فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

ثبت وفات اتباع بیگانه

ثبت فوت اتباع بيگانه مقيم ايران

 

قوانين و مقررات مرتبط با خدمت :

مواد 22الي 30قانون ثبت احوال (به طور عام)ماده 22 قانون ثبت احوال (به طور خاص)

-دستورالعمل ثبت وفات اتباع بيگانه در كشور

-بخشنامه شماره4281/1-18/8/73 سازمان ثبت احوال

 

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

1-گزارش فوت خارجیان از سوی نیروی انتظامی محل یا اداره امور اتباع نیروی انتظامی

2-اصل مدارك هويتي و تابعيتي متوفي(پروانه اقامت-گذرنامه و..)

3-مدرك شناسايي معتبر اعلام كننده يا گواهان (شناسنامه -كارت شناسايي ملي)

نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري

آدرس محل مراجعه : ادارات ثبت احوال و نمايندگيها

 

rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1050/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" typeof="foaf:Document">

ثبت وفات اتباع بیگانه

ثبت فوت اتباع بيگانه مقيم ايران

 

قوانين و مقررات مرتبط با خدمت :

مواد 22الي 30قانون ثبت احوال (به طور عام)ماده 22 قانون ثبت احوال (به طور خاص)

-دستورالعمل ثبت وفات اتباع بيگانه در كشور

-بخشنامه شماره4281/1-18/8/73 سازمان ثبت احوال

 

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

1-گزارش فوت خارجیان از سوی نیروی انتظامی محل یا اداره امور اتباع نیروی انتظامی

2-اصل مدارك هويتي و تابعيتي متوفي(پروانه اقامت-گذرنامه و..)

3-مدرك شناسايي معتبر اعلام كننده يا گواهان (شناسنامه -كارت شناسايي ملي)

نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري

آدرس محل مراجعه : ادارات ثبت احوال و نمايندگيها

 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

ثبت وفات اتباع بیگانه

ثبت فوت اتباع بيگانه مقيم ايران

 

قوانين و مقررات مرتبط با خدمت :

مواد 22الي 30قانون ثبت احوال (به طور عام)ماده 22 قانون ثبت احوال (به طور خاص)

-دستورالعمل ثبت وفات اتباع بيگانه در كشور

-بخشنامه شماره4281/1-18/8/73 سازمان ثبت احوال

 

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

1-گزارش فوت خارجیان از سوی نیروی انتظامی محل یا اداره امور اتباع نیروی انتظامی

2-اصل مدارك هويتي و تابعيتي متوفي(پروانه اقامت-گذرنامه و..)

3-مدرك شناسايي معتبر اعلام كننده يا گواهان (شناسنامه -كارت شناسايي ملي)

نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري

آدرس محل مراجعه : ادارات ثبت احوال و نمايندگيها

 

rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1050/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" typeof="foaf:Document">

ثبت وفات اتباع بیگانه

ثبت فوت اتباع بيگانه مقيم ايران

 

قوانين و مقررات مرتبط با خدمت :

مواد 22الي 30قانون ثبت احوال (به طور عام)ماده 22 قانون ثبت احوال (به طور خاص)

-دستورالعمل ثبت وفات اتباع بيگانه در كشور

-بخشنامه شماره4281/1-18/8/73 سازمان ثبت احوال

 

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

1-گزارش فوت خارجیان از سوی نیروی انتظامی محل یا اداره امور اتباع نیروی انتظامی

2-اصل مدارك هويتي و تابعيتي متوفي(پروانه اقامت-گذرنامه و..)

3-مدرك شناسايي معتبر اعلام كننده يا گواهان (شناسنامه -كارت شناسايي ملي)

نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري

آدرس محل مراجعه : ادارات ثبت احوال و نمايندگيها

 

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی ثبت وفات اتباع بیگانه | اداره کل ثبت احوال استان تهران

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

ثبت وفات اتباع بیگانه

ثبت فوت اتباع بيگانه مقيم ايران

 

قوانين و مقررات مرتبط با خدمت :

مواد 22الي 30قانون ثبت احوال (به طور عام)ماده 22 قانون ثبت احوال (به طور خاص)

-دستورالعمل ثبت وفات اتباع بيگانه در كشور

-بخشنامه شماره4281/1-18/8/73 سازمان ثبت احوال

 

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

1-گزارش فوت خارجیان از سوی نیروی انتظامی محل یا اداره امور اتباع نیروی انتظامی

2-اصل مدارك هويتي و تابعيتي متوفي(پروانه اقامت-گذرنامه و..)

3-مدرك شناسايي معتبر اعلام كننده يا گواهان (شناسنامه -كارت شناسايي ملي)

نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري

آدرس محل مراجعه : ادارات ثبت احوال و نمايندگيها

 

rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1050/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" typeof="foaf:Document">

ثبت وفات اتباع بیگانه

ثبت فوت اتباع بيگانه مقيم ايران

 

قوانين و مقررات مرتبط با خدمت :

مواد 22الي 30قانون ثبت احوال (به طور عام)ماده 22 قانون ثبت احوال (به طور خاص)

-دستورالعمل ثبت وفات اتباع بيگانه در كشور

-بخشنامه شماره4281/1-18/8/73 سازمان ثبت احوال

 

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

1-گزارش فوت خارجیان از سوی نیروی انتظامی محل یا اداره امور اتباع نیروی انتظامی

2-اصل مدارك هويتي و تابعيتي متوفي(پروانه اقامت-گذرنامه و..)

3-مدرك شناسايي معتبر اعلام كننده يا گواهان (شناسنامه -كارت شناسايي ملي)

نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري

آدرس محل مراجعه : ادارات ثبت احوال و نمايندگيها

 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

ثبت وفات اتباع بیگانه

ثبت فوت اتباع بيگانه مقيم ايران

 

قوانين و مقررات مرتبط با خدمت :

مواد 22الي 30قانون ثبت احوال (به طور عام)ماده 22 قانون ثبت احوال (به طور خاص)

-دستورالعمل ثبت وفات اتباع بيگانه در كشور

-بخشنامه شماره4281/1-18/8/73 سازمان ثبت احوال

 

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

1-گزارش فوت خارجیان از سوی نیروی انتظامی محل یا اداره امور اتباع نیروی انتظامی

2-اصل مدارك هويتي و تابعيتي متوفي(پروانه اقامت-گذرنامه و..)

3-مدرك شناسايي معتبر اعلام كننده يا گواهان (شناسنامه -كارت شناسايي ملي)

نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري

آدرس محل مراجعه : ادارات ثبت احوال و نمايندگيها

 

rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/1050/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" typeof="foaf:Document">

ثبت وفات اتباع بیگانه

ثبت فوت اتباع بيگانه مقيم ايران

 

قوانين و مقررات مرتبط با خدمت :

مواد 22الي 30قانون ثبت احوال (به طور عام)ماده 22 قانون ثبت احوال (به طور خاص)

-دستورالعمل ثبت وفات اتباع بيگانه در كشور

-بخشنامه شماره4281/1-18/8/73 سازمان ثبت احوال

 

مدارك مورد نياز براي انجام خدمت :

1-گزارش فوت خارجیان از سوی نیروی انتظامی محل یا اداره امور اتباع نیروی انتظامی

2-اصل مدارك هويتي و تابعيتي متوفي(پروانه اقامت-گذرنامه و..)

3-مدرك شناسايي معتبر اعلام كننده يا گواهان (شناسنامه -كارت شناسايي ملي)

نحوه دسترسي به خدمت : مراجعه حضوري

آدرس محل مراجعه : ادارات ثبت احوال و نمايندگيها

 

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی