فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

تشکیل اولین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان تهران درسال جاری

اولین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان تهران درتیرماه سالجاری با حضور دکتر آوایی رئیس سازمان ثبت احوال کشور،مشاورین ومعاونین ایشان،مدیر کل ،معاونین،روسای ستادی،مدیران مناطق و روسای ادارات شهرستان های  استان تهران تشکیل گردید.

 

در این جلسه محمدمهدی اعلایی مدیرکل استان پیرامون روند کار در اداره کل،تخصصی شدن مناطق شهر تهران،کمبود نیروی انسانی ومنابع مالی به ایراد سخن پرداخت.

سپس رئیس سازمان ثبت احوال  طی سخنانی ضمن تشکر از تلاش پرسنل سخت کوش و نقش آفرینی ایشان در اتقان اسناد هویتی،برای برطرف شدن کمبود ها قول مساعد دادند.

این مراسم با برپایی ضیافت افطارخاتمه یافت.

Attached images: 
 

افزودن نظر جديد

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

تشکیل اولین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان تهران درسال جاری

اولین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان تهران درتیرماه سالجاری با حضور دکتر آوایی رئیس سازمان ثبت احوال کشور،مشاورین ومعاونین ایشان،مدیر کل ،معاونین،روسای ستادی،مدیران مناطق و روسای ادارات شهرستان های  استان تهران تشکیل گردید.

 

در این جلسه محمدمهدی اعلایی مدیرکل استان پیرامون روند کار در اداره کل،تخصصی شدن مناطق شهر تهران،کمبود نیروی انسانی ومنابع مالی به ایراد سخن پرداخت.

سپس رئیس سازمان ثبت احوال  طی سخنانی ضمن تشکر از تلاش پرسنل سخت کوش و نقش آفرینی ایشان در اتقان اسناد هویتی،برای برطرف شدن کمبود ها قول مساعد دادند.

این مراسم با برپایی ضیافت افطارخاتمه یافت.

Attached images: 
 

افزودن نظر جديد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی تشکیل اولین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان تهران درسال جاری | اداره کل ثبت احوال استان تهران

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

تشکیل اولین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان تهران درسال جاری

اولین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان تهران درتیرماه سالجاری با حضور دکتر آوایی رئیس سازمان ثبت احوال کشور،مشاورین ومعاونین ایشان،مدیر کل ،معاونین،روسای ستادی،مدیران مناطق و روسای ادارات شهرستان های  استان تهران تشکیل گردید.

 

در این جلسه محمدمهدی اعلایی مدیرکل استان پیرامون روند کار در اداره کل،تخصصی شدن مناطق شهر تهران،کمبود نیروی انسانی ومنابع مالی به ایراد سخن پرداخت.

سپس رئیس سازمان ثبت احوال  طی سخنانی ضمن تشکر از تلاش پرسنل سخت کوش و نقش آفرینی ایشان در اتقان اسناد هویتی،برای برطرف شدن کمبود ها قول مساعد دادند.

این مراسم با برپایی ضیافت افطارخاتمه یافت.

Attached images: 
 

افزودن نظر جديد

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

تشکیل اولین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان تهران درسال جاری

اولین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان تهران درتیرماه سالجاری با حضور دکتر آوایی رئیس سازمان ثبت احوال کشور،مشاورین ومعاونین ایشان،مدیر کل ،معاونین،روسای ستادی،مدیران مناطق و روسای ادارات شهرستان های  استان تهران تشکیل گردید.

 

در این جلسه محمدمهدی اعلایی مدیرکل استان پیرامون روند کار در اداره کل،تخصصی شدن مناطق شهر تهران،کمبود نیروی انسانی ومنابع مالی به ایراد سخن پرداخت.

سپس رئیس سازمان ثبت احوال  طی سخنانی ضمن تشکر از تلاش پرسنل سخت کوش و نقش آفرینی ایشان در اتقان اسناد هویتی،برای برطرف شدن کمبود ها قول مساعد دادند.

این مراسم با برپایی ضیافت افطارخاتمه یافت.

Attached images: 
 

افزودن نظر جديد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی