فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

جلسه شورای اداری

برگزاری اولین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان تهران در سال 1397

      به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران ؛ صبح روز دوشنبه 24/2/1397 ،  جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان تهران با حضور مدیر کل معاونین و روسای ستادی،مدیران مناطق پنجگانه تهران و روسای شهرستان ها در سالن اجتماعت شهید بهشت زهرا(س) برگزار شد.

        مقصودی فر در این جلسه از تمام عوامل و دست اندرکاران در امر خدمت رسانی به  مردم تقدیر و تشکر کرده وعنوان نمود: مدیران و روسای ادارات باید توجه داشته باشند که تکریم ارباب رجوع ، وظیفه کارکنان دولت است ،انجام امور و حوائج قانونی مراجعین به ثبت  احوال و راهنمایی صحیح مراجعین جزو وظایف کارمندان است و روسای ادارات  بایستی بر برخورد صحیح همکاران با مراجعین نظارت داشته باشند.

وی اظهار کرد: ادارات  باید به مصرف بهینه آب و انرژی  توجه بیشتری داشته باشند و همچنین رسیدگی در خصوص وسایل تاسیساتی ادارات در جهت صرفه جویی باید در دستور کار قرار گیرد.

مقصودی فر برشرکت فعال در جلسات شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان برای پوشش بالاتر ثبت وقایع ولادت و فوت و پیگیری مستمر مصوبات جلسات ومطالعه قوانین بخشنامه ها و دستورالعمل ها تاکید کرد.

در ادامه جلسه معاونین اداره کل و روسای ستادی در خصوص مسائل و موارد حوزه خود و انتظارات متقابل سخنانی ایراد نمودند.

سپس مدیران مناطق وروسای ادارات شهرستانی چالش های موجود  و درخواست ادارات را بازگو نمودند.

شایان ذکر است ؛ اعضای شورای اداری نماز جماعت ظهر و عصر را در جوار شهدای دولت و هفتاد دو تن اقامه نموده و نسبت به قبور مطهر این شهیدان و همچنین شهید دکتر مصطفی چمران و شهید حسن طهرانی مقدم پدر موشکی ایران ادای احترام نمودند.

Attached images: 
 

افزودن نظر جديد

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

جلسه شورای اداری

برگزاری اولین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان تهران در سال 1397

      به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران ؛ صبح روز دوشنبه 24/2/1397 ،  جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان تهران با حضور مدیر کل معاونین و روسای ستادی،مدیران مناطق پنجگانه تهران و روسای شهرستان ها در سالن اجتماعت شهید بهشت زهرا(س) برگزار شد.

        مقصودی فر در این جلسه از تمام عوامل و دست اندرکاران در امر خدمت رسانی به  مردم تقدیر و تشکر کرده وعنوان نمود: مدیران و روسای ادارات باید توجه داشته باشند که تکریم ارباب رجوع ، وظیفه کارکنان دولت است ،انجام امور و حوائج قانونی مراجعین به ثبت  احوال و راهنمایی صحیح مراجعین جزو وظایف کارمندان است و روسای ادارات  بایستی بر برخورد صحیح همکاران با مراجعین نظارت داشته باشند.

وی اظهار کرد: ادارات  باید به مصرف بهینه آب و انرژی  توجه بیشتری داشته باشند و همچنین رسیدگی در خصوص وسایل تاسیساتی ادارات در جهت صرفه جویی باید در دستور کار قرار گیرد.

مقصودی فر برشرکت فعال در جلسات شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان برای پوشش بالاتر ثبت وقایع ولادت و فوت و پیگیری مستمر مصوبات جلسات ومطالعه قوانین بخشنامه ها و دستورالعمل ها تاکید کرد.

در ادامه جلسه معاونین اداره کل و روسای ستادی در خصوص مسائل و موارد حوزه خود و انتظارات متقابل سخنانی ایراد نمودند.

سپس مدیران مناطق وروسای ادارات شهرستانی چالش های موجود  و درخواست ادارات را بازگو نمودند.

شایان ذکر است ؛ اعضای شورای اداری نماز جماعت ظهر و عصر را در جوار شهدای دولت و هفتاد دو تن اقامه نموده و نسبت به قبور مطهر این شهیدان و همچنین شهید دکتر مصطفی چمران و شهید حسن طهرانی مقدم پدر موشکی ایران ادای احترام نمودند.

Attached images: 
 

افزودن نظر جديد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی جلسه شورای اداری | اداره کل ثبت احوال استان تهران

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

جلسه شورای اداری

برگزاری اولین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان تهران در سال 1397

      به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران ؛ صبح روز دوشنبه 24/2/1397 ،  جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان تهران با حضور مدیر کل معاونین و روسای ستادی،مدیران مناطق پنجگانه تهران و روسای شهرستان ها در سالن اجتماعت شهید بهشت زهرا(س) برگزار شد.

        مقصودی فر در این جلسه از تمام عوامل و دست اندرکاران در امر خدمت رسانی به  مردم تقدیر و تشکر کرده وعنوان نمود: مدیران و روسای ادارات باید توجه داشته باشند که تکریم ارباب رجوع ، وظیفه کارکنان دولت است ،انجام امور و حوائج قانونی مراجعین به ثبت  احوال و راهنمایی صحیح مراجعین جزو وظایف کارمندان است و روسای ادارات  بایستی بر برخورد صحیح همکاران با مراجعین نظارت داشته باشند.

وی اظهار کرد: ادارات  باید به مصرف بهینه آب و انرژی  توجه بیشتری داشته باشند و همچنین رسیدگی در خصوص وسایل تاسیساتی ادارات در جهت صرفه جویی باید در دستور کار قرار گیرد.

مقصودی فر برشرکت فعال در جلسات شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان برای پوشش بالاتر ثبت وقایع ولادت و فوت و پیگیری مستمر مصوبات جلسات ومطالعه قوانین بخشنامه ها و دستورالعمل ها تاکید کرد.

در ادامه جلسه معاونین اداره کل و روسای ستادی در خصوص مسائل و موارد حوزه خود و انتظارات متقابل سخنانی ایراد نمودند.

سپس مدیران مناطق وروسای ادارات شهرستانی چالش های موجود  و درخواست ادارات را بازگو نمودند.

شایان ذکر است ؛ اعضای شورای اداری نماز جماعت ظهر و عصر را در جوار شهدای دولت و هفتاد دو تن اقامه نموده و نسبت به قبور مطهر این شهیدان و همچنین شهید دکتر مصطفی چمران و شهید حسن طهرانی مقدم پدر موشکی ایران ادای احترام نمودند.

Attached images: 
 

افزودن نظر جديد

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

جلسه شورای اداری

برگزاری اولین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان تهران در سال 1397

      به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان تهران ؛ صبح روز دوشنبه 24/2/1397 ،  جلسه شورای اداری اداره کل ثبت احوال استان تهران با حضور مدیر کل معاونین و روسای ستادی،مدیران مناطق پنجگانه تهران و روسای شهرستان ها در سالن اجتماعت شهید بهشت زهرا(س) برگزار شد.

        مقصودی فر در این جلسه از تمام عوامل و دست اندرکاران در امر خدمت رسانی به  مردم تقدیر و تشکر کرده وعنوان نمود: مدیران و روسای ادارات باید توجه داشته باشند که تکریم ارباب رجوع ، وظیفه کارکنان دولت است ،انجام امور و حوائج قانونی مراجعین به ثبت  احوال و راهنمایی صحیح مراجعین جزو وظایف کارمندان است و روسای ادارات  بایستی بر برخورد صحیح همکاران با مراجعین نظارت داشته باشند.

وی اظهار کرد: ادارات  باید به مصرف بهینه آب و انرژی  توجه بیشتری داشته باشند و همچنین رسیدگی در خصوص وسایل تاسیساتی ادارات در جهت صرفه جویی باید در دستور کار قرار گیرد.

مقصودی فر برشرکت فعال در جلسات شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان برای پوشش بالاتر ثبت وقایع ولادت و فوت و پیگیری مستمر مصوبات جلسات ومطالعه قوانین بخشنامه ها و دستورالعمل ها تاکید کرد.

در ادامه جلسه معاونین اداره کل و روسای ستادی در خصوص مسائل و موارد حوزه خود و انتظارات متقابل سخنانی ایراد نمودند.

سپس مدیران مناطق وروسای ادارات شهرستانی چالش های موجود  و درخواست ادارات را بازگو نمودند.

شایان ذکر است ؛ اعضای شورای اداری نماز جماعت ظهر و عصر را در جوار شهدای دولت و هفتاد دو تن اقامه نموده و نسبت به قبور مطهر این شهیدان و همچنین شهید دکتر مصطفی چمران و شهید حسن طهرانی مقدم پدر موشکی ایران ادای احترام نمودند.

Attached images: 
 

افزودن نظر جديد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی