فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هیأت حل اختلاف

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هیأت حل اختلاف برگزار شد.کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هیأت حل اختلاف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ، کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هیأت حل اختلاف ویژه کارشناسان هیأت حل اختلاف ادارات ثبت احوال استان در سالن جلسات اداره کل برگزار شد. در این کارگاه یکروزه ، ابتدا جهانشاهی سرپرست اداره امور اسناد هویتی ثبت احوال استان ، ضمن تقدیر از زحمات کارشناسان هیات حل اختلاف ادارات، به نقش حساس و مهم آنها اشاره کرد و گفت: رسیدگی و صدور آرای هیأت باید به دقت و حساسیت بسیار زیاد انجام گردد تا هیچگونه اشتباهی رخ ندهد. وی با اشاره به مجموعه  دستورالعملها و نظریه های سجلی که در انتهای سال 1393 تهیه و در اختیار روسای ادارات قرار گرفت گفت: در بررسی پرونده های هیأت حل اختلاف از این مجموعه استفاده نموده تا حتی الامکان از ارسال استعلامات و اخذ نظریات از استان پیشگیری گردد. این موضوع هم از اتلاف وقت و هزینه اداری جلوگیری می کند و هم رضایتمندی مراجعه کندگان را به همراه خواهد داشت. در ادامه نصیری مشاور حقوقی مدیرکل ضمن بیان اهمیت جایگاه هیأت حل اختلاف در ساختار ثبت احوال به نزدیکی ابعاد حقوقی و اسناد هویتی در پرونده های هیأت حل اختلاف پراخت. نصیری با اشاره به نقش آموزش در ایجاد وحدت رویه کار هیأت های حل اختلاف بر استقلال رأی اعضای هیأت تاکید کرد. در پایان کارشناسان حاضر در جلسه پرسش های خود در حوزه کاری مطرح نمودند.

 

افزودن نظر جديد

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هیأت حل اختلاف

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هیأت حل اختلاف برگزار شد.کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هیأت حل اختلاف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ، کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هیأت حل اختلاف ویژه کارشناسان هیأت حل اختلاف ادارات ثبت احوال استان در سالن جلسات اداره کل برگزار شد. در این کارگاه یکروزه ، ابتدا جهانشاهی سرپرست اداره امور اسناد هویتی ثبت احوال استان ، ضمن تقدیر از زحمات کارشناسان هیات حل اختلاف ادارات، به نقش حساس و مهم آنها اشاره کرد و گفت: رسیدگی و صدور آرای هیأت باید به دقت و حساسیت بسیار زیاد انجام گردد تا هیچگونه اشتباهی رخ ندهد. وی با اشاره به مجموعه  دستورالعملها و نظریه های سجلی که در انتهای سال 1393 تهیه و در اختیار روسای ادارات قرار گرفت گفت: در بررسی پرونده های هیأت حل اختلاف از این مجموعه استفاده نموده تا حتی الامکان از ارسال استعلامات و اخذ نظریات از استان پیشگیری گردد. این موضوع هم از اتلاف وقت و هزینه اداری جلوگیری می کند و هم رضایتمندی مراجعه کندگان را به همراه خواهد داشت. در ادامه نصیری مشاور حقوقی مدیرکل ضمن بیان اهمیت جایگاه هیأت حل اختلاف در ساختار ثبت احوال به نزدیکی ابعاد حقوقی و اسناد هویتی در پرونده های هیأت حل اختلاف پراخت. نصیری با اشاره به نقش آموزش در ایجاد وحدت رویه کار هیأت های حل اختلاف بر استقلال رأی اعضای هیأت تاکید کرد. در پایان کارشناسان حاضر در جلسه پرسش های خود در حوزه کاری مطرح نمودند.

 

افزودن نظر جديد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هیأت حل اختلاف | اداره کل ثبت احوال استان تهران

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هیأت حل اختلاف

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هیأت حل اختلاف برگزار شد.کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هیأت حل اختلاف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ، کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هیأت حل اختلاف ویژه کارشناسان هیأت حل اختلاف ادارات ثبت احوال استان در سالن جلسات اداره کل برگزار شد. در این کارگاه یکروزه ، ابتدا جهانشاهی سرپرست اداره امور اسناد هویتی ثبت احوال استان ، ضمن تقدیر از زحمات کارشناسان هیات حل اختلاف ادارات، به نقش حساس و مهم آنها اشاره کرد و گفت: رسیدگی و صدور آرای هیأت باید به دقت و حساسیت بسیار زیاد انجام گردد تا هیچگونه اشتباهی رخ ندهد. وی با اشاره به مجموعه  دستورالعملها و نظریه های سجلی که در انتهای سال 1393 تهیه و در اختیار روسای ادارات قرار گرفت گفت: در بررسی پرونده های هیأت حل اختلاف از این مجموعه استفاده نموده تا حتی الامکان از ارسال استعلامات و اخذ نظریات از استان پیشگیری گردد. این موضوع هم از اتلاف وقت و هزینه اداری جلوگیری می کند و هم رضایتمندی مراجعه کندگان را به همراه خواهد داشت. در ادامه نصیری مشاور حقوقی مدیرکل ضمن بیان اهمیت جایگاه هیأت حل اختلاف در ساختار ثبت احوال به نزدیکی ابعاد حقوقی و اسناد هویتی در پرونده های هیأت حل اختلاف پراخت. نصیری با اشاره به نقش آموزش در ایجاد وحدت رویه کار هیأت های حل اختلاف بر استقلال رأی اعضای هیأت تاکید کرد. در پایان کارشناسان حاضر در جلسه پرسش های خود در حوزه کاری مطرح نمودند.

 

افزودن نظر جديد

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هیأت حل اختلاف

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هیأت حل اختلاف برگزار شد.کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هیأت حل اختلاف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ، کارگاه آموزشی قوانین و مقررات هیأت حل اختلاف ویژه کارشناسان هیأت حل اختلاف ادارات ثبت احوال استان در سالن جلسات اداره کل برگزار شد. در این کارگاه یکروزه ، ابتدا جهانشاهی سرپرست اداره امور اسناد هویتی ثبت احوال استان ، ضمن تقدیر از زحمات کارشناسان هیات حل اختلاف ادارات، به نقش حساس و مهم آنها اشاره کرد و گفت: رسیدگی و صدور آرای هیأت باید به دقت و حساسیت بسیار زیاد انجام گردد تا هیچگونه اشتباهی رخ ندهد. وی با اشاره به مجموعه  دستورالعملها و نظریه های سجلی که در انتهای سال 1393 تهیه و در اختیار روسای ادارات قرار گرفت گفت: در بررسی پرونده های هیأت حل اختلاف از این مجموعه استفاده نموده تا حتی الامکان از ارسال استعلامات و اخذ نظریات از استان پیشگیری گردد. این موضوع هم از اتلاف وقت و هزینه اداری جلوگیری می کند و هم رضایتمندی مراجعه کندگان را به همراه خواهد داشت. در ادامه نصیری مشاور حقوقی مدیرکل ضمن بیان اهمیت جایگاه هیأت حل اختلاف در ساختار ثبت احوال به نزدیکی ابعاد حقوقی و اسناد هویتی در پرونده های هیأت حل اختلاف پراخت. نصیری با اشاره به نقش آموزش در ایجاد وحدت رویه کار هیأت های حل اختلاف بر استقلال رأی اعضای هیأت تاکید کرد. در پایان کارشناسان حاضر در جلسه پرسش های خود در حوزه کاری مطرح نمودند.

 

افزودن نظر جديد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی