فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

مراسم تودیع و معارفه معاون امور اسناد هویتی

در مراسمی که 22 اسفند ماه 1396 در سالن جلسات اداره کل ثبت احوال استان تهران برگزار شد آقای حسین معینی به عنوان معاون امور اسناد هویتی معرفی و از تلاش‌های آقای داود  اوصالی در دوران تصدی این معاونت قدردانی شد.

آقای عبداله مقصودی فر مدیرکل در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های آقای داود اوصالی  از آقای حسین معینی برای پذیرش این مسئولیت قدردانی و گفت: داشتن مدیران شایسته و توانمند و دارای سابقه درخشان در اداره کل ثبت احوال استان تهران باعث دلگرمی است.
مقصودی فر ادامه داد: نقش این اداره کل در انجام مسئولیت های  محوله  بر کسی پوشیده نیست وی افزود: اما آنچه که بر ما مسلم است انتظاری است که جامعه از ثبت احوال استان تهران به عنوان استانی که بخش بزرگی از جمعیت کشور را در خود جای داده است دارد.
در ادامه این مراسم داود اوصالی نیز در سخنان کوتاهی از همکاری و همراهی معاونین، روسای ستادی  و مناطق و شهرستان ها وکارشناسان و کارکنان حوزه معاونت امور اسناد هویتی در دوران تصدی وی در این پست قدردانی کرد.
حسین معینی نیز  در سخنانی به برنامه‌های آتی خود در پست معاونت امور اسناد هویتی با استفاده  از خرد جمعی وفراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت بیشتر کارشناسان ،اشاره کرد.در پایان این مراسم با اهدا لوح سپاس از تلاش‌های داود اوصالی قدردانی شد.

 

Attached images: 
 

افزودن نظر جديد

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

مراسم تودیع و معارفه معاون امور اسناد هویتی

در مراسمی که 22 اسفند ماه 1396 در سالن جلسات اداره کل ثبت احوال استان تهران برگزار شد آقای حسین معینی به عنوان معاون امور اسناد هویتی معرفی و از تلاش‌های آقای داود  اوصالی در دوران تصدی این معاونت قدردانی شد.

آقای عبداله مقصودی فر مدیرکل در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های آقای داود اوصالی  از آقای حسین معینی برای پذیرش این مسئولیت قدردانی و گفت: داشتن مدیران شایسته و توانمند و دارای سابقه درخشان در اداره کل ثبت احوال استان تهران باعث دلگرمی است.
مقصودی فر ادامه داد: نقش این اداره کل در انجام مسئولیت های  محوله  بر کسی پوشیده نیست وی افزود: اما آنچه که بر ما مسلم است انتظاری است که جامعه از ثبت احوال استان تهران به عنوان استانی که بخش بزرگی از جمعیت کشور را در خود جای داده است دارد.
در ادامه این مراسم داود اوصالی نیز در سخنان کوتاهی از همکاری و همراهی معاونین، روسای ستادی  و مناطق و شهرستان ها وکارشناسان و کارکنان حوزه معاونت امور اسناد هویتی در دوران تصدی وی در این پست قدردانی کرد.
حسین معینی نیز  در سخنانی به برنامه‌های آتی خود در پست معاونت امور اسناد هویتی با استفاده  از خرد جمعی وفراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت بیشتر کارشناسان ،اشاره کرد.در پایان این مراسم با اهدا لوح سپاس از تلاش‌های داود اوصالی قدردانی شد.

 

Attached images: 
 

افزودن نظر جديد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی مراسم تودیع و معارفه معاون امور اسناد هویتی | اداره کل ثبت احوال استان تهران

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

مراسم تودیع و معارفه معاون امور اسناد هویتی

در مراسمی که 22 اسفند ماه 1396 در سالن جلسات اداره کل ثبت احوال استان تهران برگزار شد آقای حسین معینی به عنوان معاون امور اسناد هویتی معرفی و از تلاش‌های آقای داود  اوصالی در دوران تصدی این معاونت قدردانی شد.

آقای عبداله مقصودی فر مدیرکل در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های آقای داود اوصالی  از آقای حسین معینی برای پذیرش این مسئولیت قدردانی و گفت: داشتن مدیران شایسته و توانمند و دارای سابقه درخشان در اداره کل ثبت احوال استان تهران باعث دلگرمی است.
مقصودی فر ادامه داد: نقش این اداره کل در انجام مسئولیت های  محوله  بر کسی پوشیده نیست وی افزود: اما آنچه که بر ما مسلم است انتظاری است که جامعه از ثبت احوال استان تهران به عنوان استانی که بخش بزرگی از جمعیت کشور را در خود جای داده است دارد.
در ادامه این مراسم داود اوصالی نیز در سخنان کوتاهی از همکاری و همراهی معاونین، روسای ستادی  و مناطق و شهرستان ها وکارشناسان و کارکنان حوزه معاونت امور اسناد هویتی در دوران تصدی وی در این پست قدردانی کرد.
حسین معینی نیز  در سخنانی به برنامه‌های آتی خود در پست معاونت امور اسناد هویتی با استفاده  از خرد جمعی وفراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت بیشتر کارشناسان ،اشاره کرد.در پایان این مراسم با اهدا لوح سپاس از تلاش‌های داود اوصالی قدردانی شد.

 

Attached images: 
 

افزودن نظر جديد

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

مراسم تودیع و معارفه معاون امور اسناد هویتی

در مراسمی که 22 اسفند ماه 1396 در سالن جلسات اداره کل ثبت احوال استان تهران برگزار شد آقای حسین معینی به عنوان معاون امور اسناد هویتی معرفی و از تلاش‌های آقای داود  اوصالی در دوران تصدی این معاونت قدردانی شد.

آقای عبداله مقصودی فر مدیرکل در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های آقای داود اوصالی  از آقای حسین معینی برای پذیرش این مسئولیت قدردانی و گفت: داشتن مدیران شایسته و توانمند و دارای سابقه درخشان در اداره کل ثبت احوال استان تهران باعث دلگرمی است.
مقصودی فر ادامه داد: نقش این اداره کل در انجام مسئولیت های  محوله  بر کسی پوشیده نیست وی افزود: اما آنچه که بر ما مسلم است انتظاری است که جامعه از ثبت احوال استان تهران به عنوان استانی که بخش بزرگی از جمعیت کشور را در خود جای داده است دارد.
در ادامه این مراسم داود اوصالی نیز در سخنان کوتاهی از همکاری و همراهی معاونین، روسای ستادی  و مناطق و شهرستان ها وکارشناسان و کارکنان حوزه معاونت امور اسناد هویتی در دوران تصدی وی در این پست قدردانی کرد.
حسین معینی نیز  در سخنانی به برنامه‌های آتی خود در پست معاونت امور اسناد هویتی با استفاده  از خرد جمعی وفراهم کردن بستر مناسب برای مشارکت بیشتر کارشناسان ،اشاره کرد.در پایان این مراسم با اهدا لوح سپاس از تلاش‌های داود اوصالی قدردانی شد.

 

Attached images: 
 

افزودن نظر جديد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی