فهرست اصلی

 
 

دیدنیهای استان تهران

 
 

جهت ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه نوزاد در مهلت قانونی مبلغ 57000 ریال را به شماره حساب 2171111207009 نزد بانک ملی  پرداخت شود .

جهت ثبت واقعه ولادت اتباع بيگانه و صدور گواهي ولادت مبلغ 110000 ریال را به شماره حساب 2171111207009 نزد بانک ملي  پرداخت شود .

جهت   ثبت فوت  مبلغ  0   ریال را به شماره حساب     نزد بانک   ملي   پرداخت شود .

جهت تعويض شناسنامه جمهوري اسلامي مبلغ 172000 ریال را به شماره حساب 2171111207009 نزد بانک ملي پرداخت شود .

جهت صدور المثني شناسنامه مرتبه دوم مبلغ 460000 ریال را به شماره حساب 2171111207009  نزد بانک ملي پرداخت شود.

جهت صدور المثني شناسنامه مرتبه اول مبلغ 230000 ریال را به شماره حساب 2171111207009 نزد بانک ملي پرداخت شود .

جهت   اخذ كارت شناسائي ملي  مبلغ  23000   ریال را به شماره حساب   2171111300004   نزد بانک   ملي   پرداخت شود .

جهت   صدور المثني كارت ملي نوبت دوم  مبلغ  400000   ریال را به شماره حساب   2171111207009   نزد بانک   ملي   پرداخت شود .

جهت   صدور المثني كارت ملي  مبلغ  172000   ریال را به شماره حساب   2171111207009   نزد بانک   ملي   پرداخت شود .

جهت تغییر نام تحت هر عنوان اعم از هیات - دادگاهها و .. مبلغ  115000 ریال را به شماره حساب 2171111207009 نزد بانک ملی پرداخت شود .

صفحه‌ها

 
دسترسی