فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

نیروی انسانی

آمار پست های سازمانی
  فراوانی درصد
پست مصوب 612 100.00
پستهای دارای تصدی 400 65.36
پستهای بلاتصدی 212 34.64
آمار شاغلین براساس جنسیت
جنسیت فراوانی درصد ملاحظات
زن 127 31.75 به عبارتی 32 درصد از کارکنان زن و 68 درصد از کارکنان مرد هستند.
مرد 273 68.25
جمع 400 100.00
آمار شاغلین براساس نوع استخدام
نوع استخدام فراوانی درصد ملاحظات
رسمی 238 59.5 به عبارتی 60درصد از کارکنان رسمی
و 40 درصد از کارکنان پیمانی هستند.
پیمانی 162 40.5
جمع 400 100.00
آمار شاغلین براساس سنوات خدمت
  فراوانی درصد ملاحظات
0-7 سال 144 36 به عبارتی 36 درصد کارکنان در دهه اول سنوات خدمتی، 37 درصد کارکنان در دهه دوم و 27 درصد کارکنان در دهه سوم سنوات خدمتی هستند.
7-20 سال 146 36.5
20-25 سال 87 21.75
25-30 سال 12 3
بالای 30 سال 11 2.75
جمع 400 100.00
آمار شاغلین براساس تحصیلات
  فراوانی درصد ملاحظات
زیردیپلم 26 6.5 به عبارتی 34 درصد کارکنان زیردیپلم و دیپلم و 66 درصد کارکنان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند.
دیپلم 111 27.75
فوق دیپلم 45 11.25
لیسانس 213 53.25
فوق لیسانس و بالاتر 5 1.25
مجموع 400 100.00
 
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی