فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

نیروی انسانی

آمار پست های سازمانی
  فراوانی درصد
پست مصوب 575 100.00
پستهای دارای تصدی 291 50.06
پستهای بلاتصدی 284 49.39
آمار شاغلین براساس جنسیت
جنسیت فراوانی درصد ملاحظات
زن 130 42.2 به عبارتی 42 درصد از کارکنان زن و 58 درصد از کارکنان مرد هستند.
مرد 178 57.79
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس نوع استخدام
نوع استخدام فراوانی درصد ملاحظات
رسمی 281 91.23 به عبارتی 91 درصد از کارکنان رسمی
و 9 درصد از کارکنان پیمانی هستند.
پیمانی 27 8.76
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس سنوات خدمت
  فراوانی درصد ملاحظات
0-5 سال 18 5.84 به عبارتی 36 درصد کارکنان در دهه اول سنوات خدمتی، 37 درصد کارکنان در دهه دوم و 27 درصد کارکنان در دهه سوم سنوات خدمتی هستند.
5-20 سال 164 53.27
20-25 سال 22 7.14
25-30 سال 83 26.94
 30 سال وبالاتر 21 6.81
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس تحصیلات
  فراوانی درصد ملاحظات
زیردیپلم 8 2.59 به عبارتی 19.79 درصد کارکنان زیردیپلم و دیپلم و 80.21 درصد کارکنان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند.
دیپلم 53 17.2
فوق دیپلم 26 8.44
لیسانس 177 57.46
فوق لیسانس و بالاتر 44 14.28
مجموع 400 100.00
rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/52/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C" typeof="foaf:Document">

نیروی انسانی

آمار پست های سازمانی
  فراوانی درصد
پست مصوب 575 100.00
پستهای دارای تصدی 291 50.06
پستهای بلاتصدی 284 49.39
آمار شاغلین براساس جنسیت
جنسیت فراوانی درصد ملاحظات
زن 130 42.2 به عبارتی 42 درصد از کارکنان زن و 58 درصد از کارکنان مرد هستند.
مرد 178 57.79
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس نوع استخدام
نوع استخدام فراوانی درصد ملاحظات
رسمی 281 91.23 به عبارتی 91 درصد از کارکنان رسمی
و 9 درصد از کارکنان پیمانی هستند.
پیمانی 27 8.76
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس سنوات خدمت
  فراوانی درصد ملاحظات
0-5 سال 18 5.84 به عبارتی 36 درصد کارکنان در دهه اول سنوات خدمتی، 37 درصد کارکنان در دهه دوم و 27 درصد کارکنان در دهه سوم سنوات خدمتی هستند.
5-20 سال 164 53.27
20-25 سال 22 7.14
25-30 سال 83 26.94
 30 سال وبالاتر 21 6.81
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس تحصیلات
  فراوانی درصد ملاحظات
زیردیپلم 8 2.59 به عبارتی 19.79 درصد کارکنان زیردیپلم و دیپلم و 80.21 درصد کارکنان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند.
دیپلم 53 17.2
فوق دیپلم 26 8.44
لیسانس 177 57.46
فوق لیسانس و بالاتر 44 14.28
مجموع 400 100.00
 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

نیروی انسانی

آمار پست های سازمانی
  فراوانی درصد
پست مصوب 575 100.00
پستهای دارای تصدی 291 50.06
پستهای بلاتصدی 284 49.39
آمار شاغلین براساس جنسیت
جنسیت فراوانی درصد ملاحظات
زن 130 42.2 به عبارتی 42 درصد از کارکنان زن و 58 درصد از کارکنان مرد هستند.
مرد 178 57.79
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس نوع استخدام
نوع استخدام فراوانی درصد ملاحظات
رسمی 281 91.23 به عبارتی 91 درصد از کارکنان رسمی
و 9 درصد از کارکنان پیمانی هستند.
پیمانی 27 8.76
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس سنوات خدمت
  فراوانی درصد ملاحظات
0-5 سال 18 5.84 به عبارتی 36 درصد کارکنان در دهه اول سنوات خدمتی، 37 درصد کارکنان در دهه دوم و 27 درصد کارکنان در دهه سوم سنوات خدمتی هستند.
5-20 سال 164 53.27
20-25 سال 22 7.14
25-30 سال 83 26.94
 30 سال وبالاتر 21 6.81
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس تحصیلات
  فراوانی درصد ملاحظات
زیردیپلم 8 2.59 به عبارتی 19.79 درصد کارکنان زیردیپلم و دیپلم و 80.21 درصد کارکنان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند.
دیپلم 53 17.2
فوق دیپلم 26 8.44
لیسانس 177 57.46
فوق لیسانس و بالاتر 44 14.28
مجموع 400 100.00
rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/52/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C" typeof="foaf:Document">

نیروی انسانی

آمار پست های سازمانی
  فراوانی درصد
پست مصوب 575 100.00
پستهای دارای تصدی 291 50.06
پستهای بلاتصدی 284 49.39
آمار شاغلین براساس جنسیت
جنسیت فراوانی درصد ملاحظات
زن 130 42.2 به عبارتی 42 درصد از کارکنان زن و 58 درصد از کارکنان مرد هستند.
مرد 178 57.79
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس نوع استخدام
نوع استخدام فراوانی درصد ملاحظات
رسمی 281 91.23 به عبارتی 91 درصد از کارکنان رسمی
و 9 درصد از کارکنان پیمانی هستند.
پیمانی 27 8.76
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس سنوات خدمت
  فراوانی درصد ملاحظات
0-5 سال 18 5.84 به عبارتی 36 درصد کارکنان در دهه اول سنوات خدمتی، 37 درصد کارکنان در دهه دوم و 27 درصد کارکنان در دهه سوم سنوات خدمتی هستند.
5-20 سال 164 53.27
20-25 سال 22 7.14
25-30 سال 83 26.94
 30 سال وبالاتر 21 6.81
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس تحصیلات
  فراوانی درصد ملاحظات
زیردیپلم 8 2.59 به عبارتی 19.79 درصد کارکنان زیردیپلم و دیپلم و 80.21 درصد کارکنان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند.
دیپلم 53 17.2
فوق دیپلم 26 8.44
لیسانس 177 57.46
فوق لیسانس و بالاتر 44 14.28
مجموع 400 100.00
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی نیروی انسانی | اداره کل ثبت احوال استان تهران

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

نیروی انسانی

آمار پست های سازمانی
  فراوانی درصد
پست مصوب 575 100.00
پستهای دارای تصدی 291 50.06
پستهای بلاتصدی 284 49.39
آمار شاغلین براساس جنسیت
جنسیت فراوانی درصد ملاحظات
زن 130 42.2 به عبارتی 42 درصد از کارکنان زن و 58 درصد از کارکنان مرد هستند.
مرد 178 57.79
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس نوع استخدام
نوع استخدام فراوانی درصد ملاحظات
رسمی 281 91.23 به عبارتی 91 درصد از کارکنان رسمی
و 9 درصد از کارکنان پیمانی هستند.
پیمانی 27 8.76
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس سنوات خدمت
  فراوانی درصد ملاحظات
0-5 سال 18 5.84 به عبارتی 36 درصد کارکنان در دهه اول سنوات خدمتی، 37 درصد کارکنان در دهه دوم و 27 درصد کارکنان در دهه سوم سنوات خدمتی هستند.
5-20 سال 164 53.27
20-25 سال 22 7.14
25-30 سال 83 26.94
 30 سال وبالاتر 21 6.81
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس تحصیلات
  فراوانی درصد ملاحظات
زیردیپلم 8 2.59 به عبارتی 19.79 درصد کارکنان زیردیپلم و دیپلم و 80.21 درصد کارکنان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند.
دیپلم 53 17.2
فوق دیپلم 26 8.44
لیسانس 177 57.46
فوق لیسانس و بالاتر 44 14.28
مجموع 400 100.00
rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/52/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C" typeof="foaf:Document">

نیروی انسانی

آمار پست های سازمانی
  فراوانی درصد
پست مصوب 575 100.00
پستهای دارای تصدی 291 50.06
پستهای بلاتصدی 284 49.39
آمار شاغلین براساس جنسیت
جنسیت فراوانی درصد ملاحظات
زن 130 42.2 به عبارتی 42 درصد از کارکنان زن و 58 درصد از کارکنان مرد هستند.
مرد 178 57.79
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس نوع استخدام
نوع استخدام فراوانی درصد ملاحظات
رسمی 281 91.23 به عبارتی 91 درصد از کارکنان رسمی
و 9 درصد از کارکنان پیمانی هستند.
پیمانی 27 8.76
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس سنوات خدمت
  فراوانی درصد ملاحظات
0-5 سال 18 5.84 به عبارتی 36 درصد کارکنان در دهه اول سنوات خدمتی، 37 درصد کارکنان در دهه دوم و 27 درصد کارکنان در دهه سوم سنوات خدمتی هستند.
5-20 سال 164 53.27
20-25 سال 22 7.14
25-30 سال 83 26.94
 30 سال وبالاتر 21 6.81
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس تحصیلات
  فراوانی درصد ملاحظات
زیردیپلم 8 2.59 به عبارتی 19.79 درصد کارکنان زیردیپلم و دیپلم و 80.21 درصد کارکنان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند.
دیپلم 53 17.2
فوق دیپلم 26 8.44
لیسانس 177 57.46
فوق لیسانس و بالاتر 44 14.28
مجموع 400 100.00
 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

نیروی انسانی

آمار پست های سازمانی
  فراوانی درصد
پست مصوب 575 100.00
پستهای دارای تصدی 291 50.06
پستهای بلاتصدی 284 49.39
آمار شاغلین براساس جنسیت
جنسیت فراوانی درصد ملاحظات
زن 130 42.2 به عبارتی 42 درصد از کارکنان زن و 58 درصد از کارکنان مرد هستند.
مرد 178 57.79
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس نوع استخدام
نوع استخدام فراوانی درصد ملاحظات
رسمی 281 91.23 به عبارتی 91 درصد از کارکنان رسمی
و 9 درصد از کارکنان پیمانی هستند.
پیمانی 27 8.76
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس سنوات خدمت
  فراوانی درصد ملاحظات
0-5 سال 18 5.84 به عبارتی 36 درصد کارکنان در دهه اول سنوات خدمتی، 37 درصد کارکنان در دهه دوم و 27 درصد کارکنان در دهه سوم سنوات خدمتی هستند.
5-20 سال 164 53.27
20-25 سال 22 7.14
25-30 سال 83 26.94
 30 سال وبالاتر 21 6.81
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس تحصیلات
  فراوانی درصد ملاحظات
زیردیپلم 8 2.59 به عبارتی 19.79 درصد کارکنان زیردیپلم و دیپلم و 80.21 درصد کارکنان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند.
دیپلم 53 17.2
فوق دیپلم 26 8.44
لیسانس 177 57.46
فوق لیسانس و بالاتر 44 14.28
مجموع 400 100.00
rfix" about="/fa/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/52/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C" typeof="foaf:Document">

نیروی انسانی

آمار پست های سازمانی
  فراوانی درصد
پست مصوب 575 100.00
پستهای دارای تصدی 291 50.06
پستهای بلاتصدی 284 49.39
آمار شاغلین براساس جنسیت
جنسیت فراوانی درصد ملاحظات
زن 130 42.2 به عبارتی 42 درصد از کارکنان زن و 58 درصد از کارکنان مرد هستند.
مرد 178 57.79
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس نوع استخدام
نوع استخدام فراوانی درصد ملاحظات
رسمی 281 91.23 به عبارتی 91 درصد از کارکنان رسمی
و 9 درصد از کارکنان پیمانی هستند.
پیمانی 27 8.76
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس سنوات خدمت
  فراوانی درصد ملاحظات
0-5 سال 18 5.84 به عبارتی 36 درصد کارکنان در دهه اول سنوات خدمتی، 37 درصد کارکنان در دهه دوم و 27 درصد کارکنان در دهه سوم سنوات خدمتی هستند.
5-20 سال 164 53.27
20-25 سال 22 7.14
25-30 سال 83 26.94
 30 سال وبالاتر 21 6.81
جمع 308 100.00
آمار شاغلین براساس تحصیلات
  فراوانی درصد ملاحظات
زیردیپلم 8 2.59 به عبارتی 19.79 درصد کارکنان زیردیپلم و دیپلم و 80.21 درصد کارکنان دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند.
دیپلم 53 17.2
فوق دیپلم 26 8.44
لیسانس 177 57.46
فوق لیسانس و بالاتر 44 14.28
مجموع 400 100.00
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی