فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

تشکیل جلسه شورای اداری در ایام دهه مبارک فجر

شورای اداری ثبت احوال استان تهران در تاریخ 1396/11/17 که مصادف با ایام الله مبارک دهه فجر بود برگزار گردید.

 

شورای اداری ثبت احوال استان تهران در تاریخ 1396/11/17 که مصادف با ایام الله مبارک دهه فجر بود برگزار گردید.

در این جلسه پیگیری اجرای برنامه راهبردی سالیانه ، چالش هاو مشکلات ادارات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای مناسب به منظور خدمت رسانی با سرعت و کیفیت مطلوب ارائه نمایند و توصیه گردید روسای ادارات به گونه ای برنامه ریزی نمایند که مدت زمان ارائه خدمات در ادارات کاهش یابد.

Attached images: 
 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

تشکیل جلسه شورای اداری در ایام دهه مبارک فجر

شورای اداری ثبت احوال استان تهران در تاریخ 1396/11/17 که مصادف با ایام الله مبارک دهه فجر بود برگزار گردید.

 

شورای اداری ثبت احوال استان تهران در تاریخ 1396/11/17 که مصادف با ایام الله مبارک دهه فجر بود برگزار گردید.

در این جلسه پیگیری اجرای برنامه راهبردی سالیانه ، چالش هاو مشکلات ادارات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای مناسب به منظور خدمت رسانی با سرعت و کیفیت مطلوب ارائه نمایند و توصیه گردید روسای ادارات به گونه ای برنامه ریزی نمایند که مدت زمان ارائه خدمات در ادارات کاهش یابد.

Attached images: 
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی تشکیل جلسه شورای اداری در ایام دهه مبارک فجر | اداره کل ثبت احوال استان تهران

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

تشکیل جلسه شورای اداری در ایام دهه مبارک فجر

شورای اداری ثبت احوال استان تهران در تاریخ 1396/11/17 که مصادف با ایام الله مبارک دهه فجر بود برگزار گردید.

 

شورای اداری ثبت احوال استان تهران در تاریخ 1396/11/17 که مصادف با ایام الله مبارک دهه فجر بود برگزار گردید.

در این جلسه پیگیری اجرای برنامه راهبردی سالیانه ، چالش هاو مشکلات ادارات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای مناسب به منظور خدمت رسانی با سرعت و کیفیت مطلوب ارائه نمایند و توصیه گردید روسای ادارات به گونه ای برنامه ریزی نمایند که مدت زمان ارائه خدمات در ادارات کاهش یابد.

Attached images: 
 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

تشکیل جلسه شورای اداری در ایام دهه مبارک فجر

شورای اداری ثبت احوال استان تهران در تاریخ 1396/11/17 که مصادف با ایام الله مبارک دهه فجر بود برگزار گردید.

 

شورای اداری ثبت احوال استان تهران در تاریخ 1396/11/17 که مصادف با ایام الله مبارک دهه فجر بود برگزار گردید.

در این جلسه پیگیری اجرای برنامه راهبردی سالیانه ، چالش هاو مشکلات ادارات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای مناسب به منظور خدمت رسانی با سرعت و کیفیت مطلوب ارائه نمایند و توصیه گردید روسای ادارات به گونه ای برنامه ریزی نمایند که مدت زمان ارائه خدمات در ادارات کاهش یابد.

Attached images: 
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی