فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

حراست اداره کل ثبت احوال استان تهران به عنوان حراست برتر دست یافت

به پاس مساعی و تلاش ارزشمند رئیس اداره حراست اد

به پاس مساعی و تلاش ارزشمند رئیس اداره حراست اداره کل ثبت احوال استان تهران و همکاران آن مجموعه و ایفای نقش مؤثر در پیشبرد وظایف و مأموریت های محوله در سال 1394،معطوف به شعار «دولت،ملت،همدلی و همزبانی»به عنوان حراست برتر و دریافت لوح تقدیر نائل آمدند.

 

افزودن نظر جديد

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

حراست اداره کل ثبت احوال استان تهران به عنوان حراست برتر دست یافت

به پاس مساعی و تلاش ارزشمند رئیس اداره حراست اد

به پاس مساعی و تلاش ارزشمند رئیس اداره حراست اداره کل ثبت احوال استان تهران و همکاران آن مجموعه و ایفای نقش مؤثر در پیشبرد وظایف و مأموریت های محوله در سال 1394،معطوف به شعار «دولت،ملت،همدلی و همزبانی»به عنوان حراست برتر و دریافت لوح تقدیر نائل آمدند.

 

افزودن نظر جديد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی حراست اداره کل ثبت احوال استان تهران به عنوان حراست برتر دست یافت | اداره کل ثبت احوال استان تهران

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

حراست اداره کل ثبت احوال استان تهران به عنوان حراست برتر دست یافت

به پاس مساعی و تلاش ارزشمند رئیس اداره حراست اد

به پاس مساعی و تلاش ارزشمند رئیس اداره حراست اداره کل ثبت احوال استان تهران و همکاران آن مجموعه و ایفای نقش مؤثر در پیشبرد وظایف و مأموریت های محوله در سال 1394،معطوف به شعار «دولت،ملت،همدلی و همزبانی»به عنوان حراست برتر و دریافت لوح تقدیر نائل آمدند.

 

افزودن نظر جديد

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

حراست اداره کل ثبت احوال استان تهران به عنوان حراست برتر دست یافت

به پاس مساعی و تلاش ارزشمند رئیس اداره حراست اد

به پاس مساعی و تلاش ارزشمند رئیس اداره حراست اداره کل ثبت احوال استان تهران و همکاران آن مجموعه و ایفای نقش مؤثر در پیشبرد وظایف و مأموریت های محوله در سال 1394،معطوف به شعار «دولت،ملت،همدلی و همزبانی»به عنوان حراست برتر و دریافت لوح تقدیر نائل آمدند.

 

افزودن نظر جديد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی