فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

دستورالعمل اجرایی ماده 45 قانون ثبت احوال

اداره كل ثبت احوال استان

سلام عليكم

.به پيوست دستورالعمل مربوط به ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 1381.3.8 شوراي عالي ثبت‌ احوال جهت اجرا، ارسال مي‌گردد مقتضي است ضمن ابلاغ دستورالعمل مذكور به ادارات تابعه و توجيه و آموزش كاركنان ذيربط وصول آن را نيز به دبيرخانه شوراي‌عالي ثبت احوال اعلام فرمائيد

سيد محمدرضا آيت الهي معاون وزير و رئيس سازمان و رئيس شوراي عالي ثبت احوال

 

الف ـ فاقـدين سنـد سجلي

:به ثبت احوال به هر طريق جهت آنان سند سجلي تنظيم نگرديده است سير مراحل رسيدگي به درخواست فاقدين سند سجلي به شرح زير مي باشد

ـ1) متقاضي با تسليم يك برگ شهادت نامه مصدق  متضمن مشخصات خود و والدين و فاقد شناسنامه بودن و داشتن تابعيت ايراني كه لااقل به امضاء دو شاهد رسيده باشد و دوازده قطعه عكس (4×3) تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه را درخواست مي نمايد

 

ـ1ـ1) امضاء دو نفر از شهود شهادت نامه بايد در شهر ها به گواهي دفتر خانه اسناد رسمي و در بخش ها و روستاها به تائيد مرجع انتظامي يا شوراي اسلامي محل برسد

ـ 2ـ1) در مورد افرادي كه تحت حمايت موسسات عام المنفعه قرار دارند گواهي موسسه مذكور مي‌تواند به جاي شهادت نامه ملاك پذيرش درخواست باشد

3ـ1) عكسها بايد همانند و تمام رخ بوده و با قيافه و سن متقاضي بهنگام مراجعه مطابقت داشته باشد

ـ 2) علاوه بر مدارك مذكور متقاضي بايد جهت اثبات نسب خود حكم نسب يا اقرارنامه رسمي موضوع ماده 1273 قانون مدني را ارائه و يا اينكه بهنگام تكميل برگ درخواست و پرسشنامه (موضوع بند 3) در معيت پدر و مادر و دو نفر گواه نسبت به تكميل اقرار نامه در.ثبت احوال  اقدام نمايد

.ـ1ـ2)در صورت غيبت مادر حضور پدر براي تنظيم اقرار نامه كافي است

.ـ 2ـ2 )چنانچه پدر فوت نموده باشد ارائه دادنامه حصر وراثت و يا حكم نسب الزامي است

ـ 3ـ2) در هر يك از حالات فوق چنانچه متقاضي خواستار قيد مشخصات كامل مادر نباشد لازم است در رابطه با پدر مدرك اثبات نسب ارائه گردد و در اين صورت در سند تنظيمي شناسنامه صادره نام كوچك مادر قيد خواهد شد

ـ 3) برگ درخواست صدور شناسنامه ويژه افراد فاقد سند سجلي 18 سال به بالا  و پرسشنامه 8 صفحه اي بايد با دقت و توسط مامور ثبت احوال و يا در حضور و با نظارت وي در سه نسخه تكميل و به امضاي متقاضي و مامور برسد

ـ 1ـ3)در مورد درخواست اشخاصي كه به موجب حكم دادگاه قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام رشيد شناخته شده اند برابر همين دستورالعمل اقدام و از نمونه‌هاي فوق استفاه خواهد شد

ـ4) در صورت ارائه شناسنامه والدين و برادران و خواهران پس از تائيد اصالت و احراز تعلق آنها تصوير شناسنامه‌هاي ارائه شده و يا .رونوشت اسناد آنان ضميمه برگ درخواست مي‌گردد و اصل شناسنامه ها مسترد مي‌شود

ـ 5)نماينده يا مامور ثبت احوال پس از تكميل پرونده و بررسي صحت و سقم اظهارات تقاضا كننده پرونده امر را به اداره ثبت‌ احوال متبوع خود تحويل و رسيد دريافت خواهد داشت . 

ـ6) اداره ثبت احوال موظف است متقاضي را براي تعيين سن به پزشكي قانوني و در صورت داير نبودن پزشكي قانوني به پزشك معتمد

ـ1ـ6) در مورد افراد ذكوري كه ظاهراً در سنين مشموليت هستند براي تعيين سن طبق ماده 10 آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي عمل مي‌شود

ـ7) پس از تعيين سن ، رئيس اداره ثبت احوال مكلف است پرونده دريافتي را دقيقاً بررسي و در صورت تكميل بودن به بايگاني اسناد سجلي ارجاع نمايد .

ـ8) بايگاني اسناد سجلي با مراجعه به اسناد سجلي والدين ، برادران ، خواهران و ترادف آنها و با استفاده از اطلاعات پايگاه محلي واستعلام از پايگاه موضوع بند 20 اين دستور العمل نتيجه را در نمونه مربوط درج مي نمايند .

ـ1ـ 8) چنانچه محل تولد و يا محل صدور شناسنامه والدين ، برادران و خواهران متقاضي شهرستان ديگري باشد با استعلام از ادارات ذيربط  و از طريق اطلاعات پايگاه محلي و يا پايگاه مركزي بررسي لازم صورت گرفته ، نتيجه در نمونه مربوط درج خواهد شد. 

ـ9) بمنظور بررسي دقيق هويت فرد فاقد شناسنامه و تعيين اثار انگشتان ، متقاضي طي  به دايره تشخيص هويت معرفيمي شود تا ضمن اعلام نتيجه انگشت نگاري ، در صورت وجود سابقه ، مشخصات سجلي مندرج در كارت انگشت نگاري را به اداره.درخواست كننده منعكس و در صورت عدم وجود سابقه نيز مراتب را اعلام نمايند

ـ1ـ9) پس از وصول پاسخ از اداره تشخيص هويت رئيس اداره موضوع را جهت اعلام نظر به پايگاه اطلاعات مردودين تابعيت موضوع بند 20 اين دستور العمل منعكس مي‌نمايد. 

ـ10) در صورت اعلام پايگاه اطلاعات مردودين مبني بر عدم وجود سابقه و اعلام بايگاني اسناد سجلي دائر بر عدم وجود سند بنام متقاضي رئيس اداره    ثبت احوال جهت احراز هويت يك نسخه از پرسشنامه‌هاي تكميل شده  را بنام مرجع انتظامي محل و.يك نسخه به اداره اطلاعات محل ارسال مي‌نمايد

.ـ1ـ10) در صورتيكه حداكثر ظرف 3 ماه پاسخ اداره اطلاعات محل دريافت نگرديد پرونده جهت رسيدگي به شوراي تامين محل ارجاع خواهد شد

ـ11) چنانچه محل تولد و سكونت متقاضي فاقد شناسنامه دو شهرستان متفاوت بوده و يا فرد مورد نظر در طول زندگي خود در چندين شهرستان سكني گزيده باشد ، مراتب از طريق نيروي انتظامي محل جهت بررسي هويت به مراجع انتظامي محل تولد و محل يا محلهاي سکونت اعلام شده توسط متقاضي كه بيش از 2 سال در آن محل سكونت داشته است منعكس و نتيجه نهائي به اداره ثبت احوال مربوط اعلام مي‌شود

ـ12) ثبت احوال حتي‌المقدور ترتيبي اتخاذ خواهد كرد كه جهت احراز هويت افراد توسط نيروي انتظامي منحصراً از مأمورين كادر ثابت استفاده گردد

ـ13) پس از وصول پاسخ مراجع مذكور ، رئيس اداره ثبت احوال مدارك ارائه شده و پاسخ‌هاي رسيده را از حيث ترديد يا عدم ترديد در هویت وتابعيت دقيقاً بررسي مي نمايد چنانچه هويت و تابعيت متقاضي مورد ترديد واقع گرديد پرونده را برابر جهت بررسی و احراز تابعيت به شوراي تامين ارسال مي‌دارد.

ـ14)چنانچه با بررسي نظرات اعلامي و مدارك ارائه شده هويت و تابعيت تقاضا كننده مورد ترديد نبود پرونده همراه با نظريه صريح مسئول اداره ثبت احوال شهرستان به اداره كل ثبت احوال استان ارسال مي شود . 

ـ15) رسيدگي به پرونده هاي موضوع بند 14 با هيات سه نفره مركب از مدير كل ، معاون حقوقي و سجلي و مسئول حراست استان خواهد بود تا با بررسي دقيق مدارك و مستندات و تنظيم صورتجلسه  نسبت به صدور مجوز تنظيم سند سجلي و صدورشناسنامه يا ارجاع پرونده جهت احراز تابعيت به شوراي تامين شهرستان اعلام نظر نمايند. 

ـ16) اداراتي كه محل استقرارشان در مركز بخش مي‌باشد ، موضوع را از طريق ثبت احوال شهرستان متبوع به شوراي تامين شهرستاناعلام خواهند نمود

ـ17) شوراي تامين شهرستان در جلسه اي با حضور رئيس اداره ثبت احوال پرونده ارجاعي را مورد بررسي قرار مي‌دهد و در خصوص تابعيت متقاضي مطابق  اعلام نظر مي‌نمايد . در صورتيكه مدارك ارائه شده كافي براي اخذ تصميم شوراي تامين نباشد،شورا مي‌تواند مراتب را با قيد موارد نقص جهت بررسي مجدد به اداره ثبت احوال اعلام نمايد. 

.ـ18) پس از ابلاغ تصميم هيات سه نفره يا شوراي تامين شهرستان  مبني بر احراز تابعيت ايراني به طريق زير عمل مي‌شود

ـ1ـ 18) رئيس اداره ثبت احوال پس از حصول اطمينان از تكميل بودن پرونده آن براي تعيين نام خانوادگي مورد تقاضا و اقدامات قانوني راجع به تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه به مسئول ذيربط ارجاع مي‌نمايد

.ـ2ـ 18) مسئول تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه اقدام و يك برگ رونوشت سند سجلي تنظيمي را ضميمه پرونده مي‌نمايد

ـ3ـ18) در خصوص اشخاصي كه بنا به اعلام اداره تابعيت وزارت امور خارجه داراي تابعيت مضاعف تشخيص داده شوند مراتب دراسناد تنظيمي و متعاقباً در شناسنامه آنان قيد خواهد شد

ـ4ـ 18) رئيس اداره ثبت احوال مكلف است مشخصات سند سجلي و شناسنامه صادره را به اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي و درمورد مشمولين وظيفه به اداره وظيفه عمومي محل اعلام و سپس دستور بايگاني پرونده را صادر نمايد

ـ5ـ 18) در مورد اشخاصي كه از نظر شوراي تامين تبعه خارجي شناخته خواهند شد مراتب جهت اقدامات قانوني مطابق به نيروي انتظامي و وزارت امور خارجه اعلام خواهد شد

ـ19) در صورتيكه تابعيت ايراني متقاضي مورد تائيد هيات سه نفره يا شوراي تامين شهرستان واقع گردد و مدارك يا قرائني بر دارا بودن تابعيت خارجي نيز وجود داشته باشد مراتب جهت اقدامات قانوني (موضوع ماده 989 قانون مدني ) به وزارت امور خارجه اعلام مي‌گردد در صورت عدم پاسخ وزارت امور خارجه طي مدت 2 ماه شناسنامه صادر و تحويل خواهد شد. 

ـ20) به منظور جلوگيري از تشكيل پرونده‌هاي متعدد جهت اشخاصي كه تابعيت آنان از طرف شوراهاي تامين رد گرديده ، پايگاه اطلاعات مردودين تابعيت در مركز سازمان ثبت احوال تشكيل مي‌گردد ادارات ثبت احوال موظفند مطابق  مشخصات افراد مذكوررا با ذكر شماره آثار انگشت نگاري آنان به پايگاه ارسال دارند

.ب ـ افرادي كه تابعيت آنان مشكوك است

افرادي كه تابعيت آنان مشكوك است در اين دستورالعمل به اختصار « افراد مشكوك » ناميده مي‌شوند و به اشخاصي اطلاق مي‌شود كه داراي اسناد سجلي و شناسنامه بوده ليكن هويت و تابعيت ايراني آنان بنا به دلائلي مورد ترديد واقع گردد ، خواه اسامي آنان در ليست اسامي افراد مشكوك ثبت گرديده و يا ثبت نشده باشد

سير مراحل بررسي پرونده افراد مشكوك بشرح ذيل مي باشد:

ـ1) مامورين ثبت احوال در صورت دريافت گزارش و يا مواجه شدن با شناسنامه اي كه هويت و تابعيت صاحب آن بنا به قرائن و دلايل

منطقي مورد ترديد واقع شده مكلفند از تسليم شناسنامه به صاحبش خودداري و آنرا با گزارشي به رئيس اداره متبوع تسليم نمايند . رئيس

اداره جهت بررسي و رفع ترديد پيرامون هويت ، نظر مراجع انتظامي و اطلاعات محل صدور ، تولد و محل يا محلهاي سكونت (بيش از دو سال)

 را اخذ و سپس پرونده را جهت اعلام نظر در مورد تابعيت به شوراي تامين محل صدور ارسال مي‌دارد. 

ـ ادارات ثبت احوال بايد پرونده‌‌هاي آن دسته از فاقدين شناسنامه بالاي 18 سال مدعي تابعيت ايران را كه پدر و مادر آنها فاقد مستندات سجلي بوده و يا مدارك و شواهد معتبر دال بر اقامت آنها در خارج از كشور وجود داشته باشد قبل از طرح در شوراي تأمين از طريق اداره كل ثبت احوال امور خارجه به اداره تابعيت و امور پناهندگان وزارت امور خارجه ارسال و نظر آن مرجع را نيز در خصوص تابعيت اينگونه افراد اخذ نمايند . بديهي است شوراي تأمين پس از بررسي پرونده و لحاظ نمودن كليه جوانب امر تصميم نهائي را در خصوص تابعيت صاحب پرونده اتخاذ خواهد نمود.

ـ2) در صورت اثبات تابعيت ايراني فرد مشكوك توسط شوراي تامين شهرستان  و در اجراي ماده 45 قانون ثبت احوال نتيجه بررسي فقط در سند سجلي قيد و شناسنامه وي مسترد مي‌گردد

ـ3)در صورت اثبات تابعيت ايراني افرادي كه اسامي آنان قبلاً در ليست افراد مشكوك ثبت گرديده است مراتب جهت حذف اسامي آنان ازليستهاي مذكور به اداره كل امور سجلي و پژوهش اعلام خواهد شد.

ـ4) هرگاه هويت و تابعيت ايراني فرد مشكوك مورد تائيد قرار نگرفت راي شوراي تامين جهت ابطال سند سجلي و شناسنامه بوسيله هيات حل اختلاف به اداره ثبت احوال مربوط ارسال ميگردد و سپس گزارش مشروح و مستدل همراه با نظريه شوراي تامين شهرستان و پرونده و مدارك بدست آمده جهت تعقيب قانوني به حوزه قضائي محل فرستاده مي‌شود

ج ـ امــور متفرقه

(ـ1) در خصوص افرادي كه پرونده آنها حسب مورد در كميسيون 3 نفره يا شوراي تامين مطرح (اعم از فاقدين و افرادي كه تابعيت آنهامشكوك است

.و راي بر ايراني بودن آنان صادر مي‌گردد به شرح ذيل اقدام خواهد گرديد

الف ـ در رابطه با فرزندان صغير افراد كه تابعيت آنها مشكوك است به تبعيت از پدر خدمات سجلي ارائه خواهد شد و در خصوص فرزندان كبير پس از تشكيل پرونده و رسيدگي توسط كميسيون 3 نفره در صورت موافقت ضمن اعاده پرونده مجوز تنظيم سند سجلي وصدور شناسنامه را صادر و چنانچه تابعيت مورد ترديد واقع گردد پرونده را به شوراي تأمين ارسال خواهند نمود

ـ2) در رابطه با تعيين تكليف اسناد سجلي فرزندان (اعم از صغير و كبير) افرادي كه تابعيت ايراني آنها توسط شوراي تأمين رد مي‌شود به منظور احراز شمول بند 4 ماده 976 قانون مدني نسبت به آنها مراتب به وزارت امور خارجه (اداره تابعيت و امور پناهندگان) منعكس وچنانچه پاسخ واصله حاكي از ايراني بودن فرزندان باشد نسبت به حذف مشخصات پدر (با طرح موضوع در هيأت حل اختلاف) از اسناد فرزندان و صدور شناسنامه با مشخصات مادر اقدام و در غير اين صورت اسناد مربوطه بموجب تصميم هيأت حل اختلاف و مستند به رأي شوراي تأمين و نظريه اداره تابعيت و امور پناهندگان ابطال خواهد شد

ـ3) شوراي تامين شهرستانها ، مراجع انتظامي ، ادارات ثبت احوال و ساير ارگانها كه به نحوي از انحاء دراجرايايندستورالعمل دخالتدارندهمكاري‌هاي لازم در اين زمينه را معمول خواهند داشت

.ـ4) نمونه فرم‌هاي اين دستور العمل پيوست است

ـ5) اين دستورالعمل در جلسه مورخ 8/3/81 شوراي عالي ثبت احوال و به اتفاق آراء تمام اعضاء مورد تصويب واقع و با ابلاغ آن كليه دستور العملها ، بخشنامه ها و اطلاعيه هاي صادره قبلي در اين رابطه ملغي و بلااثر اعلام مي‌گردد

ماده 1273 ـ اقرار به نسب در صورتي صحيح است كه اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسي كه به نسب او اقرار شده تصديق كند مگر در مورد صغيري كه اقرار بر فرزندي او شده بشرط آنكه منازعي در بين نباشد

ماده 10 ـ در مورد كسانيكه ظاهراً در سنين مشموليت قرار دارند و بعنوان عدم دريافت شناسنامه تقاضاي صدور شناسنامه مي نمايند اداره ثبت احوال محل ، اين قبيل افراد را جهت معاينه در شوراي پزشكي به حوزه وظيفه عمومي محل معرفي و سپس

برابر نظر شورا نسبت به صدور شناسنامه براي آنان اقدام خواهند نمود و حوزه وظيفه عمومي محل بشرح ماده 9 در مورد آنها طبق شناسنامه صادره اقدام نمايد

ماده 989 قانون مدني : هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد تبعيت خارجي او كان لم يكن بوده و تبعه ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال كليه اموال غير منقول او با نظارت مدعي العموم محل بفروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش قيمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هرگونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود

.تبصره ـ هيأت وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را برسميت بشناسد

( به اينگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد . ( الحاقي بموجب قانون 11/11/1337

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی