايفه يا تركيبي از آنها باشد ، به انتخـاب متقـاضي يكي از دو جـزء قابل حذف است ، مانند شيرازي مشهدي ، قنّاد زرگر ، موگوئي بختياري و غيره

  تبصره 2ـ چنانچه نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام محل يا منسوب به محل به همراه يك كلمه يا پسوند بعد از نام محل باشد به هنگام حذف نام محل ، كلمه مزبور نيزحذف مي‌گردد : اميري دزفولي زاده

  15) تغييرنام خانوادگي از طريق وحدت (بند 8 ـ 13) از شمول بندهاي فوق مستثني خواهد بود.

  16) انتخاب واژه هاي زير براي نام خانوادگي ممنوع است.

  1ـ16) واژه هائي كه در محل صدور سند متقاضي معارض دارد.

2ـ16) موارد مذكور در بندهاي 1ـ13 الي 6 ـ13

  تبصره ـ مشمولين بندهاي4 الي7 ماده 976 قانون مدني ميتوانند نام خانوادگي قبلي خود را حفظ نمايند.

 17) كليه بخشنامه ها و دستور العمل هائي كه مغاير با مفاد اين دستورالعمل مي‌باشند ملغي و بلا اثر است.

 

rfix" about="/fa/1132/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C" typeof="foaf:Document">

دستورالعمل نام خانوادگی

1) بر اساس ماده 997 قانون مدني مصوّب سال 1313 هركس بايد داراي نام خانوادگي باشد.

2) نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود حتي اگر محل صدور سند سجلي در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري باشد.

3) هر اداره داراي دفاتر نام خانوادگي مختص به خود ميباشد.

 1ـ3)دفتر نام خانوادگي از اسناد رسمي است و واحدهاي ثبت احوال مكلفند نسبت به تنظيم دفاتر مذكور از لحاظ استخراج واژه هاي نام خانوادگي اقدام نمايند . اين دفاتر به ترتيب حروف الفبا تا دو حرف نوشته مي‌شود.

 2ـ3) مجموع مناطق يا نواحي متشكله در مراكز شهرهاي بزرگ مانند مناطق تٓان يك اداره محسوب شده داراي يك دفتر نام خانوادگي خواهند بود.

4) دارنده حق تقدّم نام‌ خانوادگي كسي است كه براي اولين بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال نام‌خانوادگي خاصي به نام او ثبت شده باشد . ملاك تشخيص ، تاريخ صدور سند سجلي خواهد بود.

1ـ4) مشخصات دارنده حق تقدم نام خانوادگي در دفاتر نام خانوادگي ثبت و آن واژه مختص او شناخته مي‌شود.

2ـ4) نام خانوادگي فرزند در غير محل صدور سند پدر حتي اگر بلا معارض باشد ايجاد حق نميكند ، همچنين در مواردي كه نام خانوادگي مادر به فرزند داده شده باشد.

3ـ4) هرگاه يك نام خانوادگي در محدوده اداره ثبت احوال به بيش از يك نفر تعلق داشته باشد و به هيچ وجه ثابت نشود كه سند سجلي كداميك از آنها زودتر تنظيم گرديده است ، آنها مشتركاً دارندة حق تقدّم آن نام خانوادگي خواهند بود.

  4ـ4) حق تقدم نام خانوادگي كساني كه اسـناد سجلي آنان در گذشته از اداره‌اي منتـزع و به اداره ديگري ملحق شده است ، ماداميكه نام خانوادگي هاي مزبور از اسناد سجلي شهرستان قبلي استخراج نشده ، در اداره مذكور بلا معارض نخواهد بود.

  5ـ4) حق تقدم نام خانوادگي هائي كه اسناد سجلي آنان از اداره اي منتزع و به اداره ديگري ملحق شده است بايد از روي اسناد انتزاعي استخراج و با دارندگان حق تقدم در دفتر موجود در آن اداره مقايسه و سپس در صورتيكه به شخص يا اشخاص ديگر تعلق نداشته باشد به نام صاحب سند انتزاعي در دفتر نام خانوادگي ثبت شود.

5) حق تقدم نام‌ خانوادگي پس از فوت دارندگان آن به وراث قانوني آنها كه داراي همان نام‌ خانوادگي هستند منتقل مي‌شود ملاك تشخيص وراث دادنامه حصر وراثت خواهد بود.

  1ـ5) در صورتيكه دارنده حق تقدم ، نام خانوادگي خود را تغيير دهد نام خانوادگي قبلي او در قلمرو آن اداره بلامعارض خواهد بود.

6) هر كس مي‌تواند پس از رسيدن به سن قانوني (18 سال تمام) با رعايت مفاد اين دستورالعمل نام خانوادگي خود را از طريق انتخاب واژه بلامعارض يا با اجازه از دارنده حق تقدم براي يكبار تغيير دهد.

تبصره ـ در موارد استثنائي و با ارائه دلايل موجه ، رئيس سازمان ثبت احوال مي‌تواند با رعايت مقررات ، با تقاضاي تغيير نام خانوادگي براي بار دوم موافقت نمايد.

1ـ6) تغييرنام خانوادگي و ايجادحق نسبت به آن از تاريخ اجراي آن در سند سجلي محقق مي‌شود.

2ـ6) چنانچه متقاضي يا وراث قانوني او ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب نام خانوادگي پيشنهادي، درخواست اجرا به اداره ثبت احوال تسليم ننمايند واژة تصويب شده بلامعارض تلقي مي‌گردد.

3ـ6) برگشت به نام خانوادگي قبلي تا وقتي ممكن است كه شناسنامه با واژة تصويبي صادر و تحويل متقاضي نشده باشد.

4ـ6) افراديكه قبل از 18 سالگي نام خانوادگي آنان تغيير يافته است مي توانند پس از رسيدن به سن مزبور به نام خانوادگي قبلي خود برگردند.

7) در صورتي‌كه نام خانوادگي پـدر تغيير يابـد تغيير نام‌ خانوادگـي فـرزندان كمتـر از 18 سال با درخواست كتبي پدر خواهد بود . فرزندان كبير مي‌توانند با اخذ اجازه نامه از پدر ، از نام‌خانوادگي جديد وي استفاده كنند. (اجازه نامه حذف گردیده است)

  1ـ7) هرگاه نام خانوادگي پدري تغيير كرده و در سند سجلي وي اجرا شده باشد در صورت فوت پدر ، هريك از فرزندان مي توانند (بدون كسب اجازه از نام خانوادگي جديد پدر استفاده نمايند)

2ـ7) هرگاه نام خانوادگي پدر و جد پدري متفاوت باشد فرزندان كبير ميتوانند بدون در نظر گرفتن حق تقدم و محل صدور شناسنامه با اخذ اجازه نامه از جد پدري از نام خانوادگي وي استفاده نمايند.

8) قيم يا وصي مي‌تواند براي تغيير نام خانوادگي اطفال تحت سرپرستي خود تغيير نام خانوادگي آنان را درخواست نمايد.

9) دارنده حق تقدم نام خانوادگي = ‌تواند اجازه استفاده از نام خانوادگي خود را به ساير اشخاص بدهد اين حق پس از فوت دارنده حق تقدم در همان محل به وراث او تعلق خواهد داشت.

10) دارنده يا دارندگان حق تقدم مي‌توانند به طور فردي يا جمعي عليه كسي كه نام خانوادگي آنان را بدون اجازه اتّخاذ كرده است در دادگاه اقامه دعوي نموده و در حدود قوانين مربوط ، تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهند.

11) استفاده از نام خانوادگي زوج براي زوجه در زمان زوجيت با ارائه اجازه نامه از زوج بدون رعايت حق تقدم بلامانع است در صورت انصراف  زوجه و درخواست وي به نام خانوادگي قبلي برگشت داده مي‌شود.

  1ـ11) پس از وقوع طلاق يا فسخ نكاح ، در صورت درخواست يكي از زوجين ، نام خانوادگي زوجه به نام خانوادگي قبلي خود برگشت داده مي‌شود.

  2ـ11) پس از فوت زوج ، چنانچه زوجه از نام خانوادگي همسر استفاده مي‌كرده است مي‌تواند كماكان از نام خانوادگي همسر متوفايش استفاده نمايد يا به نام خانوادگي خود برگردد.

12) براي فاقدين اسناد سجلي كه نتوانند اثبات نسب نمايند ، با مراجعه به دفاتر نام خانوادگي و رعايت مفاد اين دستور‌العمل ، واژه بلامعارض يا واژة ديگري با اجازه دارنده حق تقدم به انتخاب آنان تعيين و اختصاص داده خواهد شد.

 1ـ12) به هنگام تنظيم اسناد ثبت كل وقايع جهت فرزندان ايراني اتباع خارجه كه فاقد نام خانوادگي مي‌باشند ، سند با نام خانوادگي مادر و يا واژه بلامعارض به انتخاب اعلام كننده تنظيم خواهد شد.

 2ـ12) هرگاه بموجب رأي دادگاه و بر طبق قانون حمايت از اطفال بدون سرپرست (مصوب1353) سرپرستي طفل به خانواده اي واگذار شده باشد ، براي طفل شناسنامه جديد با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد.

 13) اشخاص مي‌توانند در موارد ذيل تغيير نام خانوادگي خود را درخواست نمايند.

 1ـ13)نام خانوادگي از واژه‌هاي نامناسب باشد مانند : پالاني ، بيچاره ، گدا ، آشوغ ، درويزه و غير آن

 2ـ13) نام خانوادگي بيش از دو كلمه باشد مانند : خنجري برار عزيزي ، فلاح ناگزير لنگرودي ، قره خاني علي آباد ، اميري پور مقدم و غير آن

تبصره ـ كلماتي كه به (ياء نسبت) بصورت مفرد يا جمع ختم مي‌شوند يك كلمه محسوب مي‌گردند مانند : حسيني ، حسينيان و غيره

 3ـ13) نام خانوادگي از واژه هاي خارجي بوده يا با آن تركيب شده باشد مانند : علي اُف ، چارلتون ، جانسون و غيره

  4ـ13)نام خانوادگي از كلمات مذموم يا مغاير با ارزشهاي فرهنگ اسلامي باشد مانند : بي دين، شيطان پرست ، شاه پرست و غيره

  5ـ13) نام خانوادگي از واژه هاي منسوب به مناصب يا القاب و عناوين باشد مانند : سرهنگ ، خان ، مهندس و غيره

  6ـ13) نام خانوادگي از اسامي محل يا منسوب به محل و نامناسب باشد.

  7ـ13) هرگاه محكوميت جزائي مؤثّر براي يكي از افراد خانواده (موضوع بند 8-13 همين دستورالعمل) پيش بيايد و داشتن آن نام خانوادگي موجب ننگ و سرافكندگي باشد ( ارائه رونوشت مصدق دادنامه قطعي الزامي است)

 8ـ13) هرگاه تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي پدر ، جدّ پدري ، فرزند ، برادر ، خواهر و عمو باشد.

تبصره ـ تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي مردي كه مـادر پس از فوت پدر طفل با وي مزاوجت مي نمايد با رعايت ساير مقررات مربوطه بلا اشكال است.

14) اشخاص ميتوانند در موارد ذيل حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگي خود را درخواست نمايند.

1ـ14) نـام خانـوادگـي تركيبـي از يك واژه و نام محـل يا منسوب به محل باشد ماننـد : افتـخاري علـي آبادي ، تبريزي رادمنش و غيره

2ـ14) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك ايل يا طايفه باشد مانند : زراسوند احمدي ، محسني قشقائي و غيره

3ـ14) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يكي از حرف و مشاغل باشد مانند : بنكدار قاسمي ، مجيدي سقطچي و غيره

4ـ14) هرگاه پيشوند يا پسوند نام خانوادگي ، حرف ، عدد يا كلمه زائد باشد مانند : م قاسمي ، شكوهي هفت ، مرحومة حسني و غيره

  تبصره 1ـ هرگاه نام خانوادگي تركيبي از دو نام محل يا منسوب به محل ، دو شغل يا دو ايل و طايفه يا تركيبي از آنها باشد ، به انتخـاب متقـاضي يكي از دو جـزء قابل حذف است ، مانند شيرازي مشهدي ، قنّاد زرگر ، موگوئي بختياري و غيره

  تبصره 2ـ چنانچه نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام محل يا منسوب به محل به همراه يك كلمه يا پسوند بعد از نام محل باشد به هنگام حذف نام محل ، كلمه مزبور نيزحذف مي‌گردد : اميري دزفولي زاده

  15) تغييرنام خانوادگي از طريق وحدت (بند 8 ـ 13) از شمول بندهاي فوق مستثني خواهد بود.

  16) انتخاب واژه هاي زير براي نام خانوادگي ممنوع است.

  1ـ16) واژه هائي كه در محل صدور سند متقاضي معارض دارد.

2ـ16) موارد مذكور در بندهاي 1ـ13 الي 6 ـ13

  تبصره ـ مشمولين بندهاي4 الي7 ماده 976 قانون مدني ميتوانند نام خانوادگي قبلي خود را حفظ نمايند.

 17) كليه بخشنامه ها و دستور العمل هائي كه مغاير با مفاد اين دستورالعمل مي‌باشند ملغي و بلا اثر است.

 

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی دستورالعمل نام خانوادگی | اداره کل ثبت احوال استان تهران

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

دستورالعمل نام خانوادگی

1) بر اساس ماده 997 قانون مدني مصوّب سال 1313 هركس بايد داراي نام خانوادگي باشد.

2) نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود حتي اگر محل صدور سند سجلي در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري باشد.

3) هر اداره داراي دفاتر نام خانوادگي مختص به خود ميباشد.

 1ـ3)دفتر نام خانوادگي از اسناد رسمي است و واحدهاي ثبت احوال مكلفند نسبت به تنظيم دفاتر مذكور از لحاظ استخراج واژه هاي نام خانوادگي اقدام نمايند . اين دفاتر به ترتيب حروف الفبا تا دو حرف نوشته مي‌شود.

 2ـ3) مجموع مناطق يا نواحي متشكله در مراكز شهرهاي بزرگ مانند مناطق تٓان يك اداره محسوب شده داراي يك دفتر نام خانوادگي خواهند بود.

4) دارنده حق تقدّم نام‌ خانوادگي كسي است كه براي اولين بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال نام‌خانوادگي خاصي به نام او ثبت شده باشد . ملاك تشخيص ، تاريخ صدور سند سجلي خواهد بود.

1ـ4) مشخصات دارنده حق تقدم نام خانوادگي در دفاتر نام خانوادگي ثبت و آن واژه مختص او شناخته مي‌شود.

2ـ4) نام خانوادگي فرزند در غير محل صدور سند پدر حتي اگر بلا معارض باشد ايجاد حق نميكند ، همچنين در مواردي كه نام خانوادگي مادر به فرزند داده شده باشد.

3ـ4) هرگاه يك نام خانوادگي در محدوده اداره ثبت احوال به بيش از يك نفر تعلق داشته باشد و به هيچ وجه ثابت نشود كه سند سجلي كداميك از آنها زودتر تنظيم گرديده است ، آنها مشتركاً دارندة حق تقدّم آن نام خانوادگي خواهند بود.

  4ـ4) حق تقدم نام خانوادگي كساني كه اسـناد سجلي آنان در گذشته از اداره‌اي منتـزع و به اداره ديگري ملحق شده است ، ماداميكه نام خانوادگي هاي مزبور از اسناد سجلي شهرستان قبلي استخراج نشده ، در اداره مذكور بلا معارض نخواهد بود.

  5ـ4) حق تقدم نام خانوادگي هائي كه اسناد سجلي آنان از اداره اي منتزع و به اداره ديگري ملحق شده است بايد از روي اسناد انتزاعي استخراج و با دارندگان حق تقدم در دفتر موجود در آن اداره مقايسه و سپس در صورتيكه به شخص يا اشخاص ديگر تعلق نداشته باشد به نام صاحب سند انتزاعي در دفتر نام خانوادگي ثبت شود.

5) حق تقدم نام‌ خانوادگي پس از فوت دارندگان آن به وراث قانوني آنها كه داراي همان نام‌ خانوادگي هستند منتقل مي‌شود ملاك تشخيص وراث دادنامه حصر وراثت خواهد بود.

  1ـ5) در صورتيكه دارنده حق تقدم ، نام خانوادگي خود را تغيير دهد نام خانوادگي قبلي او در قلمرو آن اداره بلامعارض خواهد بود.

6) هر كس مي‌تواند پس از رسيدن به سن قانوني (18 سال تمام) با رعايت مفاد اين دستورالعمل نام خانوادگي خود را از طريق انتخاب واژه بلامعارض يا با اجازه از دارنده حق تقدم براي يكبار تغيير دهد.

تبصره ـ در موارد استثنائي و با ارائه دلايل موجه ، رئيس سازمان ثبت احوال مي‌تواند با رعايت مقررات ، با تقاضاي تغيير نام خانوادگي براي بار دوم موافقت نمايد.

1ـ6) تغييرنام خانوادگي و ايجادحق نسبت به آن از تاريخ اجراي آن در سند سجلي محقق مي‌شود.

2ـ6) چنانچه متقاضي يا وراث قانوني او ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب نام خانوادگي پيشنهادي، درخواست اجرا به اداره ثبت احوال تسليم ننمايند واژة تصويب شده بلامعارض تلقي مي‌گردد.

3ـ6) برگشت به نام خانوادگي قبلي تا وقتي ممكن است كه شناسنامه با واژة تصويبي صادر و تحويل متقاضي نشده باشد.

4ـ6) افراديكه قبل از 18 سالگي نام خانوادگي آنان تغيير يافته است مي توانند پس از رسيدن به سن مزبور به نام خانوادگي قبلي خود برگردند.

7) در صورتي‌كه نام خانوادگي پـدر تغيير يابـد تغيير نام‌ خانوادگـي فـرزندان كمتـر از 18 سال با درخواست كتبي پدر خواهد بود . فرزندان كبير مي‌توانند با اخذ اجازه نامه از پدر ، از نام‌خانوادگي جديد وي استفاده كنند. (اجازه نامه حذف گردیده است)

  1ـ7) هرگاه نام خانوادگي پدري تغيير كرده و در سند سجلي وي اجرا شده باشد در صورت فوت پدر ، هريك از فرزندان مي توانند (بدون كسب اجازه از نام خانوادگي جديد پدر استفاده نمايند)

2ـ7) هرگاه نام خانوادگي پدر و جد پدري متفاوت باشد فرزندان كبير ميتوانند بدون در نظر گرفتن حق تقدم و محل صدور شناسنامه با اخذ اجازه نامه از جد پدري از نام خانوادگي وي استفاده نمايند.

8) قيم يا وصي مي‌تواند براي تغيير نام خانوادگي اطفال تحت سرپرستي خود تغيير نام خانوادگي آنان را درخواست نمايد.

9) دارنده حق تقدم نام خانوادگي = ‌تواند اجازه استفاده از نام خانوادگي خود را به ساير اشخاص بدهد اين حق پس از فوت دارنده حق تقدم در همان محل به وراث او تعلق خواهد داشت.

10) دارنده يا دارندگان حق تقدم مي‌توانند به طور فردي يا جمعي عليه كسي كه نام خانوادگي آنان را بدون اجازه اتّخاذ كرده است در دادگاه اقامه دعوي نموده و در حدود قوانين مربوط ، تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهند.

11) استفاده از نام خانوادگي زوج براي زوجه در زمان زوجيت با ارائه اجازه نامه از زوج بدون رعايت حق تقدم بلامانع است در صورت انصراف  زوجه و درخواست وي به نام خانوادگي قبلي برگشت داده مي‌شود.

  1ـ11) پس از وقوع طلاق يا فسخ نكاح ، در صورت درخواست يكي از زوجين ، نام خانوادگي زوجه به نام خانوادگي قبلي خود برگشت داده مي‌شود.

  2ـ11) پس از فوت زوج ، چنانچه زوجه از نام خانوادگي همسر استفاده مي‌كرده است مي‌تواند كماكان از نام خانوادگي همسر متوفايش استفاده نمايد يا به نام خانوادگي خود برگردد.

12) براي فاقدين اسناد سجلي كه نتوانند اثبات نسب نمايند ، با مراجعه به دفاتر نام خانوادگي و رعايت مفاد اين دستور‌العمل ، واژه بلامعارض يا واژة ديگري با اجازه دارنده حق تقدم به انتخاب آنان تعيين و اختصاص داده خواهد شد.

 1ـ12) به هنگام تنظيم اسناد ثبت كل وقايع جهت فرزندان ايراني اتباع خارجه كه فاقد نام خانوادگي مي‌باشند ، سند با نام خانوادگي مادر و يا واژه بلامعارض به انتخاب اعلام كننده تنظيم خواهد شد.

 2ـ12) هرگاه بموجب رأي دادگاه و بر طبق قانون حمايت از اطفال بدون سرپرست (مصوب1353) سرپرستي طفل به خانواده اي واگذار شده باشد ، براي طفل شناسنامه جديد با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد.

 13) اشخاص مي‌توانند در موارد ذيل تغيير نام خانوادگي خود را درخواست نمايند.

 1ـ13)نام خانوادگي از واژه‌هاي نامناسب باشد مانند : پالاني ، بيچاره ، گدا ، آشوغ ، درويزه و غير آن

 2ـ13) نام خانوادگي بيش از دو كلمه باشد مانند : خنجري برار عزيزي ، فلاح ناگزير لنگرودي ، قره خاني علي آباد ، اميري پور مقدم و غير آن

تبصره ـ كلماتي كه به (ياء نسبت) بصورت مفرد يا جمع ختم مي‌شوند يك كلمه محسوب مي‌گردند مانند : حسيني ، حسينيان و غيره

 3ـ13) نام خانوادگي از واژه هاي خارجي بوده يا با آن تركيب شده باشد مانند : علي اُف ، چارلتون ، جانسون و غيره

  4ـ13)نام خانوادگي از كلمات مذموم يا مغاير با ارزشهاي فرهنگ اسلامي باشد مانند : بي دين، شيطان پرست ، شاه پرست و غيره

  5ـ13) نام خانوادگي از واژه هاي منسوب به مناصب يا القاب و عناوين باشد مانند : سرهنگ ، خان ، مهندس و غيره

  6ـ13) نام خانوادگي از اسامي محل يا منسوب به محل و نامناسب باشد.

  7ـ13) هرگاه محكوميت جزائي مؤثّر براي يكي از افراد خانواده (موضوع بند 8-13 همين دستورالعمل) پيش بيايد و داشتن آن نام خانوادگي موجب ننگ و سرافكندگي باشد ( ارائه رونوشت مصدق دادنامه قطعي الزامي است)

 8ـ13) هرگاه تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي پدر ، جدّ پدري ، فرزند ، برادر ، خواهر و عمو باشد.

تبصره ـ تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي مردي كه مـادر پس از فوت پدر طفل با وي مزاوجت مي نمايد با رعايت ساير مقررات مربوطه بلا اشكال است.

14) اشخاص ميتوانند در موارد ذيل حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگي خود را درخواست نمايند.

1ـ14) نـام خانـوادگـي تركيبـي از يك واژه و نام محـل يا منسوب به محل باشد ماننـد : افتـخاري علـي آبادي ، تبريزي رادمنش و غيره

2ـ14) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك ايل يا طايفه باشد مانند : زراسوند احمدي ، محسني قشقائي و غيره

3ـ14) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يكي از حرف و مشاغل باشد مانند : بنكدار قاسمي ، مجيدي سقطچي و غيره

4ـ14) هرگاه پيشوند يا پسوند نام خانوادگي ، حرف ، عدد يا كلمه زائد باشد مانند : م قاسمي ، شكوهي هفت ، مرحومة حسني و غيره

  تبصره 1ـ هرگاه نام خانوادگي تركيبي از دو نام محل يا منسوب به محل ، دو شغل يا دو ايل و طايفه يا تركيبي از آنها باشد ، به انتخـاب متقـاضي يكي از دو جـزء قابل حذف است ، مانند شيرازي مشهدي ، قنّاد زرگر ، موگوئي بختياري و غيره

  تبصره 2ـ چنانچه نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام محل يا منسوب به محل به همراه يك كلمه يا پسوند بعد از نام محل باشد به هنگام حذف نام محل ، كلمه مزبور نيزحذف مي‌گردد : اميري دزفولي زاده

  15) تغييرنام خانوادگي از طريق وحدت (بند 8 ـ 13) از شمول بندهاي فوق مستثني خواهد بود.

  16) انتخاب واژه هاي زير براي نام خانوادگي ممنوع است.

  1ـ16) واژه هائي كه در محل صدور سند متقاضي معارض دارد.

2ـ16) موارد مذكور در بندهاي 1ـ13 الي 6 ـ13

  تبصره ـ مشمولين بندهاي4 الي7 ماده 976 قانون مدني ميتوانند نام خانوادگي قبلي خود را حفظ نمايند.

 17) كليه بخشنامه ها و دستور العمل هائي كه مغاير با مفاد اين دستورالعمل مي‌باشند ملغي و بلا اثر است.

 

rfix" about="/fa/1132/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C" typeof="foaf:Document">

دستورالعمل نام خانوادگی

1) بر اساس ماده 997 قانون مدني مصوّب سال 1313 هركس بايد داراي نام خانوادگي باشد.

2) نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود حتي اگر محل صدور سند سجلي در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري باشد.

3) هر اداره داراي دفاتر نام خانوادگي مختص به خود ميباشد.

 1ـ3)دفتر نام خانوادگي از اسناد رسمي است و واحدهاي ثبت احوال مكلفند نسبت به تنظيم دفاتر مذكور از لحاظ استخراج واژه هاي نام خانوادگي اقدام نمايند . اين دفاتر به ترتيب حروف الفبا تا دو حرف نوشته مي‌شود.

 2ـ3) مجموع مناطق يا نواحي متشكله در مراكز شهرهاي بزرگ مانند مناطق تٓان يك اداره محسوب شده داراي يك دفتر نام خانوادگي خواهند بود.

4) دارنده حق تقدّم نام‌ خانوادگي كسي است كه براي اولين بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال نام‌خانوادگي خاصي به نام او ثبت شده باشد . ملاك تشخيص ، تاريخ صدور سند سجلي خواهد بود.

1ـ4) مشخصات دارنده حق تقدم نام خانوادگي در دفاتر نام خانوادگي ثبت و آن واژه مختص او شناخته مي‌شود.

2ـ4) نام خانوادگي فرزند در غير محل صدور سند پدر حتي اگر بلا معارض باشد ايجاد حق نميكند ، همچنين در مواردي كه نام خانوادگي مادر به فرزند داده شده باشد.

3ـ4) هرگاه يك نام خانوادگي در محدوده اداره ثبت احوال به بيش از يك نفر تعلق داشته باشد و به هيچ وجه ثابت نشود كه سند سجلي كداميك از آنها زودتر تنظيم گرديده است ، آنها مشتركاً دارندة حق تقدّم آن نام خانوادگي خواهند بود.

  4ـ4) حق تقدم نام خانوادگي كساني كه اسـناد سجلي آنان در گذشته از اداره‌اي منتـزع و به اداره ديگري ملحق شده است ، ماداميكه نام خانوادگي هاي مزبور از اسناد سجلي شهرستان قبلي استخراج نشده ، در اداره مذكور بلا معارض نخواهد بود.

  5ـ4) حق تقدم نام خانوادگي هائي كه اسناد سجلي آنان از اداره اي منتزع و به اداره ديگري ملحق شده است بايد از روي اسناد انتزاعي استخراج و با دارندگان حق تقدم در دفتر موجود در آن اداره مقايسه و سپس در صورتيكه به شخص يا اشخاص ديگر تعلق نداشته باشد به نام صاحب سند انتزاعي در دفتر نام خانوادگي ثبت شود.

5) حق تقدم نام‌ خانوادگي پس از فوت دارندگان آن به وراث قانوني آنها كه داراي همان نام‌ خانوادگي هستند منتقل مي‌شود ملاك تشخيص وراث دادنامه حصر وراثت خواهد بود.

  1ـ5) در صورتيكه دارنده حق تقدم ، نام خانوادگي خود را تغيير دهد نام خانوادگي قبلي او در قلمرو آن اداره بلامعارض خواهد بود.

6) هر كس مي‌تواند پس از رسيدن به سن قانوني (18 سال تمام) با رعايت مفاد اين دستورالعمل نام خانوادگي خود را از طريق انتخاب واژه بلامعارض يا با اجازه از دارنده حق تقدم براي يكبار تغيير دهد.

تبصره ـ در موارد استثنائي و با ارائه دلايل موجه ، رئيس سازمان ثبت احوال مي‌تواند با رعايت مقررات ، با تقاضاي تغيير نام خانوادگي براي بار دوم موافقت نمايد.

1ـ6) تغييرنام خانوادگي و ايجادحق نسبت به آن از تاريخ اجراي آن در سند سجلي محقق مي‌شود.

2ـ6) چنانچه متقاضي يا وراث قانوني او ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب نام خانوادگي پيشنهادي، درخواست اجرا به اداره ثبت احوال تسليم ننمايند واژة تصويب شده بلامعارض تلقي مي‌گردد.

3ـ6) برگشت به نام خانوادگي قبلي تا وقتي ممكن است كه شناسنامه با واژة تصويبي صادر و تحويل متقاضي نشده باشد.

4ـ6) افراديكه قبل از 18 سالگي نام خانوادگي آنان تغيير يافته است مي توانند پس از رسيدن به سن مزبور به نام خانوادگي قبلي خود برگردند.

7) در صورتي‌كه نام خانوادگي پـدر تغيير يابـد تغيير نام‌ خانوادگـي فـرزندان كمتـر از 18 سال با درخواست كتبي پدر خواهد بود . فرزندان كبير مي‌توانند با اخذ اجازه نامه از پدر ، از نام‌خانوادگي جديد وي استفاده كنند. (اجازه نامه حذف گردیده است)

  1ـ7) هرگاه نام خانوادگي پدري تغيير كرده و در سند سجلي وي اجرا شده باشد در صورت فوت پدر ، هريك از فرزندان مي توانند (بدون كسب اجازه از نام خانوادگي جديد پدر استفاده نمايند)

2ـ7) هرگاه نام خانوادگي پدر و جد پدري متفاوت باشد فرزندان كبير ميتوانند بدون در نظر گرفتن حق تقدم و محل صدور شناسنامه با اخذ اجازه نامه از جد پدري از نام خانوادگي وي استفاده نمايند.

8) قيم يا وصي مي‌تواند براي تغيير نام خانوادگي اطفال تحت سرپرستي خود تغيير نام خانوادگي آنان را درخواست نمايد.

9) دارنده حق تقدم نام خانوادگي = ‌تواند اجازه استفاده از نام خانوادگي خود را به ساير اشخاص بدهد اين حق پس از فوت دارنده حق تقدم در همان محل به وراث او تعلق خواهد داشت.

10) دارنده يا دارندگان حق تقدم مي‌توانند به طور فردي يا جمعي عليه كسي كه نام خانوادگي آنان را بدون اجازه اتّخاذ كرده است در دادگاه اقامه دعوي نموده و در حدود قوانين مربوط ، تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهند.

11) استفاده از نام خانوادگي زوج براي زوجه در زمان زوجيت با ارائه اجازه نامه از زوج بدون رعايت حق تقدم بلامانع است در صورت انصراف  زوجه و درخواست وي به نام خانوادگي قبلي برگشت داده مي‌شود.

  1ـ11) پس از وقوع طلاق يا فسخ نكاح ، در صورت درخواست يكي از زوجين ، نام خانوادگي زوجه به نام خانوادگي قبلي خود برگشت داده مي‌شود.

  2ـ11) پس از فوت زوج ، چنانچه زوجه از نام خانوادگي همسر استفاده مي‌كرده است مي‌تواند كماكان از نام خانوادگي همسر متوفايش استفاده نمايد يا به نام خانوادگي خود برگردد.

12) براي فاقدين اسناد سجلي كه نتوانند اثبات نسب نمايند ، با مراجعه به دفاتر نام خانوادگي و رعايت مفاد اين دستور‌العمل ، واژه بلامعارض يا واژة ديگري با اجازه دارنده حق تقدم به انتخاب آنان تعيين و اختصاص داده خواهد شد.

 1ـ12) به هنگام تنظيم اسناد ثبت كل وقايع جهت فرزندان ايراني اتباع خارجه كه فاقد نام خانوادگي مي‌باشند ، سند با نام خانوادگي مادر و يا واژه بلامعارض به انتخاب اعلام كننده تنظيم خواهد شد.

 2ـ12) هرگاه بموجب رأي دادگاه و بر طبق قانون حمايت از اطفال بدون سرپرست (مصوب1353) سرپرستي طفل به خانواده اي واگذار شده باشد ، براي طفل شناسنامه جديد با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد.

 13) اشخاص مي‌توانند در موارد ذيل تغيير نام خانوادگي خود را درخواست نمايند.

 1ـ13)نام خانوادگي از واژه‌هاي نامناسب باشد مانند : پالاني ، بيچاره ، گدا ، آشوغ ، درويزه و غير آن

 2ـ13) نام خانوادگي بيش از دو كلمه باشد مانند : خنجري برار عزيزي ، فلاح ناگزير لنگرودي ، قره خاني علي آباد ، اميري پور مقدم و غير آن

تبصره ـ كلماتي كه به (ياء نسبت) بصورت مفرد يا جمع ختم مي‌شوند يك كلمه محسوب مي‌گردند مانند : حسيني ، حسينيان و غيره

 3ـ13) نام خانوادگي از واژه هاي خارجي بوده يا با آن تركيب شده باشد مانند : علي اُف ، چارلتون ، جانسون و غيره

  4ـ13)نام خانوادگي از كلمات مذموم يا مغاير با ارزشهاي فرهنگ اسلامي باشد مانند : بي دين، شيطان پرست ، شاه پرست و غيره

  5ـ13) نام خانوادگي از واژه هاي منسوب به مناصب يا القاب و عناوين باشد مانند : سرهنگ ، خان ، مهندس و غيره

  6ـ13) نام خانوادگي از اسامي محل يا منسوب به محل و نامناسب باشد.

  7ـ13) هرگاه محكوميت جزائي مؤثّر براي يكي از افراد خانواده (موضوع بند 8-13 همين دستورالعمل) پيش بيايد و داشتن آن نام خانوادگي موجب ننگ و سرافكندگي باشد ( ارائه رونوشت مصدق دادنامه قطعي الزامي است)

 8ـ13) هرگاه تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي پدر ، جدّ پدري ، فرزند ، برادر ، خواهر و عمو باشد.

تبصره ـ تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي مردي كه مـادر پس از فوت پدر طفل با وي مزاوجت مي نمايد با رعايت ساير مقررات مربوطه بلا اشكال است.

14) اشخاص ميتوانند در موارد ذيل حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگي خود را درخواست نمايند.

1ـ14) نـام خانـوادگـي تركيبـي از يك واژه و نام محـل يا منسوب به محل باشد ماننـد : افتـخاري علـي آبادي ، تبريزي رادمنش و غيره

2ـ14) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك ايل يا طايفه باشد مانند : زراسوند احمدي ، محسني قشقائي و غيره

3ـ14) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يكي از حرف و مشاغل باشد مانند : بنكدار قاسمي ، مجيدي سقطچي و غيره

4ـ14) هرگاه پيشوند يا پسوند نام خانوادگي ، حرف ، عدد يا كلمه زائد باشد مانند : م قاسمي ، شكوهي هفت ، مرحومة حسني و غيره

  تبصره 1ـ هرگاه نام خانوادگي تركيبي از دو نام محل يا منسوب به محل ، دو شغل يا دو ايل و طايفه يا تركيبي از آنها باشد ، به انتخـاب متقـاضي يكي از دو جـزء قابل حذف است ، مانند شيرازي مشهدي ، قنّاد زرگر ، موگوئي بختياري و غيره

  تبصره 2ـ چنانچه نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام محل يا منسوب به محل به همراه يك كلمه يا پسوند بعد از نام محل باشد به هنگام حذف نام محل ، كلمه مزبور نيزحذف مي‌گردد : اميري دزفولي زاده

  15) تغييرنام خانوادگي از طريق وحدت (بند 8 ـ 13) از شمول بندهاي فوق مستثني خواهد بود.

  16) انتخاب واژه هاي زير براي نام خانوادگي ممنوع است.

  1ـ16) واژه هائي كه در محل صدور سند متقاضي معارض دارد.

2ـ16) موارد مذكور در بندهاي 1ـ13 الي 6 ـ13

  تبصره ـ مشمولين بندهاي4 الي7 ماده 976 قانون مدني ميتوانند نام خانوادگي قبلي خود را حفظ نمايند.

 17) كليه بخشنامه ها و دستور العمل هائي كه مغاير با مفاد اين دستورالعمل مي‌باشند ملغي و بلا اثر است.

 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

دستورالعمل نام خانوادگی

1) بر اساس ماده 997 قانون مدني مصوّب سال 1313 هركس بايد داراي نام خانوادگي باشد.

2) نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود حتي اگر محل صدور سند سجلي در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري باشد.

3) هر اداره داراي دفاتر نام خانوادگي مختص به خود ميباشد.

 1ـ3)دفتر نام خانوادگي از اسناد رسمي است و واحدهاي ثبت احوال مكلفند نسبت به تنظيم دفاتر مذكور از لحاظ استخراج واژه هاي نام خانوادگي اقدام نمايند . اين دفاتر به ترتيب حروف الفبا تا دو حرف نوشته مي‌شود.

 2ـ3) مجموع مناطق يا نواحي متشكله در مراكز شهرهاي بزرگ مانند مناطق تٓان يك اداره محسوب شده داراي يك دفتر نام خانوادگي خواهند بود.

4) دارنده حق تقدّم نام‌ خانوادگي كسي است كه براي اولين بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال نام‌خانوادگي خاصي به نام او ثبت شده باشد . ملاك تشخيص ، تاريخ صدور سند سجلي خواهد بود.

1ـ4) مشخصات دارنده حق تقدم نام خانوادگي در دفاتر نام خانوادگي ثبت و آن واژه مختص او شناخته مي‌شود.

2ـ4) نام خانوادگي فرزند در غير محل صدور سند پدر حتي اگر بلا معارض باشد ايجاد حق نميكند ، همچنين در مواردي كه نام خانوادگي مادر به فرزند داده شده باشد.

3ـ4) هرگاه يك نام خانوادگي در محدوده اداره ثبت احوال به بيش از يك نفر تعلق داشته باشد و به هيچ وجه ثابت نشود كه سند سجلي كداميك از آنها زودتر تنظيم گرديده است ، آنها مشتركاً دارندة حق تقدّم آن نام خانوادگي خواهند بود.

  4ـ4) حق تقدم نام خانوادگي كساني كه اسـناد سجلي آنان در گذشته از اداره‌اي منتـزع و به اداره ديگري ملحق شده است ، ماداميكه نام خانوادگي هاي مزبور از اسناد سجلي شهرستان قبلي استخراج نشده ، در اداره مذكور بلا معارض نخواهد بود.

  5ـ4) حق تقدم نام خانوادگي هائي كه اسناد سجلي آنان از اداره اي منتزع و به اداره ديگري ملحق شده است بايد از روي اسناد انتزاعي استخراج و با دارندگان حق تقدم در دفتر موجود در آن اداره مقايسه و سپس در صورتيكه به شخص يا اشخاص ديگر تعلق نداشته باشد به نام صاحب سند انتزاعي در دفتر نام خانوادگي ثبت شود.

5) حق تقدم نام‌ خانوادگي پس از فوت دارندگان آن به وراث قانوني آنها كه داراي همان نام‌ خانوادگي هستند منتقل مي‌شود ملاك تشخيص وراث دادنامه حصر وراثت خواهد بود.

  1ـ5) در صورتيكه دارنده حق تقدم ، نام خانوادگي خود را تغيير دهد نام خانوادگي قبلي او در قلمرو آن اداره بلامعارض خواهد بود.

6) هر كس مي‌تواند پس از رسيدن به سن قانوني (18 سال تمام) با رعايت مفاد اين دستورالعمل نام خانوادگي خود را از طريق انتخاب واژه بلامعارض يا با اجازه از دارنده حق تقدم براي يكبار تغيير دهد.

تبصره ـ در موارد استثنائي و با ارائه دلايل موجه ، رئيس سازمان ثبت احوال مي‌تواند با رعايت مقررات ، با تقاضاي تغيير نام خانوادگي براي بار دوم موافقت نمايد.

1ـ6) تغييرنام خانوادگي و ايجادحق نسبت به آن از تاريخ اجراي آن در سند سجلي محقق مي‌شود.

2ـ6) چنانچه متقاضي يا وراث قانوني او ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب نام خانوادگي پيشنهادي، درخواست اجرا به اداره ثبت احوال تسليم ننمايند واژة تصويب شده بلامعارض تلقي مي‌گردد.

3ـ6) برگشت به نام خانوادگي قبلي تا وقتي ممكن است كه شناسنامه با واژة تصويبي صادر و تحويل متقاضي نشده باشد.

4ـ6) افراديكه قبل از 18 سالگي نام خانوادگي آنان تغيير يافته است مي توانند پس از رسيدن به سن مزبور به نام خانوادگي قبلي خود برگردند.

7) در صورتي‌كه نام خانوادگي پـدر تغيير يابـد تغيير نام‌ خانوادگـي فـرزندان كمتـر از 18 سال با درخواست كتبي پدر خواهد بود . فرزندان كبير مي‌توانند با اخذ اجازه نامه از پدر ، از نام‌خانوادگي جديد وي استفاده كنند. (اجازه نامه حذف گردیده است)

  1ـ7) هرگاه نام خانوادگي پدري تغيير كرده و در سند سجلي وي اجرا شده باشد در صورت فوت پدر ، هريك از فرزندان مي توانند (بدون كسب اجازه از نام خانوادگي جديد پدر استفاده نمايند)

2ـ7) هرگاه نام خانوادگي پدر و جد پدري متفاوت باشد فرزندان كبير ميتوانند بدون در نظر گرفتن حق تقدم و محل صدور شناسنامه با اخذ اجازه نامه از جد پدري از نام خانوادگي وي استفاده نمايند.

8) قيم يا وصي مي‌تواند براي تغيير نام خانوادگي اطفال تحت سرپرستي خود تغيير نام خانوادگي آنان را درخواست نمايد.

9) دارنده حق تقدم نام خانوادگي = ‌تواند اجازه استفاده از نام خانوادگي خود را به ساير اشخاص بدهد اين حق پس از فوت دارنده حق تقدم در همان محل به وراث او تعلق خواهد داشت.

10) دارنده يا دارندگان حق تقدم مي‌توانند به طور فردي يا جمعي عليه كسي كه نام خانوادگي آنان را بدون اجازه اتّخاذ كرده است در دادگاه اقامه دعوي نموده و در حدود قوانين مربوط ، تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهند.

11) استفاده از نام خانوادگي زوج براي زوجه در زمان زوجيت با ارائه اجازه نامه از زوج بدون رعايت حق تقدم بلامانع است در صورت انصراف  زوجه و درخواست وي به نام خانوادگي قبلي برگشت داده مي‌شود.

  1ـ11) پس از وقوع طلاق يا فسخ نكاح ، در صورت درخواست يكي از زوجين ، نام خانوادگي زوجه به نام خانوادگي قبلي خود برگشت داده مي‌شود.

  2ـ11) پس از فوت زوج ، چنانچه زوجه از نام خانوادگي همسر استفاده مي‌كرده است مي‌تواند كماكان از نام خانوادگي همسر متوفايش استفاده نمايد يا به نام خانوادگي خود برگردد.

12) براي فاقدين اسناد سجلي كه نتوانند اثبات نسب نمايند ، با مراجعه به دفاتر نام خانوادگي و رعايت مفاد اين دستور‌العمل ، واژه بلامعارض يا واژة ديگري با اجازه دارنده حق تقدم به انتخاب آنان تعيين و اختصاص داده خواهد شد.

 1ـ12) به هنگام تنظيم اسناد ثبت كل وقايع جهت فرزندان ايراني اتباع خارجه كه فاقد نام خانوادگي مي‌باشند ، سند با نام خانوادگي مادر و يا واژه بلامعارض به انتخاب اعلام كننده تنظيم خواهد شد.

 2ـ12) هرگاه بموجب رأي دادگاه و بر طبق قانون حمايت از اطفال بدون سرپرست (مصوب1353) سرپرستي طفل به خانواده اي واگذار شده باشد ، براي طفل شناسنامه جديد با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد.

 13) اشخاص مي‌توانند در موارد ذيل تغيير نام خانوادگي خود را درخواست نمايند.

 1ـ13)نام خانوادگي از واژه‌هاي نامناسب باشد مانند : پالاني ، بيچاره ، گدا ، آشوغ ، درويزه و غير آن

 2ـ13) نام خانوادگي بيش از دو كلمه باشد مانند : خنجري برار عزيزي ، فلاح ناگزير لنگرودي ، قره خاني علي آباد ، اميري پور مقدم و غير آن

تبصره ـ كلماتي كه به (ياء نسبت) بصورت مفرد يا جمع ختم مي‌شوند يك كلمه محسوب مي‌گردند مانند : حسيني ، حسينيان و غيره

 3ـ13) نام خانوادگي از واژه هاي خارجي بوده يا با آن تركيب شده باشد مانند : علي اُف ، چارلتون ، جانسون و غيره

  4ـ13)نام خانوادگي از كلمات مذموم يا مغاير با ارزشهاي فرهنگ اسلامي باشد مانند : بي دين، شيطان پرست ، شاه پرست و غيره

  5ـ13) نام خانوادگي از واژه هاي منسوب به مناصب يا القاب و عناوين باشد مانند : سرهنگ ، خان ، مهندس و غيره

  6ـ13) نام خانوادگي از اسامي محل يا منسوب به محل و نامناسب باشد.

  7ـ13) هرگاه محكوميت جزائي مؤثّر براي يكي از افراد خانواده (موضوع بند 8-13 همين دستورالعمل) پيش بيايد و داشتن آن نام خانوادگي موجب ننگ و سرافكندگي باشد ( ارائه رونوشت مصدق دادنامه قطعي الزامي است)

 8ـ13) هرگاه تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي پدر ، جدّ پدري ، فرزند ، برادر ، خواهر و عمو باشد.

تبصره ـ تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي مردي كه مـادر پس از فوت پدر طفل با وي مزاوجت مي نمايد با رعايت ساير مقررات مربوطه بلا اشكال است.

14) اشخاص ميتوانند در موارد ذيل حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگي خود را درخواست نمايند.

1ـ14) نـام خانـوادگـي تركيبـي از يك واژه و نام محـل يا منسوب به محل باشد ماننـد : افتـخاري علـي آبادي ، تبريزي رادمنش و غيره

2ـ14) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك ايل يا طايفه باشد مانند : زراسوند احمدي ، محسني قشقائي و غيره

3ـ14) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يكي از حرف و مشاغل باشد مانند : بنكدار قاسمي ، مجيدي سقطچي و غيره

4ـ14) هرگاه پيشوند يا پسوند نام خانوادگي ، حرف ، عدد يا كلمه زائد باشد مانند : م قاسمي ، شكوهي هفت ، مرحومة حسني و غيره

  تبصره 1ـ هرگاه نام خانوادگي تركيبي از دو نام محل يا منسوب به محل ، دو شغل يا دو ايل و طايفه يا تركيبي از آنها باشد ، به انتخـاب متقـاضي يكي از دو جـزء قابل حذف است ، مانند شيرازي مشهدي ، قنّاد زرگر ، موگوئي بختياري و غيره

  تبصره 2ـ چنانچه نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام محل يا منسوب به محل به همراه يك كلمه يا پسوند بعد از نام محل باشد به هنگام حذف نام محل ، كلمه مزبور نيزحذف مي‌گردد : اميري دزفولي زاده

  15) تغييرنام خانوادگي از طريق وحدت (بند 8 ـ 13) از شمول بندهاي فوق مستثني خواهد بود.

  16) انتخاب واژه هاي زير براي نام خانوادگي ممنوع است.

  1ـ16) واژه هائي كه در محل صدور سند متقاضي معارض دارد.

2ـ16) موارد مذكور در بندهاي 1ـ13 الي 6 ـ13

  تبصره ـ مشمولين بندهاي4 الي7 ماده 976 قانون مدني ميتوانند نام خانوادگي قبلي خود را حفظ نمايند.

 17) كليه بخشنامه ها و دستور العمل هائي كه مغاير با مفاد اين دستورالعمل مي‌باشند ملغي و بلا اثر است.

 

rfix" about="/fa/1132/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C" typeof="foaf:Document">

دستورالعمل نام خانوادگی

1) بر اساس ماده 997 قانون مدني مصوّب سال 1313 هركس بايد داراي نام خانوادگي باشد.

2) نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر خواهد بود حتي اگر محل صدور سند سجلي در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري باشد.

3) هر اداره داراي دفاتر نام خانوادگي مختص به خود ميباشد.

 1ـ3)دفتر نام خانوادگي از اسناد رسمي است و واحدهاي ثبت احوال مكلفند نسبت به تنظيم دفاتر مذكور از لحاظ استخراج واژه هاي نام خانوادگي اقدام نمايند . اين دفاتر به ترتيب حروف الفبا تا دو حرف نوشته مي‌شود.

 2ـ3) مجموع مناطق يا نواحي متشكله در مراكز شهرهاي بزرگ مانند مناطق تٓان يك اداره محسوب شده داراي يك دفتر نام خانوادگي خواهند بود.

4) دارنده حق تقدّم نام‌ خانوادگي كسي است كه براي اولين بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال نام‌خانوادگي خاصي به نام او ثبت شده باشد . ملاك تشخيص ، تاريخ صدور سند سجلي خواهد بود.

1ـ4) مشخصات دارنده حق تقدم نام خانوادگي در دفاتر نام خانوادگي ثبت و آن واژه مختص او شناخته مي‌شود.

2ـ4) نام خانوادگي فرزند در غير محل صدور سند پدر حتي اگر بلا معارض باشد ايجاد حق نميكند ، همچنين در مواردي كه نام خانوادگي مادر به فرزند داده شده باشد.

3ـ4) هرگاه يك نام خانوادگي در محدوده اداره ثبت احوال به بيش از يك نفر تعلق داشته باشد و به هيچ وجه ثابت نشود كه سند سجلي كداميك از آنها زودتر تنظيم گرديده است ، آنها مشتركاً دارندة حق تقدّم آن نام خانوادگي خواهند بود.

  4ـ4) حق تقدم نام خانوادگي كساني كه اسـناد سجلي آنان در گذشته از اداره‌اي منتـزع و به اداره ديگري ملحق شده است ، ماداميكه نام خانوادگي هاي مزبور از اسناد سجلي شهرستان قبلي استخراج نشده ، در اداره مذكور بلا معارض نخواهد بود.

  5ـ4) حق تقدم نام خانوادگي هائي كه اسناد سجلي آنان از اداره اي منتزع و به اداره ديگري ملحق شده است بايد از روي اسناد انتزاعي استخراج و با دارندگان حق تقدم در دفتر موجود در آن اداره مقايسه و سپس در صورتيكه به شخص يا اشخاص ديگر تعلق نداشته باشد به نام صاحب سند انتزاعي در دفتر نام خانوادگي ثبت شود.

5) حق تقدم نام‌ خانوادگي پس از فوت دارندگان آن به وراث قانوني آنها كه داراي همان نام‌ خانوادگي هستند منتقل مي‌شود ملاك تشخيص وراث دادنامه حصر وراثت خواهد بود.

  1ـ5) در صورتيكه دارنده حق تقدم ، نام خانوادگي خود را تغيير دهد نام خانوادگي قبلي او در قلمرو آن اداره بلامعارض خواهد بود.

6) هر كس مي‌تواند پس از رسيدن به سن قانوني (18 سال تمام) با رعايت مفاد اين دستورالعمل نام خانوادگي خود را از طريق انتخاب واژه بلامعارض يا با اجازه از دارنده حق تقدم براي يكبار تغيير دهد.

تبصره ـ در موارد استثنائي و با ارائه دلايل موجه ، رئيس سازمان ثبت احوال مي‌تواند با رعايت مقررات ، با تقاضاي تغيير نام خانوادگي براي بار دوم موافقت نمايد.

1ـ6) تغييرنام خانوادگي و ايجادحق نسبت به آن از تاريخ اجراي آن در سند سجلي محقق مي‌شود.

2ـ6) چنانچه متقاضي يا وراث قانوني او ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب نام خانوادگي پيشنهادي، درخواست اجرا به اداره ثبت احوال تسليم ننمايند واژة تصويب شده بلامعارض تلقي مي‌گردد.

3ـ6) برگشت به نام خانوادگي قبلي تا وقتي ممكن است كه شناسنامه با واژة تصويبي صادر و تحويل متقاضي نشده باشد.

4ـ6) افراديكه قبل از 18 سالگي نام خانوادگي آنان تغيير يافته است مي توانند پس از رسيدن به سن مزبور به نام خانوادگي قبلي خود برگردند.

7) در صورتي‌كه نام خانوادگي پـدر تغيير يابـد تغيير نام‌ خانوادگـي فـرزندان كمتـر از 18 سال با درخواست كتبي پدر خواهد بود . فرزندان كبير مي‌توانند با اخذ اجازه نامه از پدر ، از نام‌خانوادگي جديد وي استفاده كنند. (اجازه نامه حذف گردیده است)

  1ـ7) هرگاه نام خانوادگي پدري تغيير كرده و در سند سجلي وي اجرا شده باشد در صورت فوت پدر ، هريك از فرزندان مي توانند (بدون كسب اجازه از نام خانوادگي جديد پدر استفاده نمايند)

2ـ7) هرگاه نام خانوادگي پدر و جد پدري متفاوت باشد فرزندان كبير ميتوانند بدون در نظر گرفتن حق تقدم و محل صدور شناسنامه با اخذ اجازه نامه از جد پدري از نام خانوادگي وي استفاده نمايند.

8) قيم يا وصي مي‌تواند براي تغيير نام خانوادگي اطفال تحت سرپرستي خود تغيير نام خانوادگي آنان را درخواست نمايد.

9) دارنده حق تقدم نام خانوادگي = ‌تواند اجازه استفاده از نام خانوادگي خود را به ساير اشخاص بدهد اين حق پس از فوت دارنده حق تقدم در همان محل به وراث او تعلق خواهد داشت.

10) دارنده يا دارندگان حق تقدم مي‌توانند به طور فردي يا جمعي عليه كسي كه نام خانوادگي آنان را بدون اجازه اتّخاذ كرده است در دادگاه اقامه دعوي نموده و در حدود قوانين مربوط ، تغيير نام خانوادگي غاصب را بخواهند.

11) استفاده از نام خانوادگي زوج براي زوجه در زمان زوجيت با ارائه اجازه نامه از زوج بدون رعايت حق تقدم بلامانع است در صورت انصراف  زوجه و درخواست وي به نام خانوادگي قبلي برگشت داده مي‌شود.

  1ـ11) پس از وقوع طلاق يا فسخ نكاح ، در صورت درخواست يكي از زوجين ، نام خانوادگي زوجه به نام خانوادگي قبلي خود برگشت داده مي‌شود.

  2ـ11) پس از فوت زوج ، چنانچه زوجه از نام خانوادگي همسر استفاده مي‌كرده است مي‌تواند كماكان از نام خانوادگي همسر متوفايش استفاده نمايد يا به نام خانوادگي خود برگردد.

12) براي فاقدين اسناد سجلي كه نتوانند اثبات نسب نمايند ، با مراجعه به دفاتر نام خانوادگي و رعايت مفاد اين دستور‌العمل ، واژه بلامعارض يا واژة ديگري با اجازه دارنده حق تقدم به انتخاب آنان تعيين و اختصاص داده خواهد شد.

 1ـ12) به هنگام تنظيم اسناد ثبت كل وقايع جهت فرزندان ايراني اتباع خارجه كه فاقد نام خانوادگي مي‌باشند ، سند با نام خانوادگي مادر و يا واژه بلامعارض به انتخاب اعلام كننده تنظيم خواهد شد.

 2ـ12) هرگاه بموجب رأي دادگاه و بر طبق قانون حمايت از اطفال بدون سرپرست (مصوب1353) سرپرستي طفل به خانواده اي واگذار شده باشد ، براي طفل شناسنامه جديد با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد.

 13) اشخاص مي‌توانند در موارد ذيل تغيير نام خانوادگي خود را درخواست نمايند.

 1ـ13)نام خانوادگي از واژه‌هاي نامناسب باشد مانند : پالاني ، بيچاره ، گدا ، آشوغ ، درويزه و غير آن

 2ـ13) نام خانوادگي بيش از دو كلمه باشد مانند : خنجري برار عزيزي ، فلاح ناگزير لنگرودي ، قره خاني علي آباد ، اميري پور مقدم و غير آن

تبصره ـ كلماتي كه به (ياء نسبت) بصورت مفرد يا جمع ختم مي‌شوند يك كلمه محسوب مي‌گردند مانند : حسيني ، حسينيان و غيره

 3ـ13) نام خانوادگي از واژه هاي خارجي بوده يا با آن تركيب شده باشد مانند : علي اُف ، چارلتون ، جانسون و غيره

  4ـ13)نام خانوادگي از كلمات مذموم يا مغاير با ارزشهاي فرهنگ اسلامي باشد مانند : بي دين، شيطان پرست ، شاه پرست و غيره

  5ـ13) نام خانوادگي از واژه هاي منسوب به مناصب يا القاب و عناوين باشد مانند : سرهنگ ، خان ، مهندس و غيره

  6ـ13) نام خانوادگي از اسامي محل يا منسوب به محل و نامناسب باشد.

  7ـ13) هرگاه محكوميت جزائي مؤثّر براي يكي از افراد خانواده (موضوع بند 8-13 همين دستورالعمل) پيش بيايد و داشتن آن نام خانوادگي موجب ننگ و سرافكندگي باشد ( ارائه رونوشت مصدق دادنامه قطعي الزامي است)

 8ـ13) هرگاه تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي پدر ، جدّ پدري ، فرزند ، برادر ، خواهر و عمو باشد.

تبصره ـ تغيير نام خانوادگي به منظور وحدت با نام خانوادگي مردي كه مـادر پس از فوت پدر طفل با وي مزاوجت مي نمايد با رعايت ساير مقررات مربوطه بلا اشكال است.

14) اشخاص ميتوانند در موارد ذيل حذف پيشوند يا پسوند نام خانوادگي خود را درخواست نمايند.

1ـ14) نـام خانـوادگـي تركيبـي از يك واژه و نام محـل يا منسوب به محل باشد ماننـد : افتـخاري علـي آبادي ، تبريزي رادمنش و غيره

2ـ14) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يك ايل يا طايفه باشد مانند : زراسوند احمدي ، محسني قشقائي و غيره

3ـ14) نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام يكي از حرف و مشاغل باشد مانند : بنكدار قاسمي ، مجيدي سقطچي و غيره

4ـ14) هرگاه پيشوند يا پسوند نام خانوادگي ، حرف ، عدد يا كلمه زائد باشد مانند : م قاسمي ، شكوهي هفت ، مرحومة حسني و غيره

  تبصره 1ـ هرگاه نام خانوادگي تركيبي از دو نام محل يا منسوب به محل ، دو شغل يا دو ايل و طايفه يا تركيبي از آنها باشد ، به انتخـاب متقـاضي يكي از دو جـزء قابل حذف است ، مانند شيرازي مشهدي ، قنّاد زرگر ، موگوئي بختياري و غيره

  تبصره 2ـ چنانچه نام خانوادگي تركيبي از يك واژه و نام محل يا منسوب به محل به همراه يك كلمه يا پسوند بعد از نام محل باشد به هنگام حذف نام محل ، كلمه مزبور نيزحذف مي‌گردد : اميري دزفولي زاده

  15) تغييرنام خانوادگي از طريق وحدت (بند 8 ـ 13) از شمول بندهاي فوق مستثني خواهد بود.

  16) انتخاب واژه هاي زير براي نام خانوادگي ممنوع است.

  1ـ16) واژه هائي كه در محل صدور سند متقاضي معارض دارد.

2ـ16) موارد مذكور در بندهاي 1ـ13 الي 6 ـ13

  تبصره ـ مشمولين بندهاي4 الي7 ماده 976 قانون مدني ميتوانند نام خانوادگي قبلي خود را حفظ نمايند.

 17) كليه بخشنامه ها و دستور العمل هائي كه مغاير با مفاد اين دستورالعمل مي‌باشند ملغي و بلا اثر است.

 

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی