فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

اداره ثبت احوال پیشوا

رئیــــــــس اداره : عادل حیدری
شـــــماره تماس : 36725690
شـــــماره تماس : 36725690
شـــــماره فکس : 36725690
پست الکترونیک :pishva@sabteahvale-tehran.ir

آدرس محـــــــل : بلوار راه آهن - میدان شهدا - خیابان 22 بهمن - خیابان شهید الیکاهی

 

نقشه: 
 
 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی