فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی و شورای راهبردی جمعیت استان تهران

مديركل ثبت احوال استان تهران درجلسه شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي و شوراي راهبردي جمعيت استان تهران گفت:ثبت واقعه فوت در ١٠ ماهه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ٣.٨ درصدافزايش داشته است و بيشترين علت مرگ و مير ٤٤.٥ درصد ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي و علل ديگر  فوت در استان به ترتيب ناشي از مشكلات دستگاه تنفسي، بيماري هاي عفوني وانگلي، انواع سرطان ، حوادث و مشكلات گوارشي است.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال،جلسه شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي و شوراي راهبردي جمعيت استان تهران به رياست محمدحسين مقيمي استاندار  و با حضور شكراله حسن بيگي معاون سياسي و اجتماعي استانداري تهران، مقصودي فر مديركل ثبت احوال استان تهران و مديران دستگاه هاي عضو شورا برگزار شد.

در ابتداي جلسه مديركل ثبت احوال استان تهران گزارشي از آمار ثبت وقايع چهارگانه؛ مواليد، ادواج،طلاق و فوت طي ١٠ ماهه امسال ارائه داد.

براساس گزارش ارائه شده ؛ در ثبت مواليد استان تهران در ١٠ ماهه امسال ٩٣ درصد ولادت ها در مهلت قانون ١٥ روز  و ٩٥ درصد وقايع وفات در مهلت قانوني ١٠ روز در استان به ثبت رسيده است.

براساس گزارش ارائه شده از سوي مديركل ثبت احوال استان تهران طي ١٠ ماهه سالجاري؛٤٧ هزار و ٣٩٦ واقعه فوت، ٦٨ هزار و١٦٨ هزار واقعه ازدواج،١٧٠ هزار واقعه ولادت و ٣٠ هزار و٥٥٧ واقعه طلاق در استان تهران ثبت شده است.

مقصودي فر در ادامه با بيان اينكه در ١٠ ماهه امسال نرخ مواليد استان تهران ١٥.٢٤ در هزار است گفت: نرخ مواليددرشهرستان ري ٣٣  در هزار و درشهرتهران ١٦/٣٩ در هزار  است.

در گزارش وي آمده است: آمار جنسي مواليد دراستان تهران نشان مي دهد در مقابل هر١٠٦ پسر ،١٠٠ دختر متولد مي شود.

مديركل ثبت احوال استان تهران با بيان اينكه در ١٠ ماهه امسال  از هر ١٧٠ هزار و ٧٧واقعه ولادت ،١١٤ هزار و ١٠٥ واقعه مربوط به شهر تهران است گفت: روزانه ٥٦٧ تولد در استان تهران و هر ساعت ٢٣ نوزاد در استان تهران متولد مي شود.

براساس گزارش مديركل ثبت احوال استان تهران ثبت واقعه فوت در ١٠ ماهه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ٣.٨ درصدافزايش داشته است و بيشترين علت مرگ و مير تا حدود٤٤ درصد ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي و علل ديگر  فوت در استان به ترتيب ناشي از مشكلات دستگاه تنفسي، بيماري هاي عفوني وانگلي، انواع سرطان ، حوادث و مشكلات گواشي است.

در گزارش ثبت احوال  استان تهران آمده است: در١٠ ماهه امسال به ازاي هر ٢.٥ واقعه ازدواج يك واقعه طلاق ثبت شده است.

 

 

افزودن نظر جديد

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی و شورای راهبردی جمعیت استان تهران

مديركل ثبت احوال استان تهران درجلسه شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي و شوراي راهبردي جمعيت استان تهران گفت:ثبت واقعه فوت در ١٠ ماهه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ٣.٨ درصدافزايش داشته است و بيشترين علت مرگ و مير ٤٤.٥ درصد ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي و علل ديگر  فوت در استان به ترتيب ناشي از مشكلات دستگاه تنفسي، بيماري هاي عفوني وانگلي، انواع سرطان ، حوادث و مشكلات گوارشي است.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال،جلسه شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي و شوراي راهبردي جمعيت استان تهران به رياست محمدحسين مقيمي استاندار  و با حضور شكراله حسن بيگي معاون سياسي و اجتماعي استانداري تهران، مقصودي فر مديركل ثبت احوال استان تهران و مديران دستگاه هاي عضو شورا برگزار شد.

در ابتداي جلسه مديركل ثبت احوال استان تهران گزارشي از آمار ثبت وقايع چهارگانه؛ مواليد، ادواج،طلاق و فوت طي ١٠ ماهه امسال ارائه داد.

براساس گزارش ارائه شده ؛ در ثبت مواليد استان تهران در ١٠ ماهه امسال ٩٣ درصد ولادت ها در مهلت قانون ١٥ روز  و ٩٥ درصد وقايع وفات در مهلت قانوني ١٠ روز در استان به ثبت رسيده است.

براساس گزارش ارائه شده از سوي مديركل ثبت احوال استان تهران طي ١٠ ماهه سالجاري؛٤٧ هزار و ٣٩٦ واقعه فوت، ٦٨ هزار و١٦٨ هزار واقعه ازدواج،١٧٠ هزار واقعه ولادت و ٣٠ هزار و٥٥٧ واقعه طلاق در استان تهران ثبت شده است.

مقصودي فر در ادامه با بيان اينكه در ١٠ ماهه امسال نرخ مواليد استان تهران ١٥.٢٤ در هزار است گفت: نرخ مواليددرشهرستان ري ٣٣  در هزار و درشهرتهران ١٦/٣٩ در هزار  است.

در گزارش وي آمده است: آمار جنسي مواليد دراستان تهران نشان مي دهد در مقابل هر١٠٦ پسر ،١٠٠ دختر متولد مي شود.

مديركل ثبت احوال استان تهران با بيان اينكه در ١٠ ماهه امسال  از هر ١٧٠ هزار و ٧٧واقعه ولادت ،١١٤ هزار و ١٠٥ واقعه مربوط به شهر تهران است گفت: روزانه ٥٦٧ تولد در استان تهران و هر ساعت ٢٣ نوزاد در استان تهران متولد مي شود.

براساس گزارش مديركل ثبت احوال استان تهران ثبت واقعه فوت در ١٠ ماهه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ٣.٨ درصدافزايش داشته است و بيشترين علت مرگ و مير تا حدود٤٤ درصد ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي و علل ديگر  فوت در استان به ترتيب ناشي از مشكلات دستگاه تنفسي، بيماري هاي عفوني وانگلي، انواع سرطان ، حوادث و مشكلات گواشي است.

در گزارش ثبت احوال  استان تهران آمده است: در١٠ ماهه امسال به ازاي هر ٢.٥ واقعه ازدواج يك واقعه طلاق ثبت شده است.

 

 

افزودن نظر جديد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی و شورای راهبردی جمعیت استان تهران | اداره کل ثبت احوال استان تهران

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی و شورای راهبردی جمعیت استان تهران

مديركل ثبت احوال استان تهران درجلسه شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي و شوراي راهبردي جمعيت استان تهران گفت:ثبت واقعه فوت در ١٠ ماهه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ٣.٨ درصدافزايش داشته است و بيشترين علت مرگ و مير ٤٤.٥ درصد ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي و علل ديگر  فوت در استان به ترتيب ناشي از مشكلات دستگاه تنفسي، بيماري هاي عفوني وانگلي، انواع سرطان ، حوادث و مشكلات گوارشي است.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال،جلسه شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي و شوراي راهبردي جمعيت استان تهران به رياست محمدحسين مقيمي استاندار  و با حضور شكراله حسن بيگي معاون سياسي و اجتماعي استانداري تهران، مقصودي فر مديركل ثبت احوال استان تهران و مديران دستگاه هاي عضو شورا برگزار شد.

در ابتداي جلسه مديركل ثبت احوال استان تهران گزارشي از آمار ثبت وقايع چهارگانه؛ مواليد، ادواج،طلاق و فوت طي ١٠ ماهه امسال ارائه داد.

براساس گزارش ارائه شده ؛ در ثبت مواليد استان تهران در ١٠ ماهه امسال ٩٣ درصد ولادت ها در مهلت قانون ١٥ روز  و ٩٥ درصد وقايع وفات در مهلت قانوني ١٠ روز در استان به ثبت رسيده است.

براساس گزارش ارائه شده از سوي مديركل ثبت احوال استان تهران طي ١٠ ماهه سالجاري؛٤٧ هزار و ٣٩٦ واقعه فوت، ٦٨ هزار و١٦٨ هزار واقعه ازدواج،١٧٠ هزار واقعه ولادت و ٣٠ هزار و٥٥٧ واقعه طلاق در استان تهران ثبت شده است.

مقصودي فر در ادامه با بيان اينكه در ١٠ ماهه امسال نرخ مواليد استان تهران ١٥.٢٤ در هزار است گفت: نرخ مواليددرشهرستان ري ٣٣  در هزار و درشهرتهران ١٦/٣٩ در هزار  است.

در گزارش وي آمده است: آمار جنسي مواليد دراستان تهران نشان مي دهد در مقابل هر١٠٦ پسر ،١٠٠ دختر متولد مي شود.

مديركل ثبت احوال استان تهران با بيان اينكه در ١٠ ماهه امسال  از هر ١٧٠ هزار و ٧٧واقعه ولادت ،١١٤ هزار و ١٠٥ واقعه مربوط به شهر تهران است گفت: روزانه ٥٦٧ تولد در استان تهران و هر ساعت ٢٣ نوزاد در استان تهران متولد مي شود.

براساس گزارش مديركل ثبت احوال استان تهران ثبت واقعه فوت در ١٠ ماهه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ٣.٨ درصدافزايش داشته است و بيشترين علت مرگ و مير تا حدود٤٤ درصد ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي و علل ديگر  فوت در استان به ترتيب ناشي از مشكلات دستگاه تنفسي، بيماري هاي عفوني وانگلي، انواع سرطان ، حوادث و مشكلات گواشي است.

در گزارش ثبت احوال  استان تهران آمده است: در١٠ ماهه امسال به ازاي هر ٢.٥ واقعه ازدواج يك واقعه طلاق ثبت شده است.

 

 

افزودن نظر جديد

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی و شورای راهبردی جمعیت استان تهران

مديركل ثبت احوال استان تهران درجلسه شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي و شوراي راهبردي جمعيت استان تهران گفت:ثبت واقعه فوت در ١٠ ماهه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ٣.٨ درصدافزايش داشته است و بيشترين علت مرگ و مير ٤٤.٥ درصد ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي و علل ديگر  فوت در استان به ترتيب ناشي از مشكلات دستگاه تنفسي، بيماري هاي عفوني وانگلي، انواع سرطان ، حوادث و مشكلات گوارشي است.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال،جلسه شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي و شوراي راهبردي جمعيت استان تهران به رياست محمدحسين مقيمي استاندار  و با حضور شكراله حسن بيگي معاون سياسي و اجتماعي استانداري تهران، مقصودي فر مديركل ثبت احوال استان تهران و مديران دستگاه هاي عضو شورا برگزار شد.

در ابتداي جلسه مديركل ثبت احوال استان تهران گزارشي از آمار ثبت وقايع چهارگانه؛ مواليد، ادواج،طلاق و فوت طي ١٠ ماهه امسال ارائه داد.

براساس گزارش ارائه شده ؛ در ثبت مواليد استان تهران در ١٠ ماهه امسال ٩٣ درصد ولادت ها در مهلت قانون ١٥ روز  و ٩٥ درصد وقايع وفات در مهلت قانوني ١٠ روز در استان به ثبت رسيده است.

براساس گزارش ارائه شده از سوي مديركل ثبت احوال استان تهران طي ١٠ ماهه سالجاري؛٤٧ هزار و ٣٩٦ واقعه فوت، ٦٨ هزار و١٦٨ هزار واقعه ازدواج،١٧٠ هزار واقعه ولادت و ٣٠ هزار و٥٥٧ واقعه طلاق در استان تهران ثبت شده است.

مقصودي فر در ادامه با بيان اينكه در ١٠ ماهه امسال نرخ مواليد استان تهران ١٥.٢٤ در هزار است گفت: نرخ مواليددرشهرستان ري ٣٣  در هزار و درشهرتهران ١٦/٣٩ در هزار  است.

در گزارش وي آمده است: آمار جنسي مواليد دراستان تهران نشان مي دهد در مقابل هر١٠٦ پسر ،١٠٠ دختر متولد مي شود.

مديركل ثبت احوال استان تهران با بيان اينكه در ١٠ ماهه امسال  از هر ١٧٠ هزار و ٧٧واقعه ولادت ،١١٤ هزار و ١٠٥ واقعه مربوط به شهر تهران است گفت: روزانه ٥٦٧ تولد در استان تهران و هر ساعت ٢٣ نوزاد در استان تهران متولد مي شود.

براساس گزارش مديركل ثبت احوال استان تهران ثبت واقعه فوت در ١٠ ماهه امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ٣.٨ درصدافزايش داشته است و بيشترين علت مرگ و مير تا حدود٤٤ درصد ناشي از بيماري هاي قلبي و عروقي و علل ديگر  فوت در استان به ترتيب ناشي از مشكلات دستگاه تنفسي، بيماري هاي عفوني وانگلي، انواع سرطان ، حوادث و مشكلات گواشي است.

در گزارش ثبت احوال  استان تهران آمده است: در١٠ ماهه امسال به ازاي هر ٢.٥ واقعه ازدواج يك واقعه طلاق ثبت شده است.

 

 

افزودن نظر جديد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی