فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

کمیسیون تشخیص سن

نحوة رسيدگي به درخواست تغيير تاريخ تولد اشخاص

ـ1) تشخيص اختلاف سن اشخاصي كه سن واقعي آنان با تاريخ تولد مندرج در اسناد سجلي بيش از 5 سال باشد با كميسيون 5 نفره

.تشخيص سن محل صدور شناسنامة صاحب سند خواهد بود

ـ2) رسيدگي به درخواست اشخاصي كه اسناد سجلي آنان در خارج از كشور تنظيم شده است با كميسيون مستقر در تهران خواهد

..بود در اين مورد مدير يا رئيس ثبت احوال امور خارجه در جلسه شركت خواهد نمود

.ـ3) محل استقرار كميسيون در واحدهاي اجرائي ثبت احوال سراسر كشور مي باشد

ـ4)مسئول دبيرخانة كميسيون از بين كارمندان مطلع ادارة ثبت احوال به انتخاب رئيس ادارة ثبت احوال تعيين مي گردد

ـ5) شروع به رسيدگي به كميسيون با تسليم درخواست كتبي صاحب سند يا ولي قانوني او خواهد بود درخواست كننده بايد

درخواست خود را در برگ مخصوص (فرم شمارة يك) نوشته و به همراه تصوير شناسنامه و يك قطعه عكس جديد به دبيرخانة

.كميسيون تسليم نمايد

ـ6)دبيرخانة كميسيون درخواست و مدارك پيوست آن را اخذ و در صورت تكميل بودن در دفتر مخصوص ثبت  و

رسيد آن را به متقاضي تسليم خواهد نمود.

ـ7) مسئول دبيرخانه پس از تشكيل پرونده و اخذ رونوشت يا تصوير سند سجلي پرونده امر را تسليم رئيس ادارة ثبت احوال

 

.مي نمايد تا به نظر رئيس كميسيون برسد

ـ8) پس از تعيين وقت توسط رئيس كميسيون دبيرخانه وقت رسيدگي را طبق فرم شمارة 4 به اطلاع ساير اعضاء كميسيون

.خواهد رساند

ـ9) ابلاغ وقت به خواهان در محل دبيرخانه كميسيون توسط مسئول دبيرخانه و در خارج از محل دبيرخانه توسط مأمورين ابلاغ

.(طبق قانون آئين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد 

ـ10درخواست كننده مكلف است در وقت تعيين شده با دردست داشتن شناسنامه (شناسنامة افراد 15 سال تمام بايد ملصق

به عكس باشد) در كميسيون حاضر شود و چنانچه حاضر نشود و درصورتي كه پرونده معد براي اظهار نظر باشد كميسيون تصميم

.لازم را اتخاذ خواهد نمود و درغير اينصورت درخواست وي رد مي شود. لكن خواهان مي تواند درخواست مجدد به كميسيون تسليم نمايد

ـ11) تاريخ رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصلة بين ابلاغ و روز جلسه كمتر از 5 روز نباشد مدت مسافت هم طبق مقررات آئين

.دادرسي مدني به موعد مقرر اضافه مي گردد

ـ12) در صورتي كه تشكيل جلسه در موعد تعيين شده به هر عنوان مقدور نباشد پس از تجديد وقت مراتب به اطلاع درخواست كننده

.خواهد رسيد

ـ13) كميسيون در وقت رسيدگي پس از مطالعة پرونده و ملاحظة اوراق و اسناد مربوطه و استماع هارات درخواست كننده و درج آن

.در صورتجلسه (فرم شمارة 6) با اعلام ختم رسيدگي تصميم خود را در سه نسخه اعلام مي نمايد

ـ14) كميسيون مي تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاينه و تعيين سن به پزشك قانوني معرفي نمايد

تبصره ـ چنانچه صاحب سند در سن مشموليت باشد جهت تعيين سن به شوراي پزشكي موضوع تبصرة يك مادة 41 قانون خدمت

.وظيفة عمومي معرفي خواهد شد

ـ15) تصميم كميسيون بايد مستدل و مشروح و صريح باشد

ـ16) حضور كلية اعضاء كميسيون در جلسة رسيدگي الزامي است لكن تصميم به اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود

ـ17) كميسيون پس از امضاء تصميم ، حق تغيير آن را نخواهد داشت تصحيح تصميم از لحاظ املائي و انشائي قبل از اجراء بلامانع

.است. در اين صورت مراتب به امضاء اكثريت خواهد رسيد

ـ18) تصميم كميسيون قابل اعتراض نخواهد بود

ـ19) در صورت عدم موافقت كميسيون با تغيير تاريخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذيرفته نخواهد شد و نسخه اي از تصميم به

..اسناد سجلي مربوطه الصاق خواهد شد

ـ20) نسخة اول تصميم كميسيون با رعايت بند 9 دستورالعمل به درخواست كننده ابلاغ و نسخة دوم به ادارة ثبت احوال محل صدور

.سند سجلي مربوطه ارسال و نسخة سوم در پروندة متشكله ضبط خواهد شد

.ـ21) اجراي تصميم كميسيون در اسناد سجلي محتاج به درخواست كتبي از طرف درخواست كننده خواهد بود

ـ22) هرگاه در حين رسيدگي شناسنامه مورد استفاده درخواست كننده مجعول تشخيص داده شود رسيدگي متوقف و پرونده

.امر جهت تعقيب كيفري به رئيس ادارة ثبت احوال تسليم خواهد شد

rfix" about="/fa/1135/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D9%86" typeof="foaf:Document">

کمیسیون تشخیص سن

نحوة رسيدگي به درخواست تغيير تاريخ تولد اشخاص

ـ1) تشخيص اختلاف سن اشخاصي كه سن واقعي آنان با تاريخ تولد مندرج در اسناد سجلي بيش از 5 سال باشد با كميسيون 5 نفره

.تشخيص سن محل صدور شناسنامة صاحب سند خواهد بود

ـ2) رسيدگي به درخواست اشخاصي كه اسناد سجلي آنان در خارج از كشور تنظيم شده است با كميسيون مستقر در تهران خواهد

..بود در اين مورد مدير يا رئيس ثبت احوال امور خارجه در جلسه شركت خواهد نمود

.ـ3) محل استقرار كميسيون در واحدهاي اجرائي ثبت احوال سراسر كشور مي باشد

ـ4)مسئول دبيرخانة كميسيون از بين كارمندان مطلع ادارة ثبت احوال به انتخاب رئيس ادارة ثبت احوال تعيين مي گردد

ـ5) شروع به رسيدگي به كميسيون با تسليم درخواست كتبي صاحب سند يا ولي قانوني او خواهد بود درخواست كننده بايد

درخواست خود را در برگ مخصوص (فرم شمارة يك) نوشته و به همراه تصوير شناسنامه و يك قطعه عكس جديد به دبيرخانة

.كميسيون تسليم نمايد

ـ6)دبيرخانة كميسيون درخواست و مدارك پيوست آن را اخذ و در صورت تكميل بودن در دفتر مخصوص ثبت  و

رسيد آن را به متقاضي تسليم خواهد نمود.

ـ7) مسئول دبيرخانه پس از تشكيل پرونده و اخذ رونوشت يا تصوير سند سجلي پرونده امر را تسليم رئيس ادارة ثبت احوال

 

.مي نمايد تا به نظر رئيس كميسيون برسد

ـ8) پس از تعيين وقت توسط رئيس كميسيون دبيرخانه وقت رسيدگي را طبق فرم شمارة 4 به اطلاع ساير اعضاء كميسيون

.خواهد رساند

ـ9) ابلاغ وقت به خواهان در محل دبيرخانه كميسيون توسط مسئول دبيرخانه و در خارج از محل دبيرخانه توسط مأمورين ابلاغ

.(طبق قانون آئين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد 

ـ10درخواست كننده مكلف است در وقت تعيين شده با دردست داشتن شناسنامه (شناسنامة افراد 15 سال تمام بايد ملصق

به عكس باشد) در كميسيون حاضر شود و چنانچه حاضر نشود و درصورتي كه پرونده معد براي اظهار نظر باشد كميسيون تصميم

.لازم را اتخاذ خواهد نمود و درغير اينصورت درخواست وي رد مي شود. لكن خواهان مي تواند درخواست مجدد به كميسيون تسليم نمايد

ـ11) تاريخ رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصلة بين ابلاغ و روز جلسه كمتر از 5 روز نباشد مدت مسافت هم طبق مقررات آئين

.دادرسي مدني به موعد مقرر اضافه مي گردد

ـ12) در صورتي كه تشكيل جلسه در موعد تعيين شده به هر عنوان مقدور نباشد پس از تجديد وقت مراتب به اطلاع درخواست كننده

.خواهد رسيد

ـ13) كميسيون در وقت رسيدگي پس از مطالعة پرونده و ملاحظة اوراق و اسناد مربوطه و استماع هارات درخواست كننده و درج آن

.در صورتجلسه (فرم شمارة 6) با اعلام ختم رسيدگي تصميم خود را در سه نسخه اعلام مي نمايد

ـ14) كميسيون مي تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاينه و تعيين سن به پزشك قانوني معرفي نمايد

تبصره ـ چنانچه صاحب سند در سن مشموليت باشد جهت تعيين سن به شوراي پزشكي موضوع تبصرة يك مادة 41 قانون خدمت

.وظيفة عمومي معرفي خواهد شد

ـ15) تصميم كميسيون بايد مستدل و مشروح و صريح باشد

ـ16) حضور كلية اعضاء كميسيون در جلسة رسيدگي الزامي است لكن تصميم به اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود

ـ17) كميسيون پس از امضاء تصميم ، حق تغيير آن را نخواهد داشت تصحيح تصميم از لحاظ املائي و انشائي قبل از اجراء بلامانع

.است. در اين صورت مراتب به امضاء اكثريت خواهد رسيد

ـ18) تصميم كميسيون قابل اعتراض نخواهد بود

ـ19) در صورت عدم موافقت كميسيون با تغيير تاريخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذيرفته نخواهد شد و نسخه اي از تصميم به

..اسناد سجلي مربوطه الصاق خواهد شد

ـ20) نسخة اول تصميم كميسيون با رعايت بند 9 دستورالعمل به درخواست كننده ابلاغ و نسخة دوم به ادارة ثبت احوال محل صدور

.سند سجلي مربوطه ارسال و نسخة سوم در پروندة متشكله ضبط خواهد شد

.ـ21) اجراي تصميم كميسيون در اسناد سجلي محتاج به درخواست كتبي از طرف درخواست كننده خواهد بود

ـ22) هرگاه در حين رسيدگي شناسنامه مورد استفاده درخواست كننده مجعول تشخيص داده شود رسيدگي متوقف و پرونده

.امر جهت تعقيب كيفري به رئيس ادارة ثبت احوال تسليم خواهد شد

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

کمیسیون تشخیص سن

نحوة رسيدگي به درخواست تغيير تاريخ تولد اشخاص

ـ1) تشخيص اختلاف سن اشخاصي كه سن واقعي آنان با تاريخ تولد مندرج در اسناد سجلي بيش از 5 سال باشد با كميسيون 5 نفره

.تشخيص سن محل صدور شناسنامة صاحب سند خواهد بود

ـ2) رسيدگي به درخواست اشخاصي كه اسناد سجلي آنان در خارج از كشور تنظيم شده است با كميسيون مستقر در تهران خواهد

..بود در اين مورد مدير يا رئيس ثبت احوال امور خارجه در جلسه شركت خواهد نمود

.ـ3) محل استقرار كميسيون در واحدهاي اجرائي ثبت احوال سراسر كشور مي باشد

ـ4)مسئول دبيرخانة كميسيون از بين كارمندان مطلع ادارة ثبت احوال به انتخاب رئيس ادارة ثبت احوال تعيين مي گردد

ـ5) شروع به رسيدگي به كميسيون با تسليم درخواست كتبي صاحب سند يا ولي قانوني او خواهد بود درخواست كننده بايد

درخواست خود را در برگ مخصوص (فرم شمارة يك) نوشته و به همراه تصوير شناسنامه و يك قطعه عكس جديد به دبيرخانة

.كميسيون تسليم نمايد

ـ6)دبيرخانة كميسيون درخواست و مدارك پيوست آن را اخذ و در صورت تكميل بودن در دفتر مخصوص ثبت  و

رسيد آن را به متقاضي تسليم خواهد نمود.

ـ7) مسئول دبيرخانه پس از تشكيل پرونده و اخذ رونوشت يا تصوير سند سجلي پرونده امر را تسليم رئيس ادارة ثبت احوال

 

.مي نمايد تا به نظر رئيس كميسيون برسد

ـ8) پس از تعيين وقت توسط رئيس كميسيون دبيرخانه وقت رسيدگي را طبق فرم شمارة 4 به اطلاع ساير اعضاء كميسيون

.خواهد رساند

ـ9) ابلاغ وقت به خواهان در محل دبيرخانه كميسيون توسط مسئول دبيرخانه و در خارج از محل دبيرخانه توسط مأمورين ابلاغ

.(طبق قانون آئين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد 

ـ10درخواست كننده مكلف است در وقت تعيين شده با دردست داشتن شناسنامه (شناسنامة افراد 15 سال تمام بايد ملصق

به عكس باشد) در كميسيون حاضر شود و چنانچه حاضر نشود و درصورتي كه پرونده معد براي اظهار نظر باشد كميسيون تصميم

.لازم را اتخاذ خواهد نمود و درغير اينصورت درخواست وي رد مي شود. لكن خواهان مي تواند درخواست مجدد به كميسيون تسليم نمايد

ـ11) تاريخ رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصلة بين ابلاغ و روز جلسه كمتر از 5 روز نباشد مدت مسافت هم طبق مقررات آئين

.دادرسي مدني به موعد مقرر اضافه مي گردد

ـ12) در صورتي كه تشكيل جلسه در موعد تعيين شده به هر عنوان مقدور نباشد پس از تجديد وقت مراتب به اطلاع درخواست كننده

.خواهد رسيد

ـ13) كميسيون در وقت رسيدگي پس از مطالعة پرونده و ملاحظة اوراق و اسناد مربوطه و استماع هارات درخواست كننده و درج آن

.در صورتجلسه (فرم شمارة 6) با اعلام ختم رسيدگي تصميم خود را در سه نسخه اعلام مي نمايد

ـ14) كميسيون مي تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاينه و تعيين سن به پزشك قانوني معرفي نمايد

تبصره ـ چنانچه صاحب سند در سن مشموليت باشد جهت تعيين سن به شوراي پزشكي موضوع تبصرة يك مادة 41 قانون خدمت

.وظيفة عمومي معرفي خواهد شد

ـ15) تصميم كميسيون بايد مستدل و مشروح و صريح باشد

ـ16) حضور كلية اعضاء كميسيون در جلسة رسيدگي الزامي است لكن تصميم به اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود

ـ17) كميسيون پس از امضاء تصميم ، حق تغيير آن را نخواهد داشت تصحيح تصميم از لحاظ املائي و انشائي قبل از اجراء بلامانع

.است. در اين صورت مراتب به امضاء اكثريت خواهد رسيد

ـ18) تصميم كميسيون قابل اعتراض نخواهد بود

ـ19) در صورت عدم موافقت كميسيون با تغيير تاريخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذيرفته نخواهد شد و نسخه اي از تصميم به

..اسناد سجلي مربوطه الصاق خواهد شد

ـ20) نسخة اول تصميم كميسيون با رعايت بند 9 دستورالعمل به درخواست كننده ابلاغ و نسخة دوم به ادارة ثبت احوال محل صدور

.سند سجلي مربوطه ارسال و نسخة سوم در پروندة متشكله ضبط خواهد شد

.ـ21) اجراي تصميم كميسيون در اسناد سجلي محتاج به درخواست كتبي از طرف درخواست كننده خواهد بود

ـ22) هرگاه در حين رسيدگي شناسنامه مورد استفاده درخواست كننده مجعول تشخيص داده شود رسيدگي متوقف و پرونده

.امر جهت تعقيب كيفري به رئيس ادارة ثبت احوال تسليم خواهد شد

rfix" about="/fa/1135/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D9%86" typeof="foaf:Document">

کمیسیون تشخیص سن

نحوة رسيدگي به درخواست تغيير تاريخ تولد اشخاص

ـ1) تشخيص اختلاف سن اشخاصي كه سن واقعي آنان با تاريخ تولد مندرج در اسناد سجلي بيش از 5 سال باشد با كميسيون 5 نفره

.تشخيص سن محل صدور شناسنامة صاحب سند خواهد بود

ـ2) رسيدگي به درخواست اشخاصي كه اسناد سجلي آنان در خارج از كشور تنظيم شده است با كميسيون مستقر در تهران خواهد

..بود در اين مورد مدير يا رئيس ثبت احوال امور خارجه در جلسه شركت خواهد نمود

.ـ3) محل استقرار كميسيون در واحدهاي اجرائي ثبت احوال سراسر كشور مي باشد

ـ4)مسئول دبيرخانة كميسيون از بين كارمندان مطلع ادارة ثبت احوال به انتخاب رئيس ادارة ثبت احوال تعيين مي گردد

ـ5) شروع به رسيدگي به كميسيون با تسليم درخواست كتبي صاحب سند يا ولي قانوني او خواهد بود درخواست كننده بايد

درخواست خود را در برگ مخصوص (فرم شمارة يك) نوشته و به همراه تصوير شناسنامه و يك قطعه عكس جديد به دبيرخانة

.كميسيون تسليم نمايد

ـ6)دبيرخانة كميسيون درخواست و مدارك پيوست آن را اخذ و در صورت تكميل بودن در دفتر مخصوص ثبت  و

رسيد آن را به متقاضي تسليم خواهد نمود.

ـ7) مسئول دبيرخانه پس از تشكيل پرونده و اخذ رونوشت يا تصوير سند سجلي پرونده امر را تسليم رئيس ادارة ثبت احوال

 

.مي نمايد تا به نظر رئيس كميسيون برسد

ـ8) پس از تعيين وقت توسط رئيس كميسيون دبيرخانه وقت رسيدگي را طبق فرم شمارة 4 به اطلاع ساير اعضاء كميسيون

.خواهد رساند

ـ9) ابلاغ وقت به خواهان در محل دبيرخانه كميسيون توسط مسئول دبيرخانه و در خارج از محل دبيرخانه توسط مأمورين ابلاغ

.(طبق قانون آئين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد 

ـ10درخواست كننده مكلف است در وقت تعيين شده با دردست داشتن شناسنامه (شناسنامة افراد 15 سال تمام بايد ملصق

به عكس باشد) در كميسيون حاضر شود و چنانچه حاضر نشود و درصورتي كه پرونده معد براي اظهار نظر باشد كميسيون تصميم

.لازم را اتخاذ خواهد نمود و درغير اينصورت درخواست وي رد مي شود. لكن خواهان مي تواند درخواست مجدد به كميسيون تسليم نمايد

ـ11) تاريخ رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصلة بين ابلاغ و روز جلسه كمتر از 5 روز نباشد مدت مسافت هم طبق مقررات آئين

.دادرسي مدني به موعد مقرر اضافه مي گردد

ـ12) در صورتي كه تشكيل جلسه در موعد تعيين شده به هر عنوان مقدور نباشد پس از تجديد وقت مراتب به اطلاع درخواست كننده

.خواهد رسيد

ـ13) كميسيون در وقت رسيدگي پس از مطالعة پرونده و ملاحظة اوراق و اسناد مربوطه و استماع هارات درخواست كننده و درج آن

.در صورتجلسه (فرم شمارة 6) با اعلام ختم رسيدگي تصميم خود را در سه نسخه اعلام مي نمايد

ـ14) كميسيون مي تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاينه و تعيين سن به پزشك قانوني معرفي نمايد

تبصره ـ چنانچه صاحب سند در سن مشموليت باشد جهت تعيين سن به شوراي پزشكي موضوع تبصرة يك مادة 41 قانون خدمت

.وظيفة عمومي معرفي خواهد شد

ـ15) تصميم كميسيون بايد مستدل و مشروح و صريح باشد

ـ16) حضور كلية اعضاء كميسيون در جلسة رسيدگي الزامي است لكن تصميم به اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود

ـ17) كميسيون پس از امضاء تصميم ، حق تغيير آن را نخواهد داشت تصحيح تصميم از لحاظ املائي و انشائي قبل از اجراء بلامانع

.است. در اين صورت مراتب به امضاء اكثريت خواهد رسيد

ـ18) تصميم كميسيون قابل اعتراض نخواهد بود

ـ19) در صورت عدم موافقت كميسيون با تغيير تاريخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذيرفته نخواهد شد و نسخه اي از تصميم به

..اسناد سجلي مربوطه الصاق خواهد شد

ـ20) نسخة اول تصميم كميسيون با رعايت بند 9 دستورالعمل به درخواست كننده ابلاغ و نسخة دوم به ادارة ثبت احوال محل صدور

.سند سجلي مربوطه ارسال و نسخة سوم در پروندة متشكله ضبط خواهد شد

.ـ21) اجراي تصميم كميسيون در اسناد سجلي محتاج به درخواست كتبي از طرف درخواست كننده خواهد بود

ـ22) هرگاه در حين رسيدگي شناسنامه مورد استفاده درخواست كننده مجعول تشخيص داده شود رسيدگي متوقف و پرونده

.امر جهت تعقيب كيفري به رئيس ادارة ثبت احوال تسليم خواهد شد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی کمیسیون تشخیص سن | اداره کل ثبت احوال استان تهران

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 

کمیسیون تشخیص سن

نحوة رسيدگي به درخواست تغيير تاريخ تولد اشخاص

ـ1) تشخيص اختلاف سن اشخاصي كه سن واقعي آنان با تاريخ تولد مندرج در اسناد سجلي بيش از 5 سال باشد با كميسيون 5 نفره

.تشخيص سن محل صدور شناسنامة صاحب سند خواهد بود

ـ2) رسيدگي به درخواست اشخاصي كه اسناد سجلي آنان در خارج از كشور تنظيم شده است با كميسيون مستقر در تهران خواهد

..بود در اين مورد مدير يا رئيس ثبت احوال امور خارجه در جلسه شركت خواهد نمود

.ـ3) محل استقرار كميسيون در واحدهاي اجرائي ثبت احوال سراسر كشور مي باشد

ـ4)مسئول دبيرخانة كميسيون از بين كارمندان مطلع ادارة ثبت احوال به انتخاب رئيس ادارة ثبت احوال تعيين مي گردد

ـ5) شروع به رسيدگي به كميسيون با تسليم درخواست كتبي صاحب سند يا ولي قانوني او خواهد بود درخواست كننده بايد

درخواست خود را در برگ مخصوص (فرم شمارة يك) نوشته و به همراه تصوير شناسنامه و يك قطعه عكس جديد به دبيرخانة

.كميسيون تسليم نمايد

ـ6)دبيرخانة كميسيون درخواست و مدارك پيوست آن را اخذ و در صورت تكميل بودن در دفتر مخصوص ثبت  و

رسيد آن را به متقاضي تسليم خواهد نمود.

ـ7) مسئول دبيرخانه پس از تشكيل پرونده و اخذ رونوشت يا تصوير سند سجلي پرونده امر را تسليم رئيس ادارة ثبت احوال

 

.مي نمايد تا به نظر رئيس كميسيون برسد

ـ8) پس از تعيين وقت توسط رئيس كميسيون دبيرخانه وقت رسيدگي را طبق فرم شمارة 4 به اطلاع ساير اعضاء كميسيون

.خواهد رساند

ـ9) ابلاغ وقت به خواهان در محل دبيرخانه كميسيون توسط مسئول دبيرخانه و در خارج از محل دبيرخانه توسط مأمورين ابلاغ

.(طبق قانون آئين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد 

ـ10درخواست كننده مكلف است در وقت تعيين شده با دردست داشتن شناسنامه (شناسنامة افراد 15 سال تمام بايد ملصق

به عكس باشد) در كميسيون حاضر شود و چنانچه حاضر نشود و درصورتي كه پرونده معد براي اظهار نظر باشد كميسيون تصميم

.لازم را اتخاذ خواهد نمود و درغير اينصورت درخواست وي رد مي شود. لكن خواهان مي تواند درخواست مجدد به كميسيون تسليم نمايد

ـ11) تاريخ رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصلة بين ابلاغ و روز جلسه كمتر از 5 روز نباشد مدت مسافت هم طبق مقررات آئين

.دادرسي مدني به موعد مقرر اضافه مي گردد

ـ12) در صورتي كه تشكيل جلسه در موعد تعيين شده به هر عنوان مقدور نباشد پس از تجديد وقت مراتب به اطلاع درخواست كننده

.خواهد رسيد

ـ13) كميسيون در وقت رسيدگي پس از مطالعة پرونده و ملاحظة اوراق و اسناد مربوطه و استماع هارات درخواست كننده و درج آن

.در صورتجلسه (فرم شمارة 6) با اعلام ختم رسيدگي تصميم خود را در سه نسخه اعلام مي نمايد

ـ14) كميسيون مي تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاينه و تعيين سن به پزشك قانوني معرفي نمايد

تبصره ـ چنانچه صاحب سند در سن مشموليت باشد جهت تعيين سن به شوراي پزشكي موضوع تبصرة يك مادة 41 قانون خدمت

.وظيفة عمومي معرفي خواهد شد

ـ15) تصميم كميسيون بايد مستدل و مشروح و صريح باشد

ـ16) حضور كلية اعضاء كميسيون در جلسة رسيدگي الزامي است لكن تصميم به اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود

ـ17) كميسيون پس از امضاء تصميم ، حق تغيير آن را نخواهد داشت تصحيح تصميم از لحاظ املائي و انشائي قبل از اجراء بلامانع

.است. در اين صورت مراتب به امضاء اكثريت خواهد رسيد

ـ18) تصميم كميسيون قابل اعتراض نخواهد بود

ـ19) در صورت عدم موافقت كميسيون با تغيير تاريخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذيرفته نخواهد شد و نسخه اي از تصميم به

..اسناد سجلي مربوطه الصاق خواهد شد

ـ20) نسخة اول تصميم كميسيون با رعايت بند 9 دستورالعمل به درخواست كننده ابلاغ و نسخة دوم به ادارة ثبت احوال محل صدور

.سند سجلي مربوطه ارسال و نسخة سوم در پروندة متشكله ضبط خواهد شد

.ـ21) اجراي تصميم كميسيون در اسناد سجلي محتاج به درخواست كتبي از طرف درخواست كننده خواهد بود

ـ22) هرگاه در حين رسيدگي شناسنامه مورد استفاده درخواست كننده مجعول تشخيص داده شود رسيدگي متوقف و پرونده

.امر جهت تعقيب كيفري به رئيس ادارة ثبت احوال تسليم خواهد شد

rfix" about="/fa/1135/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D9%86" typeof="foaf:Document">

کمیسیون تشخیص سن

نحوة رسيدگي به درخواست تغيير تاريخ تولد اشخاص

ـ1) تشخيص اختلاف سن اشخاصي كه سن واقعي آنان با تاريخ تولد مندرج در اسناد سجلي بيش از 5 سال باشد با كميسيون 5 نفره

.تشخيص سن محل صدور شناسنامة صاحب سند خواهد بود

ـ2) رسيدگي به درخواست اشخاصي كه اسناد سجلي آنان در خارج از كشور تنظيم شده است با كميسيون مستقر در تهران خواهد

..بود در اين مورد مدير يا رئيس ثبت احوال امور خارجه در جلسه شركت خواهد نمود

.ـ3) محل استقرار كميسيون در واحدهاي اجرائي ثبت احوال سراسر كشور مي باشد

ـ4)مسئول دبيرخانة كميسيون از بين كارمندان مطلع ادارة ثبت احوال به انتخاب رئيس ادارة ثبت احوال تعيين مي گردد

ـ5) شروع به رسيدگي به كميسيون با تسليم درخواست كتبي صاحب سند يا ولي قانوني او خواهد بود درخواست كننده بايد

درخواست خود را در برگ مخصوص (فرم شمارة يك) نوشته و به همراه تصوير شناسنامه و يك قطعه عكس جديد به دبيرخانة

.كميسيون تسليم نمايد

ـ6)دبيرخانة كميسيون درخواست و مدارك پيوست آن را اخذ و در صورت تكميل بودن در دفتر مخصوص ثبت  و

رسيد آن را به متقاضي تسليم خواهد نمود.

ـ7) مسئول دبيرخانه پس از تشكيل پرونده و اخذ رونوشت يا تصوير سند سجلي پرونده امر را تسليم رئيس ادارة ثبت احوال

 

.مي نمايد تا به نظر رئيس كميسيون برسد

ـ8) پس از تعيين وقت توسط رئيس كميسيون دبيرخانه وقت رسيدگي را طبق فرم شمارة 4 به اطلاع ساير اعضاء كميسيون

.خواهد رساند

ـ9) ابلاغ وقت به خواهان در محل دبيرخانه كميسيون توسط مسئول دبيرخانه و در خارج از محل دبيرخانه توسط مأمورين ابلاغ

.(طبق قانون آئين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد 

ـ10درخواست كننده مكلف است در وقت تعيين شده با دردست داشتن شناسنامه (شناسنامة افراد 15 سال تمام بايد ملصق

به عكس باشد) در كميسيون حاضر شود و چنانچه حاضر نشود و درصورتي كه پرونده معد براي اظهار نظر باشد كميسيون تصميم

.لازم را اتخاذ خواهد نمود و درغير اينصورت درخواست وي رد مي شود. لكن خواهان مي تواند درخواست مجدد به كميسيون تسليم نمايد

ـ11) تاريخ رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصلة بين ابلاغ و روز جلسه كمتر از 5 روز نباشد مدت مسافت هم طبق مقررات آئين

.دادرسي مدني به موعد مقرر اضافه مي گردد

ـ12) در صورتي كه تشكيل جلسه در موعد تعيين شده به هر عنوان مقدور نباشد پس از تجديد وقت مراتب به اطلاع درخواست كننده

.خواهد رسيد

ـ13) كميسيون در وقت رسيدگي پس از مطالعة پرونده و ملاحظة اوراق و اسناد مربوطه و استماع هارات درخواست كننده و درج آن

.در صورتجلسه (فرم شمارة 6) با اعلام ختم رسيدگي تصميم خود را در سه نسخه اعلام مي نمايد

ـ14) كميسيون مي تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاينه و تعيين سن به پزشك قانوني معرفي نمايد

تبصره ـ چنانچه صاحب سند در سن مشموليت باشد جهت تعيين سن به شوراي پزشكي موضوع تبصرة يك مادة 41 قانون خدمت

.وظيفة عمومي معرفي خواهد شد

ـ15) تصميم كميسيون بايد مستدل و مشروح و صريح باشد

ـ16) حضور كلية اعضاء كميسيون در جلسة رسيدگي الزامي است لكن تصميم به اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود

ـ17) كميسيون پس از امضاء تصميم ، حق تغيير آن را نخواهد داشت تصحيح تصميم از لحاظ املائي و انشائي قبل از اجراء بلامانع

.است. در اين صورت مراتب به امضاء اكثريت خواهد رسيد

ـ18) تصميم كميسيون قابل اعتراض نخواهد بود

ـ19) در صورت عدم موافقت كميسيون با تغيير تاريخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذيرفته نخواهد شد و نسخه اي از تصميم به

..اسناد سجلي مربوطه الصاق خواهد شد

ـ20) نسخة اول تصميم كميسيون با رعايت بند 9 دستورالعمل به درخواست كننده ابلاغ و نسخة دوم به ادارة ثبت احوال محل صدور

.سند سجلي مربوطه ارسال و نسخة سوم در پروندة متشكله ضبط خواهد شد

.ـ21) اجراي تصميم كميسيون در اسناد سجلي محتاج به درخواست كتبي از طرف درخواست كننده خواهد بود

ـ22) هرگاه در حين رسيدگي شناسنامه مورد استفاده درخواست كننده مجعول تشخيص داده شود رسيدگي متوقف و پرونده

.امر جهت تعقيب كيفري به رئيس ادارة ثبت احوال تسليم خواهد شد

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

کمیسیون تشخیص سن

نحوة رسيدگي به درخواست تغيير تاريخ تولد اشخاص

ـ1) تشخيص اختلاف سن اشخاصي كه سن واقعي آنان با تاريخ تولد مندرج در اسناد سجلي بيش از 5 سال باشد با كميسيون 5 نفره

.تشخيص سن محل صدور شناسنامة صاحب سند خواهد بود

ـ2) رسيدگي به درخواست اشخاصي كه اسناد سجلي آنان در خارج از كشور تنظيم شده است با كميسيون مستقر در تهران خواهد

..بود در اين مورد مدير يا رئيس ثبت احوال امور خارجه در جلسه شركت خواهد نمود

.ـ3) محل استقرار كميسيون در واحدهاي اجرائي ثبت احوال سراسر كشور مي باشد

ـ4)مسئول دبيرخانة كميسيون از بين كارمندان مطلع ادارة ثبت احوال به انتخاب رئيس ادارة ثبت احوال تعيين مي گردد

ـ5) شروع به رسيدگي به كميسيون با تسليم درخواست كتبي صاحب سند يا ولي قانوني او خواهد بود درخواست كننده بايد

درخواست خود را در برگ مخصوص (فرم شمارة يك) نوشته و به همراه تصوير شناسنامه و يك قطعه عكس جديد به دبيرخانة

.كميسيون تسليم نمايد

ـ6)دبيرخانة كميسيون درخواست و مدارك پيوست آن را اخذ و در صورت تكميل بودن در دفتر مخصوص ثبت  و

رسيد آن را به متقاضي تسليم خواهد نمود.

ـ7) مسئول دبيرخانه پس از تشكيل پرونده و اخذ رونوشت يا تصوير سند سجلي پرونده امر را تسليم رئيس ادارة ثبت احوال

 

.مي نمايد تا به نظر رئيس كميسيون برسد

ـ8) پس از تعيين وقت توسط رئيس كميسيون دبيرخانه وقت رسيدگي را طبق فرم شمارة 4 به اطلاع ساير اعضاء كميسيون

.خواهد رساند

ـ9) ابلاغ وقت به خواهان در محل دبيرخانه كميسيون توسط مسئول دبيرخانه و در خارج از محل دبيرخانه توسط مأمورين ابلاغ

.(طبق قانون آئين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد 

ـ10درخواست كننده مكلف است در وقت تعيين شده با دردست داشتن شناسنامه (شناسنامة افراد 15 سال تمام بايد ملصق

به عكس باشد) در كميسيون حاضر شود و چنانچه حاضر نشود و درصورتي كه پرونده معد براي اظهار نظر باشد كميسيون تصميم

.لازم را اتخاذ خواهد نمود و درغير اينصورت درخواست وي رد مي شود. لكن خواهان مي تواند درخواست مجدد به كميسيون تسليم نمايد

ـ11) تاريخ رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصلة بين ابلاغ و روز جلسه كمتر از 5 روز نباشد مدت مسافت هم طبق مقررات آئين

.دادرسي مدني به موعد مقرر اضافه مي گردد

ـ12) در صورتي كه تشكيل جلسه در موعد تعيين شده به هر عنوان مقدور نباشد پس از تجديد وقت مراتب به اطلاع درخواست كننده

.خواهد رسيد

ـ13) كميسيون در وقت رسيدگي پس از مطالعة پرونده و ملاحظة اوراق و اسناد مربوطه و استماع هارات درخواست كننده و درج آن

.در صورتجلسه (فرم شمارة 6) با اعلام ختم رسيدگي تصميم خود را در سه نسخه اعلام مي نمايد

ـ14) كميسيون مي تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاينه و تعيين سن به پزشك قانوني معرفي نمايد

تبصره ـ چنانچه صاحب سند در سن مشموليت باشد جهت تعيين سن به شوراي پزشكي موضوع تبصرة يك مادة 41 قانون خدمت

.وظيفة عمومي معرفي خواهد شد

ـ15) تصميم كميسيون بايد مستدل و مشروح و صريح باشد

ـ16) حضور كلية اعضاء كميسيون در جلسة رسيدگي الزامي است لكن تصميم به اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود

ـ17) كميسيون پس از امضاء تصميم ، حق تغيير آن را نخواهد داشت تصحيح تصميم از لحاظ املائي و انشائي قبل از اجراء بلامانع

.است. در اين صورت مراتب به امضاء اكثريت خواهد رسيد

ـ18) تصميم كميسيون قابل اعتراض نخواهد بود

ـ19) در صورت عدم موافقت كميسيون با تغيير تاريخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذيرفته نخواهد شد و نسخه اي از تصميم به

..اسناد سجلي مربوطه الصاق خواهد شد

ـ20) نسخة اول تصميم كميسيون با رعايت بند 9 دستورالعمل به درخواست كننده ابلاغ و نسخة دوم به ادارة ثبت احوال محل صدور

.سند سجلي مربوطه ارسال و نسخة سوم در پروندة متشكله ضبط خواهد شد

.ـ21) اجراي تصميم كميسيون در اسناد سجلي محتاج به درخواست كتبي از طرف درخواست كننده خواهد بود

ـ22) هرگاه در حين رسيدگي شناسنامه مورد استفاده درخواست كننده مجعول تشخيص داده شود رسيدگي متوقف و پرونده

.امر جهت تعقيب كيفري به رئيس ادارة ثبت احوال تسليم خواهد شد

rfix" about="/fa/1135/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D9%86" typeof="foaf:Document">

کمیسیون تشخیص سن

نحوة رسيدگي به درخواست تغيير تاريخ تولد اشخاص

ـ1) تشخيص اختلاف سن اشخاصي كه سن واقعي آنان با تاريخ تولد مندرج در اسناد سجلي بيش از 5 سال باشد با كميسيون 5 نفره

.تشخيص سن محل صدور شناسنامة صاحب سند خواهد بود

ـ2) رسيدگي به درخواست اشخاصي كه اسناد سجلي آنان در خارج از كشور تنظيم شده است با كميسيون مستقر در تهران خواهد

..بود در اين مورد مدير يا رئيس ثبت احوال امور خارجه در جلسه شركت خواهد نمود

.ـ3) محل استقرار كميسيون در واحدهاي اجرائي ثبت احوال سراسر كشور مي باشد

ـ4)مسئول دبيرخانة كميسيون از بين كارمندان مطلع ادارة ثبت احوال به انتخاب رئيس ادارة ثبت احوال تعيين مي گردد

ـ5) شروع به رسيدگي به كميسيون با تسليم درخواست كتبي صاحب سند يا ولي قانوني او خواهد بود درخواست كننده بايد

درخواست خود را در برگ مخصوص (فرم شمارة يك) نوشته و به همراه تصوير شناسنامه و يك قطعه عكس جديد به دبيرخانة

.كميسيون تسليم نمايد

ـ6)دبيرخانة كميسيون درخواست و مدارك پيوست آن را اخذ و در صورت تكميل بودن در دفتر مخصوص ثبت  و

رسيد آن را به متقاضي تسليم خواهد نمود.

ـ7) مسئول دبيرخانه پس از تشكيل پرونده و اخذ رونوشت يا تصوير سند سجلي پرونده امر را تسليم رئيس ادارة ثبت احوال

 

.مي نمايد تا به نظر رئيس كميسيون برسد

ـ8) پس از تعيين وقت توسط رئيس كميسيون دبيرخانه وقت رسيدگي را طبق فرم شمارة 4 به اطلاع ساير اعضاء كميسيون

.خواهد رساند

ـ9) ابلاغ وقت به خواهان در محل دبيرخانه كميسيون توسط مسئول دبيرخانه و در خارج از محل دبيرخانه توسط مأمورين ابلاغ

.(طبق قانون آئين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد 

ـ10درخواست كننده مكلف است در وقت تعيين شده با دردست داشتن شناسنامه (شناسنامة افراد 15 سال تمام بايد ملصق

به عكس باشد) در كميسيون حاضر شود و چنانچه حاضر نشود و درصورتي كه پرونده معد براي اظهار نظر باشد كميسيون تصميم

.لازم را اتخاذ خواهد نمود و درغير اينصورت درخواست وي رد مي شود. لكن خواهان مي تواند درخواست مجدد به كميسيون تسليم نمايد

ـ11) تاريخ رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصلة بين ابلاغ و روز جلسه كمتر از 5 روز نباشد مدت مسافت هم طبق مقررات آئين

.دادرسي مدني به موعد مقرر اضافه مي گردد

ـ12) در صورتي كه تشكيل جلسه در موعد تعيين شده به هر عنوان مقدور نباشد پس از تجديد وقت مراتب به اطلاع درخواست كننده

.خواهد رسيد

ـ13) كميسيون در وقت رسيدگي پس از مطالعة پرونده و ملاحظة اوراق و اسناد مربوطه و استماع هارات درخواست كننده و درج آن

.در صورتجلسه (فرم شمارة 6) با اعلام ختم رسيدگي تصميم خود را در سه نسخه اعلام مي نمايد

ـ14) كميسيون مي تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاينه و تعيين سن به پزشك قانوني معرفي نمايد

تبصره ـ چنانچه صاحب سند در سن مشموليت باشد جهت تعيين سن به شوراي پزشكي موضوع تبصرة يك مادة 41 قانون خدمت

.وظيفة عمومي معرفي خواهد شد

ـ15) تصميم كميسيون بايد مستدل و مشروح و صريح باشد

ـ16) حضور كلية اعضاء كميسيون در جلسة رسيدگي الزامي است لكن تصميم به اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود

ـ17) كميسيون پس از امضاء تصميم ، حق تغيير آن را نخواهد داشت تصحيح تصميم از لحاظ املائي و انشائي قبل از اجراء بلامانع

.است. در اين صورت مراتب به امضاء اكثريت خواهد رسيد

ـ18) تصميم كميسيون قابل اعتراض نخواهد بود

ـ19) در صورت عدم موافقت كميسيون با تغيير تاريخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذيرفته نخواهد شد و نسخه اي از تصميم به

..اسناد سجلي مربوطه الصاق خواهد شد

ـ20) نسخة اول تصميم كميسيون با رعايت بند 9 دستورالعمل به درخواست كننده ابلاغ و نسخة دوم به ادارة ثبت احوال محل صدور

.سند سجلي مربوطه ارسال و نسخة سوم در پروندة متشكله ضبط خواهد شد

.ـ21) اجراي تصميم كميسيون در اسناد سجلي محتاج به درخواست كتبي از طرف درخواست كننده خواهد بود

ـ22) هرگاه در حين رسيدگي شناسنامه مورد استفاده درخواست كننده مجعول تشخيص داده شود رسيدگي متوقف و پرونده

.امر جهت تعقيب كيفري به رئيس ادارة ثبت احوال تسليم خواهد شد

 

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
dashes. For example, the page_top region would have a region-page-top class. * - $region: The name of the region variable as defined in the theme's .info file. * * Helper variables: * - $classes_array: Array of html class attribute values. It is flattened * into a string within the variable $classes. * - $is_admin: Flags true when the current user is an administrator. * - $is_front: Flags true when presented in the front page. * - $logged_in: Flags true when the current user is a logged-in member. * * @see template_preprocess() * @see template_preprocess_region() * @see template_process() * * @ingroup themeable */ ?>

 
 

سطح خدمت

Site monitoring by Uptime.com

 

آخرین خروج از دسترس

هفت روز گذشته : -

سی روز گذشته :

02:30-03:45 1396/02/04 

 
دسترسی