فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

آیین تکریم محمد مهدی اعلایی و معارفه عبداله مقصودی فر «مدیرکل ثبت احوال استان تهران

آیین تکریم محمد مهدی اعلایی و معارفه عبداله مقصودی فر «مدیر کل ثبت احوال استان تهران»با حضوردکتر حمید درخشان نیا معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشوربرگزار گردید.

در این مراسم ابتدا محمد مهدی اعلایی پیرامون سال های حضور دراداره کل ثبت احوال استان تهران سخنانی ایراد نمود و در انتها از همراهی پرسنل این اداره کل تشکر کرد.سخنرانان بعدی مراسم ابوالفضل نصیری مشاور مدیرکل ثبت احوال در امور حقوقی و دکترسیاوش شهریور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران بودند و از خدمات و تاثیر حضور اعلایی در ثبت احوال استان تهران قدردانی نمودند.

سپس دکتر درخشان نیا به تفضیل در خصوص اهداف سازمان و سال های همکاری با محمد مهدی اعلایی به ایراد سخن پرداخت وسپس  سوابق و خدمات و تجربیات عبداله مقصودی فر را بیان نمود.

پس از آن عبداله مقصودی فر طی سخنانی از توفیق الهی برای خدمت در سنگری دیگر سخن گفت.

در پایان مراسم حکم عبداله مقصودی فر به ایشان اعطا و وی رسما به عنوان مدیر کل ثبت احوال استان تهران منصوب گردید .

سایر میهمانان این مراسم معاونین و مشاورین سازمان ثبت احوال کشور،معاون اداری و مالی اداره کل پست استان تهران،معاون قضایی دادگستری استان تهران،مدیرکل پست منطقه سیزده تهران و معاون فنی پست استان تهران بودند.

 

Attached images: 
 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

آیین تکریم محمد مهدی اعلایی و معارفه عبداله مقصودی فر «مدیرکل ثبت احوال استان تهران

آیین تکریم محمد مهدی اعلایی و معارفه عبداله مقصودی فر «مدیر کل ثبت احوال استان تهران»با حضوردکتر حمید درخشان نیا معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشوربرگزار گردید.

در این مراسم ابتدا محمد مهدی اعلایی پیرامون سال های حضور دراداره کل ثبت احوال استان تهران سخنانی ایراد نمود و در انتها از همراهی پرسنل این اداره کل تشکر کرد.سخنرانان بعدی مراسم ابوالفضل نصیری مشاور مدیرکل ثبت احوال در امور حقوقی و دکترسیاوش شهریور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران بودند و از خدمات و تاثیر حضور اعلایی در ثبت احوال استان تهران قدردانی نمودند.

سپس دکتر درخشان نیا به تفضیل در خصوص اهداف سازمان و سال های همکاری با محمد مهدی اعلایی به ایراد سخن پرداخت وسپس  سوابق و خدمات و تجربیات عبداله مقصودی فر را بیان نمود.

پس از آن عبداله مقصودی فر طی سخنانی از توفیق الهی برای خدمت در سنگری دیگر سخن گفت.

در پایان مراسم حکم عبداله مقصودی فر به ایشان اعطا و وی رسما به عنوان مدیر کل ثبت احوال استان تهران منصوب گردید .

سایر میهمانان این مراسم معاونین و مشاورین سازمان ثبت احوال کشور،معاون اداری و مالی اداره کل پست استان تهران،معاون قضایی دادگستری استان تهران،مدیرکل پست منطقه سیزده تهران و معاون فنی پست استان تهران بودند.

 

Attached images: 
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی آیین تکریم محمد مهدی اعلایی و معارفه عبداله مقصودی فر «مدیرکل ثبت احوال استان تهران | اداره کل ثبت احوال استان تهران

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

آیین تکریم محمد مهدی اعلایی و معارفه عبداله مقصودی فر «مدیرکل ثبت احوال استان تهران

آیین تکریم محمد مهدی اعلایی و معارفه عبداله مقصودی فر «مدیر کل ثبت احوال استان تهران»با حضوردکتر حمید درخشان نیا معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشوربرگزار گردید.

در این مراسم ابتدا محمد مهدی اعلایی پیرامون سال های حضور دراداره کل ثبت احوال استان تهران سخنانی ایراد نمود و در انتها از همراهی پرسنل این اداره کل تشکر کرد.سخنرانان بعدی مراسم ابوالفضل نصیری مشاور مدیرکل ثبت احوال در امور حقوقی و دکترسیاوش شهریور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران بودند و از خدمات و تاثیر حضور اعلایی در ثبت احوال استان تهران قدردانی نمودند.

سپس دکتر درخشان نیا به تفضیل در خصوص اهداف سازمان و سال های همکاری با محمد مهدی اعلایی به ایراد سخن پرداخت وسپس  سوابق و خدمات و تجربیات عبداله مقصودی فر را بیان نمود.

پس از آن عبداله مقصودی فر طی سخنانی از توفیق الهی برای خدمت در سنگری دیگر سخن گفت.

در پایان مراسم حکم عبداله مقصودی فر به ایشان اعطا و وی رسما به عنوان مدیر کل ثبت احوال استان تهران منصوب گردید .

سایر میهمانان این مراسم معاونین و مشاورین سازمان ثبت احوال کشور،معاون اداری و مالی اداره کل پست استان تهران،معاون قضایی دادگستری استان تهران،مدیرکل پست منطقه سیزده تهران و معاون فنی پست استان تهران بودند.

 

Attached images: 
 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

آیین تکریم محمد مهدی اعلایی و معارفه عبداله مقصودی فر «مدیرکل ثبت احوال استان تهران

آیین تکریم محمد مهدی اعلایی و معارفه عبداله مقصودی فر «مدیر کل ثبت احوال استان تهران»با حضوردکتر حمید درخشان نیا معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشوربرگزار گردید.

در این مراسم ابتدا محمد مهدی اعلایی پیرامون سال های حضور دراداره کل ثبت احوال استان تهران سخنانی ایراد نمود و در انتها از همراهی پرسنل این اداره کل تشکر کرد.سخنرانان بعدی مراسم ابوالفضل نصیری مشاور مدیرکل ثبت احوال در امور حقوقی و دکترسیاوش شهریور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران بودند و از خدمات و تاثیر حضور اعلایی در ثبت احوال استان تهران قدردانی نمودند.

سپس دکتر درخشان نیا به تفضیل در خصوص اهداف سازمان و سال های همکاری با محمد مهدی اعلایی به ایراد سخن پرداخت وسپس  سوابق و خدمات و تجربیات عبداله مقصودی فر را بیان نمود.

پس از آن عبداله مقصودی فر طی سخنانی از توفیق الهی برای خدمت در سنگری دیگر سخن گفت.

در پایان مراسم حکم عبداله مقصودی فر به ایشان اعطا و وی رسما به عنوان مدیر کل ثبت احوال استان تهران منصوب گردید .

سایر میهمانان این مراسم معاونین و مشاورین سازمان ثبت احوال کشور،معاون اداری و مالی اداره کل پست استان تهران،معاون قضایی دادگستری استان تهران،مدیرکل پست منطقه سیزده تهران و معاون فنی پست استان تهران بودند.

 

Attached images: 
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی